ISO 26000 ISO 26000 گواهینامه ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی منباب اشخاص حقیقی یاحقوقی دفاتر وکالت ویااغلب دفاتر مشاوره ای روانشناسی دارند مورد استفاده قرار میگیرد. الزامات چنین استانداردی میتوان موارد بررسی اهداف ، مبانی ارزشیابی، رویکردهای ارزش گذاری روشهای ارزیابی وتهیه اطلاعات باکیفیت و فرضیات نام برد. ایزو 26000 کمک میکند تامدیران درجهت پیشبرد اهداف سازمان بادر نظر گرفتن مساله مسئولیت اجتماعی تصمیم گیری کرده و سیاستهای سازمان رابرنامه ریزی کنند. متقاضیان مدرک 26000 بدون داشتن اطلاعات درباره ایزو 26000 همواره درگوگل جمله های ذیل راجستجو میکنند و میتوان بچند نمونه بدانها اشاره کرد: شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 26000 شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 26000 شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 26000 نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 26000 گرفتن کواهینامه ایزو 26000 اخذ گواهی نامه ایزو 26000 اخذ گواهی نامه ایزو 26000 نحوه گرفتن گواهی نامه    ISO 26000 نحوه دریافت گواهی نامه ایزو 26000        ایزو 26000   ISO26000 هسخ 26000 hdc, 26000 Iso 26000 گواهینامه iso26000 گواهی نامه iso26000 کواهینامه ایزو 26000     گواهینامه ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی     ISO26000 منباب کسب و کارها و سازمانهاییکه متعهد بکار ازطریق مسئولیت اجتماعی هستند. چنین راهنمایی بابت کسانیکه تشخیص میدهند احترام بجامعه و محیط زیست یک عامل مهم موفقیتست ، فراهم میکند. علاوه براینکار صحیح بابت انجام ، استفاده Iso 26000 بطور فزاینده ای بعنوان راهی منباب ارزیابی تعهد سازمان به پایداری و عملکرد کلی بدان مشاهده میشود. ایزو 26000 بجای الزامات ، راهنمایی ارائه میدهد ، بنابراین برخلاف برخی دیگراز استانداردهای شناخته شده ، نمیتوان گواهی داد. درعوض ، برمسئولیت اجتماعی کمک میکند ، بمشاغل و سازمانها کمک میکند تااصول رابه اقدامات مؤثر تبدیل کنند و بهترین شیوه های مربوط بمسئولیت اجتماعی رادر سطح جهان به اشتراک میگذارند. سازمان درهمه نوع سازمانها صرف نظر از فعالیت ، اندازه یامحل فعالیت بدانها انجام میشود. ISO26000 نمایندگان دولت ، سازمانهای مردم نهاد ، صنعت ، گروههای مصرف کننده و سازمانهای کارگری درسراسر جهان درتوسعه ایزو 26000 شرکت داشتند ، بدان معنیستکه نمایانگر اجماع بین المللی میباشد. ایزو 26000 توسط یک گروه کاری درحدود 500 متخصص ساخته شده درانتشار بدین استاندارد ، کارگروه منحل شد. پروتکل ارتباطات توصیف عبارتهای مناسب سازمانهاییکه میتوانند جهت بهره مندی از ISO26000 استفاده کنند، استفاده میکند بدست آوردن حداکثر استفاده ازایزو 26000 اولین و پرکاربردترین استاندارد بین المللی درجهان بجهت مسئولیت اجتماعی ، هدف یک سند راهنمایی جدیدست و تازگی منتشر شده یافته. لازمست متقاضیان بدانندکه جهت دریافت ایزو 26000 مربوطه مسئولیت اجتماعی ابتدا منباب رعایت سلسله مراتب استانداردها گواهی نامه ایزو 9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اخذ کنند تاکمک بیشتردر اداره مدیریت سازمانی خودشان کند.ISO26000   اخذ ایزو 26000 ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها واکثرا دفاترحقوق میباشدکه میخواهندکواهی ایزو بگیرند واغلب نیاز فوری دارندبه گواهی ایزو و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهند به ایزو برسند و متقاضی ایزو ارزان نیزهستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهی ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهم هست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو 26000 وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند و البته لازم بذکرست شرکتها بعدها چنانچه نیاز و تمایل داشته باشندبه اخذگواهی نامه ایزو نوع IAF میتوانندگواهی غیرIAF خودبرروی IAF باپرداخت مابه التفاوت سوئیچ کنند.     اخذ گواهینامه ایزو 26000 فوری و ارزان     گواهینامه ایزو ISO گواهی میدهدکه یک سیستم مدیریتی ، فرآیند تولید ، خدمات ویا رویه اسناد و مدارک دارای کلیه الزامات استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازمانی بین المللی مستقل ، غیر دولتی، بین المللی میباشدکه استانداردها بابت اطمینان ازکیفیت، ایمنی وکارآیی محصولات، خدمات و سیستمها تهیه میکند.گواهینامه های ایزو دربسیاری زمینه های صنعت ، ازمدیریت انرژی و مسئولیت اجتماعی گرفته تادستگاههای پزشکی و مدیریت انرژی وجود دارد. استانداردهای ایزو بجهت اطمینان ازثبات درکارهستند. گواهینامه ایزو دارای استانداردها و معیارهای جداگانه میباشد و بصورت عددی طبقه بندی میشود. مرکز ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
گواهینامه CE گواهینامه CE یک گواهی مهم جهت صادرات بازار جهانی و رقابت دربازار بین المللی میباشدکه نشانگر ایمن بودن کالاست و جهت اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد محصولات تولید کنندگان و صادر کنندگان آندسته شرکتهاکه CE بهشان تعلق میگیرد کاربردیست و اخذ CE بمنظور اعتبار بخشی جهانی ایندست محصولات زیر مجموعه دریافت CE مورد نیارست و ازدید وسیعتر دریافت گواهی و مدرک CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید شده و بدین قاره وارد میشوند. گواهی CE تنهابرای محصولات صادر میشودکه البته همه محصولات راشامل نمیشود و محدودیتهایی دارد و البته متاسفانه گاها شرکتها بااین وجود وقتی گواهی CE بجهت محصولشان تعلق نمیگیرد همچنان اصراربه اخذ و دریافت CE دارند. بعنوان مثال مجموعه ها و موسسات فعال مواد غذایی ، مواد شیمیایی ، لوازم ارایشی محصولشان شامل گواهینامه CE نمیشوند، وهمچنین درزمینه قطعات خودرو واینکه قطعات خودرو گواهی نامه CE بهش تعلق نمیگیرد بلکه یک گواهی مشابه CE رادریافت میکنند واین گواهینامه بانام گواهی CE MARK نامیده میشودکه مشابه گواهی CE هست واما گواهی CE نیست.     گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا     گواهی نامه CE درابتدا فقط بجهت نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشدکه باورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا تبدیل شدبه یک الزام جهت کالاهای ورودیه اروپا لذاهر شخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش بجهت بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن گواهی CE منباب محصول خود هستنداین نشان بحدی مورد استقبال قرار گرفت و امروزه تبدبل یک ابزار تبلیغاتی بابت شرکتها شدست وبه واسطه ش دربازارهای رقابتی بارقبا انرا برخ بکشند. گواهی CE درکشور ایران بغیر ازتمایز درزمینه تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انهامیتوان امکان صادرات اروپا، سهولت واردات، ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار خرده فروشی و... اشاره کرد.گواهینامه CE باشرکتها و مراجع و مراکز و موسسات خاصی تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا صادر میکنندکه بدانها NB گفته میشود. NB مخفف کلمه notify body هست. تعداداین موسسات درسطح جهان 2500 عددست، تمام 2500 موسسه NB موجود درسطح دنیا نیززیر نظر سازمانی بنام NANDO فعالیت میکنند و مدیریت میشوند. گواهی ce استاندارهای سختگیرانه ای درزمینه ایمنی محصول تدوین کردست و همه شرکتهابرای دریافت گواهی CE بایستی انهارا رعایت کنند. دریافت گواهی CE دو روش اصولی و یک روش غیر اصولی داردکه البته بعلت شرایط ایران بیشتر درکشور مااین روش رواج دارد.چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست. روش اصولی گرفتن گواهی CE مورد درخواست ازطریق nb مورد نظرست وآنها بافرستادن کارشناسان خودو انجام ازمایشهای مورد نظر برروی محصول تایید میکنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی رادارد و کارشان سنجش و تایید محصولات جهت صادرات کشورهایی اروپایی هست، طبیعتا انجام اینچنین پروسه هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و فراهم کردن بهترین شرایط اقامت بابت انها رابه شرکت یاشخص درخواست کننده گواهی CE دارد تحمیل میکند و زمانبرست و درکشور ما اینکار باتوجه عدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد. ازطرفی این کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی جهت ازمایش های مورد نظر تعیین کرده اندکه ازمهمترین انهامیتوان الزام کارشناسان بابت نوع ازمایشگاه میزبان منباب ازمایشات مورد نظر اشاره کرد و تاجایی این سختگیری جدی ترمیشودکه انها تنهادر ازمایشگاهی دارای استاندارد iso17025 ازمایشات مورد نظررا انجام میدهنداین سختگیریها و هزینه های بالا بعضی ازشرکتها رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خود اظهاری میکند دراین روش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظررا خوددر ازمایشگاه انجام داده سپس نتیجه رابه NB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شدکه هزینه اینروش بسیار کمتراز هزینه روش اولست و زمان بسیار کمترهم نیاز داردکه البته اینروش فقط بابت کالاهای بادارای ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاکه خطری بجهت مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل روشهاش نیستند البته CE صادر شده بروش خوداظهاری مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات کشورهای اروپایی وجود ندارد.     اخذ فوری گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا     مدرک CE رادر کشور ایران میتوان ازطریق موسسات خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه تر وبه صرفه تراز روشهای قبلیست. صدور گواهی باروش خوداظهاری فقط بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و قابلیت صادرات ندارداین گواهیها توسط CB های غیر IAF درداخل کشور بصورت خصوصی فعالیت میکنند صادر میشوند ودر کشورمان روشهای خود اظهاری و انطباقی رایجست و مورد استقبال شرکتهابرای تبلیغات قرار گرفته است. نشان CE سوالات بسیاری متقاضیان اخذ و دریافت گواهی CE رابه خود مشغول میکند. سوالاتی مثل: گواهینامه CE چیست؟ مراجع ثبت و صدور گواهی CE هزینه اخذ و دریافت گواهینامه CE زمان دریافت و اخذ گواهی نامه CE شرایط اخذ مدرک CE گواهی CE اتحادیه اروپا چگونه CE بگیریم؟ ازکجا CE بگیریم؟ نحوه دریافت گواهی CE گواهینامه CE جهت صادرات گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و مشاوره رایگان درمورد استنانداردها ایزوها و انواع گواهینامه های CE ، HSE-MS و غیره و تمام گواهیهای مربوطه اداره کار اماده ارائه خدمات درتمام زمینه های فوق بشما بزرگواران هستیم.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ISO16949 ISO16949 ویا ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی یکی ازانواع تخصصی گواهی نامه ایزو میباشدکه ازدسته انواع تخصصی ایزو مورد نیاز و کاربرد شرکتها و سازمانهای فعال حوزه خودرو سازی هست . غالبا شرکتها و سازمانها و نهادها و موسسات اخذ گواهی نامه ایزو 16949بدنبال اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو 16949 هست و شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری بابت شرکتهای خودرو ساز وموسساتیکه زمینه فعالیتشان خودرو بوده مستلزم شرایط خاصی نیست، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزو کنند نمیتوانند فورا به گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو ارزان وفوری ایزو 16949 بااین وجود بستگی دارد بهدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو 16949 موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گذار ازموسسه مربوطه درخواست نوع اصلی و بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیاز به گواهی ایزو مدنظرخود برسد وهمچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات و رقابت وچشم وهم چشمی و مزیت دیگرسازمان میتواند فوری و ارزان گواهی ایزو دریافت کند.     ISO16949 ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی      ISO16949 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، الزامات تعریف شده مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 . ایزو 9001 یک گواهینامه شناخته شده بین المللی میباشدکه کیفیت محصولات و خدمات شرکت راتضمین میکند. داشتن گواهینامه ایزو 9001 مزایای زیادی بجهت شرکتها دارد. برخی ازاین مزایا راشامل میشود ، اما محدود نمیشود. افزایش اعتبار و شناخت مجوز، ایزو 9001 توسط سازمان بین المللی استاندارد صادر میشود و سراسر جهان پذیرفته میشود. بهمین جهت داشتن گواهینامه ایزو 9001 باعث افزایش ارزش شرکت ویا موسسه برابر رقبا میشود و همچنین باعث افزایش وضعیت مطلوب شما بین مشتریان میشود. ویکسری الزامات مختص صنایع خودروسازی معمولا شرکتهای فعال درحوزه صنایع خودرو بهمراه IZO9001 گواهی نامه ایزو 16949 دریافت میکنند. ازآنجاییکه شرکتهای خودروسازی بادونهاد بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا درحال همکاری هستند لذا ایندو کارخانه بزرگ خودروسازی و شرکتهای پیمانکاری خودراموظف میکنندکه ازمراجع مورد سفارش خودشان گواهینامه ایزو 16949 بگیرند. بنابراین متقاضی الزاما مشخص کندکه آیاقرارست گواهی ایزو 16949 خود رابدین دوسازمان ارائه بدهند اگرجوابشان مثبت بوده ازدو سازمان فوق بایستی لیست مراجع CB های صادرکننده ایزو موردتاییدشان رادریافت کنند و سپس اقدام کنند. ایزو 16949دررابطه با ،الزامات سیستم مدیریت کیفیت رامنباب طراحی و توسعه ، تولید و درصورت لزوم ، نصب و سرویس محصولات مرتبط با خودرو تعریف میکند. عملکردهای پشتیبانی ، درمحل و یا ازراه دور مانند مراکز طراحی ، دفتر مرکزی شرکتها و مراکز توزیع ، بخشی از حسابرسی سایت راتشکیل میدهند زیرا آنها از سایت پشتیبانی میکنند ، امانمیتوانند مجوز مستقل به رابدست آورند. یک مشخصات فنی ایزو میباشدکه باهدف توسعه سیستم مدیریت کیفیت امکان بهبود مستمر رافراهم میکند ، باتأکید برجلوگیری ازنقص و کاهش تغییرات و ضایعات درزنجیره تأمین صنعت خودرو و تولیدش براساس استاندارد ISO9001 انجام شدست. حدود 30 درصد از بیش از 100 تولیدکننده خودرو موجود ، الزامات چنین هنجار راوابسته میدانند، اما بویژه تولید کنندگان بزرگ آسیایی ، نیازهای خود رابابت سیستمهای مدیریت کیفیت گروه شرکتی و تأمین کنندگان بدانها متمایز کرده اند.     ایزو 16949 اخذ فوری ایزو 16949 ارزان و فوری و قابل استعلام     متقاضیان مدرک 16949 بدون داشتن اطلاعات از ایزو 16949 همواره در گوگل جمله های ذیل راجستجو میکنند و میتوان بچند نمونه بدانها اشاره کرد شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 16949 شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 16949 شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 16949 نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 16949 گرفتن کواهینامه ایزو 16949 اخذ گواهی نامه 16949 iso اخذ گواهی نامه ایزو 16949 نحوه گرفتن گواهی نامه ISO 16949 نحوه دریافت گواهی نامه ایزو16949     ایزو16949 ISO16949 هسخ 16949 hdc, 16949 Iso 16949 گواهینامه iso16949 گواهی نامه iso16949 کواهینامه ایزو 16949 گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  رتبه پیمانکاری گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه بصورت شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری فعال دراین حوزه ها باتوجه الزام اداره کار بایدجهت مناقصات بابت اخذ گرید ویا رتبه پیمانکاری اقدام نمایند وبه دلیل دریافت گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری شرکت پیمانکاری بایدکه درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه پیمانکاری اقدام نمایند. رتبه پیمانکاری از رتبه 5به1 متغیر میباشد. شرکتهای پیمانکاری متقاضی گرید بایدکه بابت درخواست اول رتبه 5 راتقاضا کند. پیش نیاز اخذ گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد و یعنی شرکتها ابتدا بایستی گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه اقدام کنند. گرید و رتبه پیمانکاری و شرایط اخذ رتبه پیمانکاری رامیتوان بدینگونه تشریح میشود: بایدکه متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری ، شرکت ثبت شده داشته باشد و چنانچه شرکت ثبت شده نداشته باشد بایدکه درون اداره ثبت شرکتها درحوزه کاری خودش یک شرکت ثبت کند. یک سوم اعضای هیات مدیره بایدکه دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد. استخدام یکنفر مهندس که دارای 7 سال سابقه کار باشد درون شرکتهاکه رتبه داشته اند، هیات مدیره باید دو نفر مهندس دارای سابقه بیمه باشد و همچنین سه سال سابقه کار مرتبط و اگرکه دو نفر مهندس عضو هیات مدیره باشد شرکت متقاضی گرید پیمانکاری میتوانددر دو رشته درخواست رتبه بدهد و دو رتبه اخذ کند.     گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشد     رتبه و گرید پیمانکاری و شرایط شرکتهای متقاضی اخذ گرید بدین شرح و منوال میباشد: برگه تایید عدم سوپیشینه شرکت ، برگه تایید عدم اشتغال مختص مدیران بابت اشتغال درون سازمانها و مشاغل دولتی. گرید ویا رتبه پیمانکاری درخصوص پروژه های عمرانی و ساخت بجهت نظارت برروی کار پیمانکار کاربردی میباشد. موارد امتیاز آور شرکتهای پیمانکاری شامل بخشهای نیروی انسانی کارآمد و ورزیده و متخصص ، سابقه کار و همینطور توانایی مالی میباشد. رتبه پیمانکاری شرکتهای پیمانکاری همانطورکه گفته شد دریازده رشته و 5 رتبه طبقه بندی شده و امتیاز دهی میشود. رتبه پیمانکاری ویا همان گرید پیمانکاری دراینجا بایستی گفت رتبه پیمانکاری 5 رتبه هستند و شرکتهای پیمانکاری نخستین باردرخواست میتوانند درخصوص دوتا رتبه 5 درخواست و تقاضای رتبه بدهند و دردو رتبه 5 صلاحیت دریافت رتبه راداشته باشند و احراز صلاحیت شوند. شرکتهای پیمانکاری تنها میتوانند برای سه رتبه و اخذ سه رتبه بطور همزمان درحوزه و رشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی رتبه 5 بگیرند. جهت دریافت رتبه پیمانکاری تحصیلات مدیر عامل و حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره بایستی لیسانس باشد. دو نفر ازافراد و پرسنل امتیاز آورجه ازمیان کارکنان ویا هیات مدیره دارای 36 ماه سابقه بیمه درطی 48 ماه گذشته باشد بشرط آنکه سه ماه آخر بیمه اش درون شرکت متقاضی باشد.   گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات     رتبه پیمانکاری و میزان رتبه و نحوه اخذ رتبه پیمانکاری بدین منوال تعریف میشود: اولین درخواست رتبه جهت اخذ رتبه 5 بایستی یکی ازاعضای هیات مدیره لمتیاز آور دررشته مورد تقاضا دارای سه سال سابقه بیمه باشد. افراد بازنشسته اعضای هیات مدیره و مدیر عامل جزو کارکنان امتیاز آور محسوب میشوند. کارکنان شاغل سازمانهای دولتی و اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند بعنوان مدیر عامل ویا یکی ازاعضای هیات مدیره باشد ویا دارای بیشتراز 5 درصد سهام شرکتهای خصوصی باشد البته بایستی متذکر شداین قانون درخصوص اعضای هیات ملی دانشگاه آزاد صدق نمیکند. شرکتهای متقاضی گرید و رتبه پیمانکاری میتواند یک دوم و نصف افراد امتیازآورشان ازمیان افراد بازنشسته ویا اعضای هیات مدیره انتخاب کنند و قوانین دیگرکه تاامروزه وجود دارد و دراین مقال نمیگنجد و متقاضیان میتوانند باتماس بامرکز بدان اطلاعات دست پیدا کنند. گرید پیمانکاری و شرایط اخذ رتبه 4 الی رتبه 1 اینست درباره قراردادهای پایان یافته نهادهای دولتی و همچنین خصوصی ارائه و دادن مفاصا حساب بیمه ویا تاییدیه کارفرما الزامیست. درباره قراردادهای درحال اجرا و دردست اجرا آخرین صورت وضعیت تایید شده ازطرف کارفرما الزامیست. درباره قراردادهای درحال اجرای نهادها و سازمانها و شرکتهای خصوصی بایداز طریق بیمه و سازمان مالیات استعلام کرد. درمورد قراردادهای درحال اجرای دست دوم بایدکه ازسازمان بیمه و مالیات استعلام کرد. درمورد قراردادهای خارجی تمام صفحات قرارداد بایدکه تاییدیه سفارت ایران رااز کشور مقصد ومعاونت کنسولی وزارت امور خارجه داشته باشد. گروه سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو , HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  ISO 10668 ISO10668 گواهینامه ایزو 10668 منباب شرکتهایی میباشدکه میخواهند برند و نشان خودشان راارزش گزاری کنند کاربرد دارد. ارزش گزاری برند و نشان بسیار جهت تبلیغات و جلب و جذب مشتریان آگاه حائز اهمیت هست و یک شرکت بااجرایی و طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 10668 نشان میدهدبرای خودش ارزش والایی قائل هست. نشانگر ارزش والا و بالای برند شرکت دریافت کننده ایزو 10668 هست. انواع برندهای مختلف و متفاوت درهر حوزه فعالیت کاری. ازالزامات استاندارد ایزو 10668 میتوان موارد بررسی اهداف ، مبانی ارزشیابی، رویکردهای ارزش گذاری روشهای ارزیابی و تهیه اطلاعات باکیفیت نام برد. درایران تصور شرکتهای متقاضی اینست اشخاص حقیقی ویا حقوقی چنین گواهینامه ای دارند بدان معنی میباشد برند و نشانشان ارزش دارد. ایزو 10668 چارچوبی بابت ارزیابی برند تعیین میکند ، ازجمله اهداف ، مبانی ارزش گذاری ، رویکردهای ارزش گذاری ، روشهای ارزیابی و تهیه اطلاعات باکیفیت و فرضیات. همچنین روشهایی رامنباب گزارش نتایج چنین ارزیابی مشخص میکند.     استاندارد ایزو 10668 ارزش گذاری نوع برند و نشان     ایزو 10668 ارزیابی برند ، الزامات مربوطه ارزیابی برند ، تجاری پولی ، مشخصات سازمان بین المللی استاندارد بخاطر مراحل و روشهای اندازه گیری ارزش یک برندست. چنین استانداردی توسط کمیته فنی تهیه شده . ISO 10668 اولین باردر سپتامبر 2010 منتشر شد. ایزو 10668 حال سوالاتی درذهن متقاضیان دریافت مدرک ایزو 10668 رخ میدهدکه بطریق مختلف جستجو میکنند. شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 10668 شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 10668 شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 10668 نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 10668 گرفتن کواهینامه ایزو 10668 اخذ گواهی نامه iso10668 اخذ گواهی نامه ایزو 10668 نحوه گرفتن گواهی نامه ISO 10668 نحوه دریافت گواهی نامه ایزو10668     ایزو 10668 ISO10668 هسخ 10668 hdc, 10668 Iso 10668 گواهینامه iso10668 گواهی نامه iso10668 کواهینامه ایزو 10668 ISO10668 شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری 10668 بجهت شرکتها، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی و اجرا ، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانند بهدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی وهدف مند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانید اخذ گواهینامه ایزو 10668معتبر بین المللی دست پیدا کنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو ، علاقه نشان میدهند وازخدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا ، نیستند. فقط مراحل اخذ ایزو ، شرایط دریافت مدرک ایزو 10668 هزینه گرفتن گواهی نامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو 10668 ، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خودارائه میدهند. ISO10668 اخذ ایزو 10668 ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها میباشدکه میخواهند کواهی ایزو بگیرند و اغلب نیاز فوری دارندبه گواهی ایزو و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو برسند و متقاضی ایزو ارزان نیزهستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهی ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهم هست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو 10668 و قطعا بدنبال ایزو ارزان هستند و البته لازم بذکرست شرکتها بعدها چنانچه نیاز و تمایل داشته باشندبه اخذگواهی نامه ایزو نوع IAF میتوانندگواهی غیرIAF خود برروی IAF باپرداخت مابه التفاوت سوئیچ کنند.     استاندارد ایزو 10668 ارزان و فوری ارزش گذاری نوع برند و نشان     شرکتهای دارای گواهی نامه ISO تااینجا متوجه شدیم ازچه مرجعی گواهی ایزو رامیگیرند واعتبار چنین گواهی هاچه میزانست، معتبرترین مدارک ایزو رامعرفی کردیم و امابحث پیاده سازی استاندارد های ایزو بحثی بسیار مهمتراز گواهی ایزو هست، پیاده سازی میباشدکه بطور خلاصه بدین معنیست، یک شرکت تمام استاندارد هاکه مستندات آنرا تهیه کرده وبه سازمان ایزو داده بودرا پیاده سازی کرده ودر مجموعه بصورت اجرایی دراورده، پیاده سازی ایزو ملزم همکاری مجموعه بخصوص مدیر مجموعه ست، شاید پروسه سخت و زمان گیری باشد امادر بلند مدت بنفع مجموعه هست. گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  ISO 31000 ISO31000 امروزه تحلیل ریسک و مدیریت مبتنی برریسک بعنوان یکی ازابزارهای مدیریتی درهرسازمانی مطرح میباشد. سیستم مدیریت ریسک قابلیت صدور گواهینامه ندارد اما مراجع غیراقدام مینمایندبه IAFبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو 31000 . اما معمولا شایسته نیست چنین گواهینامه ای ثبت وصذور گردد امااگر متقاضی درخواست کند صادر میگردد. ایزو 31000 موفقیت طولانی مدت یک سازمان بچیزهای زیادی متکیست ، ازارزیابی مداوم و بروزرسانی پیشنهادهای بدانها گرفته تابهینه سازی فرآیندهایشان. بنظرمیرسد اگراین یک چالش کافی نبود ، آنهاهمچنین بایددر مدیریت ریسک غیر منتظره راحساب کنند. بهمین دلیل ما ایزو رابابت ایزو 31000 مدیریت ریسک ملاک کار قرار گرفت. علاوه برپرداختن استمرار عملیاتی ، ایزو 31000 ازلحاظ انعطاف پذیری اقتصادی ، اعتبار حرفه ای و نتایج زیست محیطی و ایمنی اطمینان ازسطح اطمینان رابشما ارائه میدهد. دردنیای عدم اطمینان ، ایزو 31000 بجهت هرسازمانی بدنبال راهنمایی روشن درمورد مدیریت ریسک باشد ، متناسب میباشد. نحوه اخذ گواهینامه ایزو اولین گام و اساسیترین مساله ای میباشدکه شرکتها باآن مواجه هستند و زمانیکه سازمانها میخواهند جهت اخذ کواهی ایزو اقدام کنند نمیدانند چطور و ازکجا شروع کنند و چگونه ایزو بگیرند و بهمین جهت ازطریق اینترنت اغلب جستجو میکنند و بامراکز و مراجع مختلفی برخورد میکنند و امروزه تعداداین مراکز بقدری زیاد هست شرکت متقاضی نمیداند ازطریق کدام مرکز اقدام کند و شناخت مراجع و آگاهی کامل دردرجه اول اهمیت قرار دارد زیرا متاسفانه بدلیل عدم نظارت یک نهاد دولتی برروی مراکز و شرکتها و مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو هستند شرکتهاکه گواهی نامه ایزو صادرمیکنندکه قلابی و تقلبی بوده و فاقد هرنوع اعتبارست و سازمان و نهاد مربوطه نیزنمیداندکه مدرکش معتبر نیست یکباره و تحت شرایط خاصی متوجه میشود ایزو که توسط خودش دریافت شده فاقد اعتبار هست ویا ممکنه گواهی ایزو غیر IAF رابعنوان IAF اخذ کرده باشد.     ایزو 31000 ISO 31000 تحت عنوان مدیریت ریسک مورد نیاز تمامی شرکتها هست     ISO 31000 ، مدیریت ریسک دستورالعملها ، اصول ، چارچوب و فرایندی رامنباب مدیریت ریسک ارائه میدهد. این میتواند توسط هرسازمانی صرف نظر ازاندازه ، فعالیت یابخش آن مورد استفاده قرارگیرد. استفاده از ایزو 31000 میتواند به سازمانها كمك كند تا احتمال دستیابی به اهداف راافزایش دهند ، شناسایی فرصتها و تهدیدها را بهبود ببخشند و بطور مؤثر منابع بابت درمان ریسك تخصیص دهند. بدانطور ، ایزو 31000 نمیتواند منباب اهداف صدور گواهینامه مورد استفاده قرارگیرد ، اماراهنماییهایی رابخاطر برنامه های حسابرسی داخلی ویاخارجی ارائه میدهد. سازمانهاییکه بدان استفاده میکنند میتوانند شیوههای مدیریت ریسک خود رابایک معیار شناخته شده بین المللی مقایسه کنند و اصول کاملی رامنباب مدیریت مؤثر و حاکمیت شرکتی ارائه دهند. نحوه اخذ مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی روبرو میشوند: نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازکجا ایزو 31000 بگیرم؟ جهت اخذ ایزو 31000 از کجا شروع کنم؟ مراجع و مراکز اخذ گواهینامه ایزو ISO 31000 مراحل و شرایط و ضوابط اخذ گواهی نامه ایزو iso31000 هزینه اخذ گواهی نامه ایزو 31000 مدت زمان اخذ گواهی ایزو 31000 پیاده سازی و استقرار ایزو ISO31000 مشاوره ایزو31000 ممیزی ایزوiso 31000        ISO 31000 بیان کننده مدیریت ریسک و تحلیل ریسکهای سازمانی هست     متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو31000 بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند. یکی ازمحبوبترین استانداردها ایزو9001، بخاطر کمک شرکتها بطور واقعی مستند سازی و حفظ یک سیستم کارآمد میباشد. چنین استانداردی متعلق یک صنعت نیست، بسیاری شرکتها بابت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی و الزامات نظارتی ویابرآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو9001 یک کار بزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکر، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد. گروه سامان کاران بعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE و CE بعنوان یک کارگزاری قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CE بعنوان راهنمای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باحداقل هزینه دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ، گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز موسسه هاجهت مناقصات میباشدکه سازمانها و نهادها و شرکتها ممکنست درون مناقصات ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازشان درخواست گردد و مناقصه گزار جهت کسب امتیاز شدن ازآنها درخواست کند. گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک مختص شرکتهای IT و ICT و کامپیوتری میباشدکه میخواهند باهر منظور منجمله مناقصه آنرا دریافت کنند واز انواع گواهی نامه های داخلی و ملی میباشد. گرید ویا رتبه انفورماتیک مخصوص سازمانها و نهادها و شرکتهای فعال حوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه درون اساسنامه شان موضوعات الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد. رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک مدیریت شده و صادر میشد و شورایعالی انفورماتیک وظیفه صدور و مدیریتش راداشت اماامروزه سازمان برنامه و بودجه یاهمان ساجات وظیفه صدور رتبه انفورماتیک رادارد و آنرا مدیریت میکند و شرکتها بایستی ازطریق سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) جهت اخذ رتبه انفورماتیک اقدام کنند نه ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور .     رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی     رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک و شرایط اخذ رتبه انفورماتیک شامل یکسری شرایط میباشدکه و منباب مثال بدان میپردازیم: میزان تحصیل مدیر عامل حتماباید لیسانس باشد و بهترست و ترجیحا لیسانس مرتبط و دارای مدرک لیسانس و کارشناسی مرتبط. چنانچه مدرک مرتبط نباشد مدیر عامل بایستی حداقل دارای مدرک دیپلم باشد و دارای 12 سال سابقه کار مرتبط و مفید حوزه انفورماتیک . گرید انفورماتیک و موارد امتیاز آور رتبه انفورماتیک ازموارد دیگر مطرح شده رتبه انفورماتیک و سوال شرکتهای متقاضی دریافت رتبه و گرید انفورماتیک میباشدکه میتوان ازاین موارد امتیاز آور بدین موارد اشاره کرد: اعضای هیات مدیره دارای تحصیلات مرتبط باشند وچنانچه مدرک مرتبطشان کارشناسی باشد برایشان امتیازآور هست، هرچه تعداداین افراد امتیاز آور بیشتر باشد برایشان بهترست و داشتن پرسنل امتیاز آوربرای گرفتن رتبه بسیار موثر هست و میتواند امتیاز بیشتری بگیرد و رتبه بالاتری دریافت کند. ضمنا میزان سابقه کارکنان امتیاز آور نیزبسیار مهم هست و چنانچه سابقه بیمه کارکنان امتیازآور بیشتر باشد میتوانند امتیاز بالاتری بگیرند. همچنین چنانچه شرکت متقاضی رتبه انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک ویااینکه گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک دارای چند سال سابقه کار و اظهار نامه مالیاتی باشدباسود ودرآمد بالا امتیاز بهتری خواهد گرفت و میتواند اخذ کند. قراردادهای کاری شرکت متقاضی انفورماتیک باشرکتهای دیگر بامبالغ بالا وهزینه بیشتر نیزبرای سازمان متقاضی دریافت رتبه شورایعالی انفورماتیک ، گرید ویا رتبه انفورماتیک باعث دریافت امتیاز بالاتری خواهد شد. رتبه انفورماتیک ویا همان گرید انفورماتیک از رتبه 7 به 1 متغیر هست و دارای 7 رتبه هست. آندسته شرکتهاکه بار اول میخواهند گرید انفورماتیک بگیرند بایستی جهت دریافت رتبه 7 درخواست داده و اقدام کنند. شرکتهای انفورماتیکی جهت اخذ رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک باسوالات متعددی روبرو میشوند. مثلا: رتبه انفورماتیک چیست؟ اخذ رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک جهت شرکت در مناقصات مراحل اخذ رتبه انفورماتیک شرایط دریافت رتبه انفورماتیک نحوه گرفتن گواهینامه صلاحیت انفورماتیکی شرایط اخذ رتبه یک شرایط اخذ رتبه بالای انفورماتیک مدارک گرفتن رتبه انفورماتیک رتبه انفورماتیک درپانزده شاخه صادر میگردد: ارائه پشتیبانی سخت افزاری تولید ارائه دستگاههای جانبی تولیدی ارائه قطعات وملزومات تولید، سفارش نرم افزارهای سفارش مشتری ارائه، پشتیبانی بسته های نرم افزاری کنارم افزارهای حامل محتوا پشتیبانی، ارائه نرم افزارهای پایه سیستم، ابزارها خدمات شبکه اطلاع رسانی شبکه داده های رایانه ایی، مخابراتی امنیت فضای تولید، تبادل اطلاعات مشاوره، نظارت برروی طرحهای انفورماتیک آموزش، پژوهش خدمات پشتیبانی سیستمهای ویژه سیستمهای اتوماسیون صنعتی       رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی        رتبه انفورماتیک یک سیستم کمی، کیفی درعرصه فناوری، اطلاعات و ارتباطات کشور میباشد. احراز صلاحیت شرکتها برای تمامی پروژهای کامپیوتری، ازطریق شورای عالی انفورماتیک کشور ویااینکه معاونت برنامه ریزی، نظارت راهبردی جهت شرکتهای انفورماتیکی صادر میگردد. بجهت اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیرعامل وکارشناس مورد بررسی قرار میگیرد، مدیرعامل بایستی دریکی ازرشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، سخت افزار، نرم افزار، کلیه گرایش ها، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر ازسوی وزارت علوم تحقیقات فناوری ویا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باشد، بطور تمام وقت درشرکت حضور داشته باشد. عامل رضایت مشتری یکی ازموارد مورد نیاز رتبه های انفورماتیکی میباشد. دبیرخانه شورای بایدشیوههای تبدیل رضایت مشتری بملاکهای کمی راتعیین میکند. گروه بین المللی سامان کاران باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  ISO 17025 ISO 17025 تحت عنوان صلاحیت انجام خدمات آزمایشگاه آزمون ، کالیبراسیون ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتهاست. ایزو و اقدام جهت اخذ ایزو وتارسیدن ودستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات گوناگونی میافتد تایک سازمان برسدبه انواع ایزو منجمله گواهی نامه ایزو 17025برسدکه البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودش راداشته باشند تایک گواهی ایزو بابت سازمانی صادرکنند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند ازانتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند یا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویاغیرIAF هستند و دارای اعتبارداخلیIAF یک نهادبین المللی میباشد وبرکارAB مرجع اعتباردهنده نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یکسری CB مرجع گواهی دهنده تحت نظر دارد و بدانها اعتبار اعطا میکند. لازم بذکرست گواهینامه های ایزو که مراجع IAF صادرمیکند مستلزم زمان وهزینه بالا میباشند متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گذارگواهی نامه ایزو زیرنظر مراجع IAF قبول میکند و اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشوند اما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند بامراجعه به یک مرجع غیرIAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان جهت اخذگواهینامه ایزو شامل حالشان شود ضمنا دریافت گواهینامه ایزو صادر شده مرجع IAF علاوه برحضور درمناقصات کمک فراوانی بابت ورودکالا و محصولات دربازارهای جهانی و بین المللی میکند.لازم بذکرست درکشورعزیزمان ایران علاوه برمراجع بین المللی متقاضیان میتوانند اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی ازمرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گواهینامه استاندارد 17025 رادریافت کنند البته بایدبدانند صرف زمان بیشتر، هزینه بسیاربالایی شامل حالشان میشود و فقط NACI اذعان دارد لزوما ازCB معرفی شده خودش متقاضیان گواهی دریافت کنند.     ISO 17025 تحت عنوان صلاحیت انجام خدمات آزمایشگاه آزمون ، کالیبراسیون میباشد.   ایزو17025 حال سوالاتی درذهن متقاضیان دریافت مدرک ایزو 17025 رخ میدهدکه بطریق مختلف جستجو میکنند شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 17025 شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 17025 شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 17025 نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 17025 گرفتن کواهینامه ایزو 17025 اخذ گواهی نامه iso17025 اخذ گواهی نامه ایزو 17025 نحوه گرفتن گواهی نامه ISO 17025 نحوه دریافت گواهی نامه ایزو 17025      ایزو 17025 ISO17025 هسخ 17025 hdc, 17025 Iso 17025 گواهینامه iso17025 گواهی نامه iso17025 کواهینامه ایزو 17025 هزینه و مدت زمان اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو 17025 مراجع ، مراکز و سازمانها و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی ایزو 17025 مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو 17025 مراحل صدور و اخذ استاندارد ایزو 17025 مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه ایزو 17025 الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو 17025 مشاور و مشاوره ایزو 17025 ممیزی ایزو 17025 ISO 17025 بابت آزمایشگاه ISO 17025 چیست؟ ISO 17025 ازکجا بگیریم؟ اخذ ISO/IEC 17025 ایزو 17025 صلاحیت انجام خدمات آزمایشگاه آزمون ، کالیبراسیون ازطریق مراجع صدور ایزو صورت میگیرد     ایزو 17025 بابت هر سازمانیکه آزمایش ، نمونه گیری ویاکالیبراسیون راانجام دهد و نتایج قابل اعتماد میخواهد مفیدست. این شامل انواع آزمایشگاهها میشودچه تحت مالکیت و اداره توسط دولت ، صنعت و یا در واقع هر سازمان دیگری باشد. این استاندارد همچنین منباب دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی ، دولتها ، تنظیم کننده ها ، نهادهای بازرسی ، سازمانهای صدورگواهینامه محصول و سایر ارگان های ارزیابی انطباق با نیاز به انجام آزمایش ، نمونه گیری یا کالیبراسیون کاراست. ایزو17025در سال 2005 منتشر شد و ازآنزمان ، شرایط بازار و فناوری تغییرکرده. نسخه جدید شامل تغییرات فنی ، واژگان و تحولات تکنیکهای فناوری اطلاعات میباشد. همچنین آخرین نسخه ایزو9001 رانیز درنظر میگیرد. همچنین باایجاد پذیرش گسترده ترنتایج بین کشورها ، تسهیل همکاری بین آزمایشگاهها و سایر ارگانها کمک میکند. گزارشها و گواهینامه های آزمون ازیک کشوردیگربدون نیازبه آزمایش بیشتر قابل قبولست وبه اندازه خود باعث بهبود تجارت بین المللی میشود. بسیاری شرکتها بابت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی منباب الزامات نظارتی ویا برآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو9001 یک کاربزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکر، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند. گروه سامان کاران  درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو، رتبه و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family