گواهینامه ایزو گواهینامه ایزو درابتدا مستلزم شناخت ایزو هست و میخواهم ایزو راتعریف کنم‌. ایزو یعنی وجود محصول ویا خدمت باسطح کیفیت و یک استاندارد جهانیست بدین معناکه تمام دارندگان محصولات و غیره بایک استاندارد یکسان برسند و پل ارتباطی میان دارندگان محصولات و مشتریان درسراسر جهان برقرار گردد. البته اغلب دارندگان گواهینامه ایزو ازان بعنوان تبلیغات استفاده میکنند و اکنون بسیاری ازافراد مدعی هستند گواهی نامه ایزو رادریافت کرده اند امادراین میان سوالی مطرحست چراتعداد دارندگان ایزو زیادست .البته خب منطقی هم هست افراد زیادی میتوانند بابت دریافت ایزو اقدام کنند ولیکن انچه پرسش مارا پیچیده میکند اینست اگراین یک استاندارد جهانی هست طبعابرای دریافتش نیزباید دارندگان محصولات شرایط خاصی داشته باشند. واین گواهینامه ازارزش و اعتبار خاصی برخوردارست نبایدبه راحتی دست هرکسی باشد والبته مانمیخواهیم بگوییم گواهینامه ایزو جهانی انچنان دست نیافتنیست و افرادبرای دریافتش بایستی پروسه طولانی و سختی راطی کنند بلکه سخن اصلی اینست متاسفانه افرادی هستندکه گواهینامه ایزو جعل کرده اند و میباید حواسمان باشدبا چشمان بسته سمت تبلیغات نرویم چراکه اعتماد بیش ازحدبه افرادیکه مدعی هستند گواهینامه ایزو دارنداما تنها یک گواهینامه جعلی دستشان هست تاوان سنگینی دارد. و اکنون تعداد دارندگان ایزو بفراوانی رسیده بایدراهی باشد مردم عادی بتوانند گواهینامه ی واقعی رااز جعلی تشخیص بدهند.       گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات     گواهینامه ایزو یک فرصت بابت ارزیابی محصول ویا خدمت باسطح کیفیت استانداردهای جهانی میباشدبه امیدآن روزکه صاحبان صنایع و غیره همه بدان دست یابند. وبرای دریافتش بکوشند محصولاتشان رابهتر کنند. گواهی ایزو رااگربخواهم درباره ایزو بیشتر توضیح بدهم سازمان بین المللی استانداردسازی ایزو یک سازمان مستقل و غیر دولتی هست. واما همین گواهینامه ایزو یک استاندارد جهانی میباشد سبب گشته بسیاری مدیران تلاش کنند محصولات خودرابه سطح استاندارد جهانی برسانند و باگرفتن گواهینامه ایزو بکار و محصولات خودشان اعتبار ببخشند امروزه واژه ی ایزو درمیان عامه مردم یک واژه ی کاملا شناخته شدست و ازشهرت و اعتبار خاصی برخوردارست.و سبب شده مدیران بکوشند درباره محصولات خودنتایج قابل قبول ارائه بدهند تابه چنین استانداری دست یابند و یاداور میشوم منباب نگهداشتن گواهینامه ایزو بایدبه ممیزهای نظارتی وبازرسی مجدد ادامه دهند و کلیه سازمان های کوچک و بزرگ صرفه نظراز زمینه کاریشان میتوانند ازاین استاندارد بهره مند شوند و استفاده ازاین استاندارد و داشتن گواهینامه بابهره گیری و جذب مشتریان ازطریق محصولات و خدمات ایندست سازمانها کمک شایان میکند.     اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان و قابل استعلام     ایزو بطور کلی یک گواهینامه جهانی و معتبرست و.فقط بایدمردم مراقب باشندبه دارندگانش اعتماد کنند زیرا فراوانی همین گواهینامه شاید یک دلیل بر جعلی بدون گواهینامه افراد سوجویی باشدکه میخواهند تنها نام گواهینامه ایزو رایدک بکشند و سبب فریب مشتریان باشند بااین همه باعث افتخار و بالندگیست بسیاری ازایرانیان ازطریق سازمانهای مختلف توانستند گواهینامه ایزو بگیرند و محصولات با کیفت مطابق استاندارد جهانی ارائه بدهند. گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو وIMS بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو و IMS راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
مراحل اخذ CE مراحل اخذ CE گواهینامه CE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. شکل کنونی خودرا سال 1985 نشان دادکه سازنده یا وارد کننده ادعا میکند مطابق قانون اتحادیه اروپا مربوطه یک محصول، صرف نظر محل تولید، مطابقت دارد. قرار دادن نشان CE برروی محصول، یک تولید کننده بطور مؤثر، تنهابا مسئولیت خود، مطابقت و باکلیه الزامات قانونی بابت دستیابی مارک CE اعلام میکند امکان فروش آزاد کالا سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند. کلیه محصولات بابت صادرات ،دریافت مدرک CE شاملشان نمیشود ولی میتوانند تبلیغات گسترده ای بابت گواهینامه CE ایجادکنند و فقط دسته بندی محصولات مشمول دستورالعمل ها ویامقررات مربوطه هستند، و دارای مارک CE میباشند و مجاز هستند. اکثر محصولات دارای علامت CE فقط میتوانند درمعرض کنترل تولید داخلی توسط سازنده قرار بگیرند، بدون بررسی مستقل ازمطابقت محصول باقوانین اتحادیه اروپا هشدارداده وازجمله موارد دیگر،علامت گذاری بعنوان CE نمیتواند علامت ایمنی بخاطرمصرف کنندگان درنظرگرفته شود. متقاضیان واژه های فراوانی همچون مراحل اخذ CE جهت اخذ گواهی نامه CE چگونه گواهی CE بگیریم؟ گرفتن مدرک ce گرفتن مدرک گواهی نامه ce شرایط اخذ مدرک گواهی CE گرفتن گواهینامه CE گرفتن مدرک گواهی سی ایی اخذ مدرک گواهی سی ایی گرفتن مدرک سی ایی دریافت مدرک گواهی سی ایی دریافت مدرک گواهی CE گرفتن نشان سی ایی گرفتن نشان CE اخذ نشان CE دریافت نشان CE گرفتن مدرک گواهینامه CE نحوه گرفتن گواهی نامه ce نحوه اخذ گواهینامه CE نحوه گرفتن کواهی نامه ce نحوه اخذ کواهینامه CE اخذ گواهی ce اخذ نشان ce     مراحل اخذ و دریافت گواهینامه CE توسط مراجع صدور CE     گواهینامه CE انواع مختلفی دارد و میتوان به دو نوع اشاره کرد: CE اصلی ویا اورجینال ، CE انطباقی و البته تنهانوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد ومنباب صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپاه کاملا بدون ابهام میباشد. CE اصلی توسط مراجع NB همان NOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظر NANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی میباشد واز مشخصه های نوع اورجینال میباشدبهمین جهت مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار بالایی بابت متقاضی دارد و دیگر انواع گواهینامه ها دارای کداستعلام چهار رقمی نمیباشند. نوع دوم گواهینامه انطباقی هست و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکه CE بدانها تعلق نمیگیرد و توسط NB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیر NB صادر میگردند و ازطریق سایت تعریف شده نهاد صادرکننده رجیستری میشود و درداخل کشورمیتوان بعنوان مدرک CE درون مناقصات و همچنین ایجاد تبلیغات گسترده بمتقاضیان نشان CE کمک شایان و بسزایی کند. قطعا جهت صادرات، گواهینامه انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند احیانا بسته به کارفرمای موردنظر دارد که CE انطباق رامورد قبول قرار دهد. گواهینامه CE و داشتن مدرک CE مزایایی دارد و میتوان بچند مورد اشاره کرد: پیشی گرفتن دارندگان گواهی نامه CE ازرقیبان و افزایش سطح تبلیغات .امکان واردات آسانتربه کشور جمهوری اسلامی ایران. سهولت صادرات به کشورهای اروپایی و سایر کشورها، منوط بدینکه استاندارد CE اورجینال داشته و تمامی جوانب مورد نظر رارعایت کرده باشند. عدم ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان. راضی بودن نهادها و ارگانهای قانونی. حصول اطمینان مصرف کنندگان و خرده فروشان. گروه بین المللی سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و CE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
نحوه دریافت  CE نحوه دریافت CE گواهینامه CE بمفهوم انطباق سازی قواعد، مقررات و قوانین اروپا و برند CE نشانه دهنده ایمنی کالاست و درج لوگوی CE هنگامیکه محصول و کالا نشان میدهد بدان محصول ایمن بودن محصول مورد نظرست و بیانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالا ازهمه لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات و ایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CE رابگیرند.گواهی نامه CE جهت شرکت درمناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها جهت مناقصات درخواست گردد. نحوه دریافت CE گواهی CE به سه دسته تقسیم میشوند،گواهی CE اورجینال ویا اصلی ،CE خود اظهاری و CE انطباقی .گواهی نامه CE بتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CE مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانندگواهی CE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CE اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولاتش و اطلاعات کافی ندارند و اصلا نمیدانندچیست. گفته شد هرمحصول CE مختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند.     نحوه اخذ و دریافت گواهینامه CE ازطریق مراجع N.B معتبر     نحوه دریافت CE نشان CE آهسته آهسته تبدیل به یک برند جهانی شده و همگان تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شد و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام درج نشان CE بروی محصولاتشان میکنند، چون کسی حاضر نیست تاجلودار کارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه استعلام واقعی میروند. نکته مهم اینجاست گواهینامه CE بابت تمامی کارها و کالاها موضوعیت ندارد. ازجمله کالاهایی مانند محصولات دارویی، غذایی علامت گذاری نشان دهنده تولید نیست یااینکه اتحادیه اروپا و یک مقام دیگر، محصول بعنوان ایمن مطابق تصویب کرده. الزامات اتحادیه اروپا میتواند شامل ایمنی، سلامتی و حفاظت محیط زیست باشد و صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع تولیدمطابق یک سیستم باکیفیت تولیدمعتبر باشد. علامت CE همچنین نشان میدهد محصول باالزامات گواهینامه ce مطابقت دارد.             دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CE نام برده خواهیم داد. CE اورجینال ویا اصلی ، اصلیترین نوع CE میباشدکه توسط NB مخفف Notify Body تحت نظر NANDOO صادر میشود.NB  مراجع صادر کننده گواهینامه CE هستند و NANDOO بدانها اعتبارمیدهد و آنهارا مدیریت میکند CE اورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه اصلیترین تفاوتش بادیگر انواع گواهی CE میباشد و میتوان CE اورجینال راازدیگر انواع CE تشخیص داد. همچنین CE اورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CE آزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمان NANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CE تایید میگردد CE خوداظهاری نیزهمانند اصلی بوده و روش رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااینوجه تمایزکه آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار و اعلام میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا میباشد انطباقی نوع دیگر گواهی CE میباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا انجام داد. البته صادرات باCE  انطباق بستگی بشخص دریافت کننده محصول درکشور مقصد داردکه آیا CE انطباق مورد قبولش هست ویاخیر.     نحوه اخذ و دریافت گواهینامه CE ارزان و فوری و قابل استعلام   CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی میباشد زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجام شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی بابت دریافت گواهی نامه CE اصلی لحاظ میشود. نکته قابل توجه اینکه بسیاری موسسات تقلبی هستندکه گواهی CE انطباقی رابجای اورجینال بمتقاضیان میفروشند و درقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CE بایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند تا دردام کلاهبرداران نیافتند.گواهی نامه CE راتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت کواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیاز درون ایزو 9001 تعریف گردیده. گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو، رتبه ، پیمانکاری و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
شرایط گرفتن  CE CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاییکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا بمنظور دیگر بدان مدرک نیازدارند. CE تنها یک گواهی نامه ساده نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست. CEتوسط انجمنی توی اروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد. گواهی CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابه قاره اروپا وارد میشوند.گواهینامه CE یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت درون مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات کشورهای عضو اتحادیه میباشد. شرایط گرفتن CE و گواهی نامه CE بعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشدکه جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا و خارج ازآن بابت تولید کنندگان بسیارکاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیزهستند قصد صادرات ندارند اماجهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراست اقدام میکنندتا کواهی CEاخذ کنند. اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی  CE بهرمند میشوند درادامه انواع CE راآشنا میشویم و بیشتربدانها میپردازیم.گواهی CE اتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوان Notify Body NB مدیریت شده و اعتبار دهی میشود و بمرحله صدور میرسد. اینگونه مراجع ثبت و صدورگواهی CE درون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مربوطه خودرا دارند‌.     شرایط گرفتن و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO     مدرک CE بابت تمامی محصولات صادر نمیشود وبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد واما شرکتها بدون اطلاع ازچنین موضوعی میایند و درخواست گواهی CE میکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CE دارد یاخیر؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر اشخاص حقیقی یاحقوقی میشوندکه گواهی CE رابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CE اورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار بوده. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CE لوگوی CE رابرروی محصولشان درج میکنند. گواهی CE سه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CE اصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO بوده بعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دستورالعملهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CE خوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CE میباشد. اخذ گواهی CE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست رادرمیان انواع گواهی نامه بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع گواهی CE رامیخواهد دریافت کند. آیابایدگواهینامه اورجینال CE رابگیرد ویا اینکه نوع انطباقی CE و نوع خود اظهاری CE کارشان راراه میندازد. توصیه جدی و مهم بشرکتها اینستکه حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CE اقدامات لازمه راانجام دهند تادر دام افرادی گرفتارنشوندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های بالا بجای CE اورجینال بشرکتها بفروشند. اینکه گواهی CE ازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CE شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CE بگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف شده سازمان نامبرده میباشد.     گواهینامه CE و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO     گواهینامه CE چیست؟ شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟ مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟ اخذ ‘,HID KHLI CE بابت صادرات مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟ گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو ، CE و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
مطالب مرتبط با دریافت CE گواهینامه CE گواهی CE گواهی نامه CE کواهی CE استاندارد CE کواهینامه CE کواهی نامه CE مدرک CE لوگو CE مبحث گسترده و مفصلی هست و قطعا متقاضیان اخذ گواهی CE رابا مسائل و سوالات و مطالب بسیاری روبرو میکندکه دراین مقال سعی ما پاسخگویی بابت نیازهای متقاضیان درخصوص مسائلی میباشدکه ذهنیت آنهارا درگیر میکند که درگیر چالش هایی شوند و سعی شده تمامی سوالات دراینجا پاسخ داده شود. مطالب زیر معمولا مسائلی میباشدکه شرکتها باآن روبرو خواهند شد. مطالب مرتبط با دریافت CE عبارتند از:
برچسب ها CE   نشان زث  
ازکجا CE بگیریم گواهینامهCE برند CE گواهی نامه CE لوگوی CE نشان CE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. وجود نشان CE برروی یک محصول بدین معناست که محصول ازنظر ایمنی مورد تایید میباشد و شکل فعلی خود رادرسال 1985 نشان داد. سازنده ویاوارد کننده ادعا میکند مطابق قوانین اتحادیه اروپا مربوطه یک محصول، صرف نظرمحل تولید، مطابقت دارد هیچگونه خطری ازنظر ایمنی بجهت مصرف کنندگان ندارد. ازکجا CE بگیریم کواهی نامه CE مزایایی دارد و میتوان بدانها اشاره کرد، اطمینان مصرف کنندگان و خرده فروشان ازمحصولاتیکه استفاده میکنند. اهمیت رقابت و ایجاد تبلیغات وسیع درحوزه کاری. شرکت درمناقصات بزرگ دولتی وچندین و چند مزایای دیگرکه گواهی نامه و برند CE میتواند به صاحبان مشاغل کمک کند تا در بازار رقابت با رقیبان خود بمانند وحتی میتوانند پیشی بگیرند.گواهینامه CE ،گاهی اوقات برروی جلد اکثر بسته بندیهای محصولات مارک CE درج میشود ولی بدین معنا نیست محصول گواهینامه ویانشان CE دارد بلکه شاید فقط بسته بندی مورد نظر نشان CE داشته باشد. ضمنا منباب گرفتن نشان CE توصیه میگردد تولید کنندگان ابتدا نسبت گرفتن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 اقدام کنند. البته چنین موضوعی بدین معنی نیست الزاماً داشتن گواهینامه ایزو 9001 پیش نیازگرفتن گواهینامه CE میباشد. بلکه داشتن گواهینامه و سیستم مدیریت کیفیت ، راه راجهت پیشبرد پروژه اخذ گواهینامه CE هموار میکند. لازمست بدانیم نشان CE بابت همه محصولات صدق نمیکند و فقط منباب صادرات محصولات و حضور دربازارهای جهانی بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارا بوده و الزامی میباشد.     گواهینامهCE برند CE گواهی نامه CE لوگوی CE نشان CE     شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خود بکشورهای عضواتحادیه اروپا وهمچنین کشورهای خارج ازاتحادیه اروپا بدنبال کواهی CE هستند البته بعضی ازشرکتها بدنبال برندسازی، تبلیغات مبتنی بررعایت استانداردهای بین المللی جهت دریافت گواهینامه CE اروپا اقدام میکنند.کواهی نامه CE اتحادیه اروپا اصولا توسط مراجعی بنام NB صادرمیشود مراجع ثبت وصدور گواهینامه CE همگی درکشورهای عضواتحادیه اروپا گاها درکشورهای مختلف درکل دنیا نمایندگی اعطا میکند وبدانها امتیاز میدهد. متقاضی گواهینامه CE توجه داشته باشد مدرک CE به هرمحصولی تعلق نمیگیرد بنابراین قبل از اقدامات لازمه مشخص کنید محصولات قابلیت دریافت ‘,HIDKHLI CEرادارد ویاخیر.مراجع صادرکننده معتبر تحت اعتبارNANDO بابازرسی ازخط تولیدونمونه برداری ازمحصول تست محصول نموده ودرصورت رعایت الزامات دراستانداردها مطابق اقدام بصدور گواهی نامه میکنند. گواهینامه CE گواهی نامه CE انواع گوناگونی دارد و میتوان به سه نوع اشاره کرد: CE اصلی ویا اورجینال ، CE انطباقی و CE خوداظهاری والبته تنها نوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد. CE اصلی توسط مراجع NB همانNOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظر NANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی قابل استعلام میباشد و ازمحاسنات منحصر بفرد نوع اصلی میباشدکه دیگرانواع گواهینامه ها دارای کد چهار رقمی نمیباشند. سازمانها حتماباید مراقب باشند و آگاهی و آشنایی کامل داشته باشندکه جعل کنندگان نوع انطباق رابجای اورجینال برایشان صدور نکنند. نوع خوداظهاری مانند نوع اورجینال هست و نحوه رجیستریش مانند اورجینال هست و تفاوتش اینست خود سازمان متقاضی آزمایشات رادرون آزمایشگاه خودش انجام میدهد و خودش اظهار میکند محصولش مطابق استانداردهای تعریف شده درون CE ،ایمن وطبق دستورالعمل میباشد. نوع سوم گواهینامه انطباقی میباشد و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکه CE بدانها تعلق نمیگیرد و توسط NB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیرNB صادرمیگردند و ازطریق سایت طراحی و تعریف شده نهاد صادرکننده رجیستری میشود. قطعا جهت صادرات، گواهینامه خوداظهاری و انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند و بعداورجینال و اصلی ،خوداظهاری و سپس انطباقی دارای سطح اعتبار هستند.     مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه CE معتبر و قابل استعلام     گواهینامه CE نشان CE تبدیل شدبه یک لوگوی جهانی و همه تلاش میکنندکه مدرک CE رااخذکنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل به یک عنصر تبلیغاتی شد و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام بدرج نشان CE بروی محصولاتشان میکنند،چون کسی نیست تاجلودار و سدکارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند. نکته مهم اینکه گواهینامه CE بابت تمامی کارها و کالاها موضوعیت ندارد. ازجمله کالاهایی مانند محصولات دارویی، غذایی. علامت گذاری نشان دهنده تولید نیست یااینکه اتحادیه اروپا و یک مقام دیگر، محصول بعنوان ایمن مطابق تصویب کرده. الزامات اتحادیه اروپا میتواند شامل ایمنی، سلامتی و حفاظت محیط زیست باشد و صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع تولیدمطابق یک سیستم باکیفیت تولیدمعتبر.علامت CE همچنین نشان میدهد محصول دررابطه با سازگاری دستورالعملها مطابقت دارد.               گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو و CE بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
مراکز ثبت و صدور گواهینامه CE مراکز ثبت و صدور گواهی CE و شناخت انواع CE مرتبط باهم هستند. گواهینامه به 3روش متفاوت صادر میشود اول CE اورجینال ، CE انطباقی و CE خود اظهاری . CE اورجینال ویا اصلی ویا همان CE اتحادیه اروپا اصلیترین نوع گواهی CE میباشدکه دارای یک کدچهار رقمی بوده و دیگر انواع CE کدمورد نظر راندارند و برروی دیگر انواع CE کد چهار رقمی فوق درج نشده. کد چهار رقمی توسط NB زیر نظر سازمان NANDOO داده میشود و برروی گواهینامه درج میگردد و وجه تفاوت گواهینامه CE اصلی و اورجینال بادیگر انواع گواهی CE داشتن همین کد چهار رقمی هست و گواهینامه CE اورجینال ازطریق سایت تعریف شده بابت NB ازطرف سازمان NANDOO قابلیت رجیستری دارد و استعلام میشود. گواهینامه CE خوداظهاری ویا اظهار نامه همان CE اورجینال میباشدکه تفاوتشان باهم نحوه آزمایشست و آزمایشات مورد نیاز سازمان توسط NB تعریف شده ازطرف NANDOO انجام نمیگیرد و خود سازمان آزمایشات راانجام داده و اظهار میکند محصولاتش منطبق باقواعد و قوانین اتحادیه اروپاست و نحوه رجیستری اینگونه گواهی نامه مانند گواهی CE اورجینال میباشد. گواهی نامه CE انطباقی اماکه توسط مراجع ثبت و صدور آزاد صورت میگیرد و بنوعی همان مراجع صادر کننده ایزو هستند ، مراکز صادر کننده ایزو گواهی CE رانیز صادر میکنند.       مراکز ثبت و صدور گواهی CE و شناخت انواع CE     مراکز ثبت و صدور مدرک CE و گواهینامه CE فوری و ارزان بااین تفاسیر درخصوص نوع اورجینال و اصلی ممکن نیست زیراکه منطبق باقواعد و قوانین اروپا هست و آزمایشات جهت اخذ CE و تایید سازمان صادرکننده زمان و هزینه بالایی دارد. دراینجا اشاره ای میکنیم بنوع CE اورجینال مراکز پزشکی و دراین تیپ بایستی اینگونه مراکز تجهیزات پزشکی بایستی ازطریق مراجع تعریف شده اداره کل پزشکی اقدام کنند بدریافت نشان CE و البته بااین تفاوت باانطباق اینکه اورجینال پروسه زمانبر و هزینه بری شامل حال متقاضیست. مراکز ثبت و صدور CE گواهی نامه CE بابت هرمحصول متفاوته ضمن اینکه همه محصولات نمیتواند لوگوی CE برروی جلد محصولات درج کنند و مدرک CE تنها جهت محصولاتی صادر میگرددکه بدانها تعلق میگیرد. دربسیاری موارد پیش میایدکه سازمانها بدون اطلاع ازماهیت CE خواستار اخذ نشان CE هستند و زمانیکه متوجه میشوند بدانها تعلق نمیگیرد اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولشان بدون اینکه اصلا بدانند نشان و نشان CE چیست وچه ماهیتی دارد. مراکز ثبت و صدور CE ، گواهی نامه CE مزایایی دارد و میتوان بدانها اشاره کرد، اطمینان مصرف کنندگان و خرده فروشان ازمحصولاتیکه استفاده میکنند. اهمیت رقابت و ایجاد تبلیغات گسترده درحیطه کاری. شرکت درون مناقصات بزرگ دولتی وچندین و چند مزایای دیگرکه گواهینامه و نشان CE میتواندبه صاحبان مشاغل کمک کند تادر بازار رقابت بارقیبان خودبمانند و حتی میتوانند پیشی بگیرند. گواهینامه CE ،گاهی اوقات دیده میشود برروی جلد اکثر بسته بندیهای محصولات مارک CE درج شدست ، بدین معنا نیست که محصول گواهینامه ویا نشان CE دارد بلکه شاید فقط بسته بندی مورد نظر نشان CE داشته باشد. ضمنا منباب گرفتن نشان CE توصیه میگردد تولید کنندگان ابتدا نسبت گرفتن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 اقدام کنند. البته چنین موضوعی بدین معنی نیست الزاماً داشتن گواهینامه ایزو 9001 پیش نیازگرفتن گواهینامه CE میباشد. بلکه داشتن گواهینامه و سیستم مدیریت کیفیت ، راه راجهت پیشبرد پروژه اخذ گواهینامه CE هموار میکند. لازمست بدانیم نشان CE بابت همه محصولات صدق نمیکند و فقط منباب صادرات محصولات و حضور دربازارهای جهانی بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارا بوده و الزامی میباشد. گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و CE بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
CE  چیست؟ CE بمعنای انطباق سازی باقوانین و قواعد اروپاست گواهینامه CE نشانه ایمنی کالا و محصولات میباشد وقتیکه سی ای بدانها تعلق میگیرد درواقع باداشتن آرم CE مشتری رابابت استفاده ازمحصول مورد نظر مطمئن می میکنند.‏CE  در حقیقت گواهینامه میباشدکه بمحصولات تعلق میگیرد و جهت صادرات بابت محصولاتیکه بدآنها تعلق میگیرد اخذ سی ای لازم و ضروریست. گواهینامه سی ای گاهی درمیان محصولاتیکه آرم سی ای بدانها تعلق نمیگیردهم مورد درخواست میباشد اما چیزیکه هست بمحصولات آنها CE تعلق نمیگیرد ولی همچنان اینگونه شرکتها باتماس بامراکز مشاوره اصرار بدین دارندکه گواهینامه سی ای برروی محصول خودبگیرد درصورتیکه بمحصول آنها تعلق نمیگیرد و بهمین دلیل خودسرانه اقدام بدرجه نشانه سی ای بهروی محصول خودشان میکنند بدون اینکه بداننداز ماهیت CE و بدانندکه سی ای چیست بسیاری اوقات دیده میشودکه شرکتها بادرج یک آرم یک لوگو برچسب مهر برجسته یک کد چهار رقمی قلابی گواهینامه راکه در قالب یک برگه بی ارزش هست بمتقاضیها ارائه میدهند و حتی بشرکتهاکه سی ای بهشان تعلق نمیگیرد. گواهینامه CE به سه صورت موجودست گواهینامه سی ای اصیل ویا اورجینال ، گواهی نامه سی ای خود اظهاری ویا اظهارنامه و گواهی سی ای انطباقی و ازبین اینها سی ای ارجینال جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا مناسب میباشد. گواهی CE اورجینال دارای یک کد ۴ رقمی میباشدکه آنرا ازدیگر انواع CE متمایز میکند.     CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE معتبر و قابل استعلام     مراجع صدور گواهینامه CE رااختصارا N.B مینامندکه این N.B هاخود زیر نظر سازمانی بنام ناندو NANDO مدیریت میشوند خود اظهاری زیر نظر همین سازمان ناندو ازطرف N.B صادر میشود بااین تفاوت درمورد سی ای اورجینال آزمایش توسط خودسازمان ان بی صورت میگیرد ولی درنوع خود اظهاری خودسازمان متقاضی شرایط آزمایش رادارد و خودش اظهار میکندکه محصولش و کیفیت محصولاتش منطبق با قوانین و قواعد اروپا میباشد. کاربران گرامی هنگام گشتن درفضای مجازی بخصوص گوگل بدنبال مراجع اخذ CE و اینکه بدانند سی ای چیست با سوالات متعددی روبرو می شوند مانند: مراحل اخذ CE جهت اخذ گواهی نامهCE چگونه گواهی CE بگیریم؟ گرفتن مدرک ce گرفتن مدرک گواهی نامه ce شرایط اخذ مدرک گواهی CE گرفتن گواهینامه CE گرفتن مدرک گواهی سی ایی اخذ مدرک گواهی سی ایی گرفتن مدرک سی ایی دریافت مدرک گواهی سی ایی دریافت مدرک گواهی CE گرفتن نشان سی ایی گرفتن نشان CE اخذ نشان CE دریافت نشان CE گرفتن مدرک گواهینامه CE نحوه گرفتن گواهی نامه ce نحوه اخذ گواهینامه CE نحوه گرفتن کواهی نامه ce نحوه اخذ کواهینامه CE اخذ گواهی ce اخذ نشان ce گواهینامه CE چیست؟ شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟ مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟ اخذ ‘,HID KHLI CE بابت صادرات مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟     CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام     اخذ CE نشان کیفیت کالاست بهمین جهت توصیه میشودکه سازمانها قبل ازاینکه اقدام کنندبه اخذ CE درابتدا ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت رابگیرند و داشته باشند و طراحی و پیاده سازی کنند و سپس نسبت به اخذ CE اقدام کنند و البته ملزم نیستندبه طراحی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ اما بسیار بهترست و تاکید میشود درابتدا گواهی ایزو ۹۰۰۱ رابگیرند. گروه سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو و CE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family