ایزو چیست؟
مناقصات تبلیغات صادرات

مناقصات تبلیغات صادرات (6)

مناقصات تبلیغات صادرات درقسمت سمت راست اسلایدشو

چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 11:36

گواهی نامه آموزشی ایزو

گواهی نامه آموزشی ایزو

نوشته شده توسط

 

گواهی نامه آموزشی ایزو

گواهینامه آموزشی ایزو گواهینامه های آموزشی غیرحضوری ویاهمان مکاتبه ای توسط مراکز و مراجع و شرکتهای گواهینامه ایزو صادر میکنند صادرشده. ابتدا افرادباید مرجعی مورد نظرشان راانتخاب نموده واز زمان صدور ، تحویل و هزینه ایندسته ازانواع گواهینامه هااطلاعات کافی بدست آورند هزینه صدور گواهینامه هابر اساس مراجع تعیین شده و بعداز نحوه گرفتن مدرک آموزشی مکاتبه ای اقدام بجهت دریافت گواهینامه آموزشی ایزو نمایند درضمن تمامی گواهینامه صادره درون سایت مرجع صادرکننده قابلیت استعلام و رجیستری دارد. طبق ارسال فایل مستندات بجهت متقاضیان و مطالعه، آزمون اینترنتی برگزار شده و نمره شخص متقاضی بحد نصاب رسیده باشد گواهینامه آموزشی ازطریق مرجع منتخب توسط متقاضی بهمراه CD مستندات برایشان ارسال میگردد. گواهینامه های آموزشی نیاز تمدید سالانه ندارد. کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای برگزاری انواع دوره آموزشی اثربخش درمحل سازمان متقاضی ، اقدام به برگزاری آموزش اثر بخش درمحل سازمان متقاضی مینماید.

گواهینامه آموزشی ایزو ازجمله گواهینامه های آموزشی میباشدکه متقاضی وخواهان زیادی دارد. گواهینامه آموزشی ایزو باگواهینامه ایزو فرق دارد. گواهینامه آموزشی ایزو مدرک آموزشی ایزو بابت افرادی صادرمیشودکه ایشان دوره آموزشی ایزو ISO چه بصورت آموزش ایزو حضوری وچه بصورت آموزش ISO مکاتبه ای راطی کرده باشند و دقیقاً بنام شخص متقاضی صادر میشود. درحالیکه گواهینامه ایزو منباب یک مجموعه که سیستم مدیریت مربوطه رادر سطح سازمان خودش پیاده کرده و گواهینامه ایزو بنام سازمان ویا نشان مجموعه متقاضی ثبت و صدور میگردد.گواهینامه آموزشی ایزو صادره توسط مراکزمختلف دارای شکل ظاهری مختلف واز سطح اعتبارمتفاوتی برخوردار میباشند. همچنین گواهینامه آموزشی ایزو درشاخه های مختلف همچنین مباحث گواهینامه آموزشی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ،گواهینامه آموزشی ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و گواهینامه های آموزشی که استانداردشان قابلیت صدور دارد متقاضیان میتوانند گواهی نامه ایزو همان استاندارد رادریافت کنند.

 

 

 

گواهی ایزو ISO

گواهینامه ایزو ارزان و فوری و قابل استعلام

 

 

گواهی نامه آموزشی ایزو کلیه متقاضیان گواهینامه آموزش ایزو توصیه میگردد جهت گرفتن گواهینامه آموزشی ایزو فقط بصرف گرفتن گواهینامه آموزشی ایزو ازمراکزآموزش دهنده و صادرکننده گواهینامه ISO اکتفا نکرده و بطورجدی علم مربوطه رافراگیری نمایند. یادگیری اصول ایزو متناسب باسیستم مدیریتی مربوطه علاوه براینکه منجربه اخذگواهینامه آموزشی ایزو میگردد باعث میشود فرد متقاضی درهر سازمان ویا مجموعه ایی بتواند علم خودرا بکارگیرد. ازمزایای فراگیری ایزو و دریافت گواهی آموزشی ایزو میتوان بچندمورد اشاره کرد موفقیت درآزمونها و استخدام درسازمانها بواسطه مدرک آموزشی ایزو . ارائه گواهی آموزشی بمحل کارکنونی جهت کسب ارتقاءرشغل سازمانی. توانمند شدن درروند پیاده سازی استاندارد مربوطه. ایجاد رزومه بسیار قوی آموزشی. افزایش اعتبار و شناخت مدرک آموزشی ایزو توسط مراجع بین المللی استاندارد صادر میشود، بهمین جهت داشتن گواهینامه آموزشی ایزو باعث افزایش ارزش اشخاص ویا موسسه دربرابر رقبا میشود. بسیاری متاسفانه فقط جهت گرفتن گواهینامه آموزشی ایزو علاقه نشان میدهند. داشتن مدرک آموزشی ایزو داشتن یک سیستم مدیریتی کارآمدبا استانداردهای تعیین شده بخاطراداره یک تجارت مهمست. صدورگواهینامه آموزشی ایزو بمتقاضی کمک میکندتا استانداردها رابسازند و بطور رسمی و قابل اجرا معرفی کنند. بدیهیست که پیاده سازی و استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت مستلزم درک عمیق ، درست و درعین حال ساده و کاربردی ازکلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل استاندارد ممکنست نتوانندکارشناس یامشاور خبره وبا تجربه رادراین خصوص پیدا کنند بنابراین بدنبال استخدام نیروی کاری هستندکه دورههای آموزشی استانداردهای ایزو راگذرانده و دارای گواهینامه آموزشی بتوسط مراجع معتبر باشند بهمین جهت کارفرمای نیازمند نیرو، کواهی نامه آموزشی شخص رامنباب استعلام دریافت کرده وازطریق سایت مرجع صادر کننده ، گواهی نامه آموزشی مورد نظررا رجیستر کرده تا اطمینان حاصل کند گواهینامه آموزشی دارای اعتبار بوده هرچند گواهینامه دارای هولوگرام لیزری میباشد.

 

 

گواهینامه ایزو

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان و فوری

 
 
گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، مشاوره و اخذ گواهینامه آموزشی ایزو ازمراجع بین المللی کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه آموزشی راه آسانتری راانتخاب کرده و فقط یک تماس با گروه بین المللی سامان کارانگرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ کواهی نامه آموزشی ایزو و گواهینامه آموزشی HSE بگیرید

چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 09:24

گواهینامه آموزشی HSE

گواهینامه آموزشی HSE

نوشته شده توسط

 

گواهینامه آموزشی HSE

گواهینامه آموزشی HSE درابتدا ملزم شناخت مفهوم HSE بمعنا و مفهوم سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای ، ایندو استاندارد رامیتوان همان HSE محسوب کرد البته باکمی تغییرات. گواهی نامه HSE رامیتوان در دوره های حضوری و مکاتبه ای دریافت کرد بهمین جهت اکثر متقاضیان و یا شرکتها منباب بالابردن سطح آموزشی خود سازمان ویا شرکت و همچنین اشخاص حقیقی به دلایلی گواهینامه آموزشی HSE دریافت میکنندکه میتوان بچند ازعواملی که باعث میشود تااشخاص حقیقی و حقوقی اخذ کنند. عامل اول رامیتوان بخاطر بالابردن سطح رزومه کاری خودشان نام برد و عامل دوم تبلیغات میباشدکه متقاضیان بابت پیشی گرفتن ازرقیبان گواهینامه های آموزشی دریافت میکنند و عوامل دیگریکه انگیزه متقاضیان رادر جهت اخذ مدرک آموزشی HSE بالا میبرد.

 

 

شرایط صدور مدرک HSE

HSE مراجع صادر کننده ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 

 

 

گواهینامه آموزشی HSE همانطورکه دربند فوق گفته شد دردوره های حضوری و مکاتبه ای میتوان دریافت کرد، دوره حضوری شامل دور ایمنی عمومی چهل ساعته که گواهی نامه HSE توسط اداره کار صادر شده و متقاضیان جهت اخذ چنین گواهی نامه HSE که توسط اداره کار صادرشود شامل کلاسهای آموزشی میباشدکه درآموزشگاه مورد تایید سازمان کار بوده برگزار میگردد دراین کلاسها بازرسین اداره کار باحضور درکلاسها ،آموزشهای لازم جهت کواهی نامه HSE تدریس کرده، سرفصلهای ارائه شده توسط اساتید اداره کار درکلاسهای آموزشی شناسایی خطرات، شناسایی ریسک ، کنترل ریسک ، اقدامات ، حذف خطرات در کارگاهها وغیره و میتوان نام برد دراین کلاسها پرسش و پاسخهای بین متقاضیان و اساتید جابجا میشود که میتوان نکات مهم درمورد ایمنی و بهداشت رادرک کرد و درآخر طی برگزاری یک آزمون ازطریق سازمان کار ودرصورت حدنصاب رسیدن نمره متقاضی گواهینامه HSE بابت فرد صادرشده ، لازم بذکرست دراین کلاسها کلیه نکات جدااز رعایت نکات ایمنی دردرون محیطهای کاری حتی اشخاص میتوانند درزندگی روزانه بدانها استفاده کنند.

 

گواهینامه آموزشی HSE گواهینامه های آموزشی غیرحضوری ویاهمان مکاتبه ای توسط مراکزیکه گواهینامه ایزو صادرمیکنند صدورمیشود. ابتدا افرادباید مرجعی مدنظرشون میباشدرا انتخاب نموده واز زمان صدور و هزینه ایندسته ازگواهینامه ها اطلاعات کافی بدست آورند هزینه صدور گواهینامه ها براساس مراجع تعیین شده وبعداز نحوه دریافت مدرک آموزشی مکاتبه ای اقدام بدریافت گواهینامه آموزشی نمایند درضمن تمامی گواهینامه صادره درون سایت مرجع صادرکننده قابلیت استعلام و رجیستری دارد. طبق ارسال فایل مستندات HSE بجهت متقاضیان و مطالعه، آزمون اینترنتی برگزار شدکه نمره شخص متقاضی به حدنصاب رسیده باشد. گواهینامه HSE ازمرجع منتخب توسط متقاضی بهمراه CD مستندات برایشان ارسال میگردد. گواهینامه های آموزشی نیاز تمدید سالانه ندارد.

 

 

گواهینامه HSE

اخذ گواهینامه HSE ارزان و فوری و قابل استعلام

 
 
گواهینامه آموزشی HSE درواقع اکثرکارفرمایان بدین سمت روآوردند پیمانکاران فرعی بایستی دارای گواهینامه HSE باشند. تازمانیکه فرهنگ کیفیت HSE درجامعه نهادینه نشود وضع چنین قوانین و الزاماتی منباب پیمانکاران فرعی فایده ایی ندارد. حدود 95 درصد پیمانکاران متقاضی صدور گواهینامه HSE نمیدانندکه HSE واقعی چیست بلکه تمایلی ندارند باکلیات HSE آشناشوند. البته چنین موضوع تفکرکارفرماهارا دربرمیگردچون کارفرما بدون لحاظ کردن هزینه های رعایت HSE بجهت پیمانکاران فشار میاورند. حال بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذگواهینامه HSE ویا HSE-MS ، علاقه نشان میدهند و ازخدمات مشاور ، پیاده سازی و اجرا استفاده نمیکنند. بنحوی خواهان مشاور HSE و پیاده سازی و هچنین اجرا نیستند. فقط مراحل اخذ ، شرایط دریافت مدرک HSE هزینه گرفتن گواهی نامه HSE ، قیمت گواهینامه HSE ، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی و فرامرزی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند. حداقل شرایط لازم منباب ایجاد یک سیستم ایمنی باکیفیت،محیطی،غذایی، ایمنی، شغلی مستند ایجاد کرده و گواهی پیروی استانداردها اکنون معیارهای بین المللی ارزیابی تبدیل شده. اعتبار و توانایی شرکت مطابق مداوم استانداردهای کیفیتی بابت رضایت مشتری.
گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه آموزشی ایزو و HSE ازطریق مراجع بین المللی و مشاوره بابت دریافت گواهی نامه HSE از اداره کار بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامهHSE راه آسانتری راانتخاب کرده و فقط یک تماس باگروه بین المللی سامان کاران امکان ثبت گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو ، گواهینامه HSE بگیرید.

 

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک جهت مناقصات تبلیغات صادرات

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید پیمانکاری و گرید انفورماتیک ، یکی ازمهمترین مدارک موردنیاز جهت شرکت در مناقصات میباشدکه کارفرمایان ازشرکت کنندگان مناقصه برمبنای حوزه فعالیت شرکتشان میخواهند. قطعا شرکتها زمانیکه ازشان یکی ازاین دو گواهینامه درخواست میگردد نمیدانندکه ایندو گواهینامه و گرید چیست ودر اینجا سعی داریم توضیحی مختصر ازاین دو گواهی ارائه کنیم تاشرکتهای متقاضی اخذ رتبه جهت مناقصات اطلاعات مختصری داشته باشند و بایک اطلاعات حداقلی جهت اخذ رتبه پیمانکاری ویا جهت اخذ گرید انفورماتیک اقدام نمایند، اخذ رتبه پیمانکاری در ۱۱ رشته مختلف و 5 رتبه (۱،۲،۳،۴،۵) صورت میگیردکه رتبه ۵ کمترین و ۱ بیشترین رتبه میباشدکه یک شرکت میتواند کسب کند. رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری بمنظور بررسی میزان توانایی شرکت صورت میگیرداین بررسی براساس معیارهایی چون تعداد پرسنل شرکت و سوابق کاری پرسنل، تجربه کاری و توان مالی شرکت صورت میگیرد.

رتبه شرکتهای پیمانکاری ویا همان رتبه و گرید پیمانکاری رادر یازده رشته مختلف رتبه بندی میکندکه عبارتنداز ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو . درساليان گذشته ‌گريد ، رتبه‌بندي شركتها بخصوص درون مناقصات بسيار اهميت پیدا کردست، زيراکه مناقصات برگزار شده باتوجه‌ رتبه شركتها و گريد آ‌نها دسته‌بندي ميشوند، بطور مثال دریک مناقصه‌ ‌فقط شركتهايي‌ بامیزان رتبه 1 یا 2 ميتوانستند شركت كنند، يادر مناقصاتي دیگر ‌شركتهايي ‌با رتبه 3و4و5 ميتوانستند شركت كنند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد یعنی شرکتهاکه میخواهند گرید پیمانکاری و یا رتبه پیمانکاری رابگیرند بایدابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند.

 

 

رتبه انفورماتیک

رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک

 

رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک و همان گواهینامه صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مختص شرکتهایی میباشدکه درزمینه IT و ICT و درکل رایانه و کامپیوتر فعالیت دارند و بابت شرکتهایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT و فناوری اطلاعات میباشد. و درون اساسنامه شان بایستی یکی ازهمین زمینه فعالیتها باشد و ذکر گردد و موضوع اساسنامه جهت اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهمست زیرا باتوجه‌ ‌بموضوع اساسنامه گرایش دریافت رتبه انفورماتیک مشخص میشود شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی میتواند موفق‌ شودبه اخذ رتبه انفورماتیک . درحال حاضر اخذ رتبه انفورماتیک، بابت شرکت‌ها‌که میخواهند درزمینه IT  و فناوری اطلاعات ‌ورایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام ‌میباشد. البته شرکتهای بازمینه فعالیت غیراز it و اطلاعات و رایانه نیزباید اقدام کندبه اخذ مجوز و البته بابت شرکتهای خدماتی اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازطریق ساجات الزام شدست. رتبه انفورماتیک در 7 رتبه تعلق میگیردبه شرکتهای انفورماتیک بدین معناکه از رتبه 7 الی رتبه 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

شرکتهای متقاضی اخذ رتبه و گرید انفورماتیک وهمان گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی جهت پیچیده بودن و  سخت بودن و ناشناخته بودن رتبه انفورماتیک باسوالات و پرسشهای مختلف و متعدد و بسیاری جهت اخذ رتبه روبرو هستند و باسوالات بسیاری موتجه میشوند. ازجمله سوالات که متقاضیان اخذ رتبه انفورماتیک باآن ممکنست روبرو شوند میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گرید انفورماتیک چیست؟

رتبه انفورماتیک چیست؟

گواهینامه صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی چیست؟

رتبه انفورماتیک رااز طریق کدام مرکز و منبع دریافت کنم و از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اقدام بابت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

شرکتها و سازمانها و نهادها و مراجع و مراکز صادر کننده رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک کدامند؟

اخذ رتبه انفورماتیک چگونه هست و گرید انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم دریافت کرده و بگیرم؟

مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط و الزامات لازم جهت اخذ و دریافت گرید و رتبه انفورماتیک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه یک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بالا و کسب امتیاز بالا جهت برنده شدن در مناقصه

رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری جهت شرکت توی مناقصات بسیار مهم هست و مورد نیاز تمامی شرکتهای پیمانکاری هست که جهت مناقصات نیازمند اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت شرکتهای پیمانکاری هستند و قطعا دراین خصوص باسوالات متعددی روبرو میشوند، سوالاتی همچون:

گرید پیمانکاری چیست؟

رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت شرکتهای پیمانکاری چیست؟

رتبه پیمانکاری رااز طریق کدام مرکز و منبع دریافت کنم و از کجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

جهت اقدام بابت اخذ رتبه پیمانکاری از کجا شروع کنم؟

شرکتها و سازمانها و نهادها و مراجع و مراکز صادر کننده رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری کدامند؟

اخذ رتبه پیمانکاری چگونه هست و گرید پیمانکاری راچگونه بابت شرکتم دریافت کرده و بگیرم؟

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و الزامات لازم جهت اخذ گرید و رتبه پیمانکاری

شرایط لازم جهت اخذ رتبه یک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بالا و کسب امتیاز بالا جهت برنده شدن در مناقصه .

گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک کاملا بایکدیگر فرق دارند و حوزه ها و زمینه های متفاوتی دارند بهمین جهت شرکتها بایدبا اطلاعات لازم و مکفی جهت اخذ رتبه مورد نظرشان اقدام نمایند.

شرکتهای متقاضی اخذ رتبه و گرید اغلب درون گوگل بدنبال کسب اطلاعات و مشاوره جهت اخذ رتبه مورد نظر خودهستند و مراکز متعدد و بسیاری هستند و یکی ازاین مراکز گروه بین المللی سامان کاران باحضور مشاورین باتجربه و خبره میباشدکه بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی درخصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک میباشد و متقاضیان محترم تنها بایک تماس میتوانند ازصفر تا صد کارشان رابما بسپارند و در سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شرایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

 

گواهینامه CE در مناقصات ، صادرات و تبلیغات

گواهینامه CE در مناقصات ، صادرات و تبلیغات مقاصد مختلف و متفاوت شرکتها میباشدکه بدنبال گرفتن و دریافت و اخذ CE هستند و ابتدا بایستی بدانند CE چیست؟ ازکجا CE بگیرند واینها سوالاتی میباشدکه برایشان پیش میاید و مهمترین و اساسیترین سوالات اخذ CE هستند. CE مخفف عبارت انگلیسی Conformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. گواهینامه CE و اخذ CE نشانگر و نشان دهنده اینست تولید کننده و سازنده یاوارد کننده خدمات و محصولات و فرآیندهایش جهت تولید مطابق قانون اتحادیه اروپا هست. گواهی CE بابت تمامی محصولات تعلق نمیگیرد و کلیه محصولات بابت صادرات نمیتوانند و نیازبه اخذ CE ندارند و CEبهشان تعلق نمیگیرد و همچنین هرمحصولی ایزو مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتهاکه CE بهشان تعلق نمیگیرد جهت تبلیغات اقدام میکنندبه اخذ CE و البته نمیتوانند ازنوع اورجینال دریافت کنند. غالبا شرکتها و تولید کنندگان نمیدانند گواهی نامه CE بهشان تعلق نمیگیرد و بامراکز مشاوره تماس میگیرندکه اغلب همان CB های ایزو هستند و آنها بهشان میگویندکه CE بدانها تعلق نمیگیرد اماآنها همچنان اصرار دارندکه CE بگیرند وبه دو روش عمل میکنند یااینکه مرجع مشاوره بدانها CE میدهد و برایشان CE صادر میکندکه قطعا اعتباری ندارد و آنها فقط بااخذ CE نشانش رابر روی محصولشان درج میکنند و مصرف کننده نیزبدلیل عدم اطلاعات آنرا کیفیت کار سازمان و محصول مورد نظر راایمن تصور میکنند. درفرضیه دوم نیزکه اغلب دیده میشود شرکتها فارغ ازاینکه بدانندبه محصولشان CE تعلق نمیگیرد نشانش رابر روی محصول خوددرج میکنند.

     گواهی نامه CE و نشان CEاندک اندک تبدیل شدبه یک برند جهانی و همه تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغاتی و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام به درج نشان CE بروی محصولاتشان میکنند، چون مرکز و نهاد وسازمانی نیست تاجلودار و سدکارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند.

گواهینامه CE انواع مختلفی دارد و میتوان به سه نوع اشاره کرد: CE اصلی ویا اورجینال ، CE انطباقی و CE خوداظهاری والبته تنها و فقطنوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد ومنباب صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا بدون ابهام میباشد. CE اصلی توسط مراجع NB همان NOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظر NANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی میباشد واز مشخصه های نوع اورجینال میباشد بهمین جهت مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار بالایی بابت متقاضی دارد و دیگر انواع گواهینامه CE یعنی نوع انطباقی و خود اظهاری دارای کد استعلام چهار رقمی نمیباشند. سازمانها حتماباید مراقب باشند و آگاه باشند سواستفاده کنندگان نوع انطباق رابجای اورجینال بدانها ندهند. نوع خوداظهاری مانند نوع اورجینال هست و نحوه رجیستریش مانند اورجینال هست و تفاوتش اینست خود سازمان متقاضی آزمایشات را درون آزمایشگاه خودش انجام میدهد و خودش اظهار میکند محصولش مطابق استانداردهای تعریف شده درون CE ،ایمن وطبق دستورالعمل میباشد. نوع سوم گواهینامه انطباقی هست و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکه CE بدانها تعلق نمیگیرد و توسط NB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیر NB صادر میگردند و ازطریق سایت تعریف شده نهاد صادر کننده رجیستری میشود و درداخل کشور میتوان بعنوان مدرک CE درون مناقصات و همچنین ایجاد تبلیغات گسترده بمتقاضیان نشان CE کمک شایان و بسزایی کند. قطعا جهت صادرات، گواهینامه خوداظهاری و انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند و بعداورجینال و اصلی ، خوداظهاری و سپس انطباقی دارای سطح اعتبار هستند.

 

 

 

گواهی CE بهترست همزمان با اخذ ایزو 9001 صورت بگیرد ویاقبل دریافت گواهی CE اتحادیه اروپا بهترست تولید کننده و سازمان متقاضی اخذ CE درابتدا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رابگیرند و سپس جهت اخذ CE اقدام نمایند.
گروه بین المللی سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و CE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

 

گواهینامه HSE مناقصات تبلیغات صادرات

گواهی HSE ویا گواهینامه HSE-MS تحت عنوان و بانام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی بیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 میباشد. بهمین جهت بسیار بهترست و توصیه میگردد جهت اخذ HSE درابتدا ویا بطور همزمان هرسه سیستم مدیریتی و هرسه استاندارد بایکدیگر پیاده سازی و طراحی شوند و ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE بطور همزمان طراحی و پیاده سازی گردند ویا ابتدا چنانچه سازمانی فرصت داردبه مرور و تدریجی دو استاندارد 14001 و 45001 رابه اجرا درآورده و پیاده سازی کند و سپس HSE رابمرحله اجرا دربیاورد.

مزایای اخذ گواهی HSE جهت سازمانها بسیارست و ازاین میان میتوان بدین موارد و مواضع اشاره کردکه مجموعه ایکه دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست مجموعه درراستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده ،کلیه الزامات مربوطه ایمنی و بهداشت حرفه ای خود و همچنین الزامات مربوطه محیط زیست رادارد و رعایت میکند. درواقع سازمانیکه موفق بشودبه طراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE راپیاده سازی کرده . درواقع سیستم مدیریت HSE بنوعی ازترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001حاصل شده. مراجع صدور گواهینامه HSE بدو دسته تقسیم میشوندیا IAF هستند ویاغیر IAF . البته درون مناقصات ، صادرات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار درمواقع نادر متقاضی گواهینامه IAF باشد بایستی ازطریق مراجع IAF اقدام کنندو میتوانند ازطریق مراجع IAF تمامی کشورها اقدام کنندبه اخذ گواهینامه HSE و البته قیمتهای متفاوتی دارد. تنها مرجع IAF ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یعنی همان NACI میباشد ودیگرکشورها هرکدام مراجع AB تحت اعتبار IAF مختص خودشان دارند و میتوانند ازطریق کشورهای دیگرنیز گواهی ایزو خودبگیرند. درموارد و دلایل دیگر همچون مناقصات دراغلب موارد و تبلیغات و رقابت و چشم و همچشمی دریافت نوع غیر IAF گواهینامه HSE و همچنین ایزو 14001 و ایزو 45001 کفایت میکند.

 

 

شرایط صدور مدرک HSE

اخذ HSE فوری و ارزان جهت مناقصات

 

 

گواهی نامه HSE برای پیمانکاران شرکت کننده درون مناقصات آشناست. درواقع اکثرکارفرمایان بدین سمت روآوردند پیمانکاران فرعی بایستی دارای گواهینامه HSE باشند. حدود 95 درصد پیمانکاران متقاضی صدور گواهینامه HSE نمیدانند که HSE واقعی چیست و تمایلی ندارند باکلیات HSE آشنا شوند. البته چنین موضوع تفکرکارفرماهارا دربرمیگرد. چون کارفرما بدون لحاظ کردن هزینه های رعایت HSE به پیمانکاران فشار میاورندکه چنین گواهینامه های HSE ویا سیستم مدیریت یکپارچه IMS ویا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و سایر ایزو ها راداشته باشند. تجربه نشان داده معمولاً هزینه اجرای واقعی HSE درون یک مجموعه هزینه بالایی دارد. دراغلب موارد شرکتها تنهامیخواهند گواهینامه HSE بگیرند و برایشان پیاده سازی مهم نیست و البته حق دارند اما چنانچه بفکر پیشرفت و بهره وری بهتر باشند اقدام میکنندبه طراحی و پیاده سازی HSE . البته بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذگواهینامه HSE ، علاقه نشان میدهند و ازخدمات مشاور ، پیاده سازی و اجرا استفاده نمیکنند. بنحوی خواهان مشاور HSE و پیاده سازی و هچنین اجرا نیستند. فقط مراحل اخذ ، شرایط دریافت مدرک HSE هزینه گرفتن گواهی نامه ، قیمت گواهینامه ، برایشان مهم هست.

گواهینامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی داخل و درون سازمانها و نهادها و شرکتهاکه رغبت بالایی بابت افزایش تبلیغات و ارتقای بالا رفتن صادرات و حضوردرون مناقصات انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان کمک و اجبار میکند و قطعا برایشان بهره وری دارد و باعث انگیزه بالای کارمندان و کارگران و کارکنان میشودکه بااطمینان خاطر ازاینکه درمحیطی ایمن فعالیت میکنند کار خودرا بابهترین نحو انجام دهند. مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE درمرحله آخر و تایید ممیزی صدورگواهی نامه HSEمیباشدکه بعداز طی مراحل بیان شده HSE صادرمیشود و البته دراین بین بایستی سازمان ازنحوه ریجستری گواهی HSE مطمئن شود ومراقب مراجع تقلبی باشدکه گواهی HSE تقلبی و فاقد اعتبار صادرمیکند که دارای هیچگونه اعتبار نمیباشد و متاسفانه تعداد چنین نهادها که گواهی تقلبی صادرمیکنند زیادست. گواهی نامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی درون سازمانها ،نهادها و شرکتهاییکه میل بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند.

 

گواهینامه HSE با گواهینامه HSE اداره کار متفاوتست و شرکتها درابتدا بایستی بدانند کدام نوع HSE مد نظر خودشان ویا کارفرمای مناقصه گزار میباشد و نحوه اخذ و مراجع دو گواهی HSE و HSE اداره کار کاملا متفاوتند وبا هم متفاوتند.

مدرک HSE جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات سوالات متعددی رابرای متقاضیان پیش میاوردکه میتوانند باتماس با مرکز گروه بین المللی سامان کاران تمامی سوالات خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک پرسیده و جواب سوالات خودرا بگیرند وگروه بین المللی سامان کاران باحضور مشاورین باتجربه درخدمت شماست. 

 

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات موارد استفاده گواهی ایزو جهت شرکتهای مختلف میباشدکه میخواهند گواهی ایزو رابه هردلیلی دریافت کنند. دلایلی همچون مناقصات و صادرات و تبلیغات مهمترین موارد و دلایلی هستندکه شرکتها بدنبالشان بدنبال اخذ گواهی ایزو هستند. مهمترین دلیل شرکتها مناقصات میباشد و البته درون ایران مناقصه اساسیترین دلیل اخذ ایزو هست و سپس تبلیغات و صادرات و رقابت و چشم و همچشمی و هردلیل دیگرکه شرکتها میخواهند بابت اخذ ایزو اقدام نمایند.

گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات دراولین و نخستین گام و درابتدای راه شرکتهای متقاضی رابااین سوال روبرو میکندکه ازکجا ایزو بگیرند و ازطریق کدام مرجع و منبع و شرکت و سازمان و نهادی اقدام کنند بجهت اخذ استاندارد ایزو ISO . درکل مراجع صادر کننده گواهی ایزو دو نوع میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . قطعا سوال پیش آمده دراینجا اینست IAF چیست؟ مراجع صادر کننده گواهی ایزو رادر اختصار و اصطلاح CBمینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار AB فعالیت میکند و اعتبار میگیرد و درنهایت یک نهاد بین المللی تحت عنوان IAF برآن نظارت میکند و گواهینامه IAF دارای بالاترین سطح اعتبار و اعتبار بین المللی و جهانی هستند و جهت صادرات جهانی ازاین دست گواهی نامه ایزو مورد نیاز شرکتها هست.غیر IAF ویا IAFCB تحت نظر و اعتبار AB و CB داخلی لیرانی فعالیت کرده ومدیریت میشوند و اعتبار میگیرندکه ایندست گواهی نامه جهت تمامی مقاصد مختلف بجز صادرات کاربردیست و البته توی مناقصات درمواقعی خیلی کم پیش میاید شرکتها درخواست گواهی نامه IAF کند درغیر اینصورت نوع غیر IAF کافی بوده و باکمترین هزینه و زمان بدست میاید.

گواهینامه های ایزو جهت صادرات و تبلیغات و مناقصات غالبا درخصوص انواع استاندارد عمومی ایزو و گواهیهای عمومی ایزو بیشترین درخواست رادارد زیراکه شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان درکنار استانداردهای تخصصی نیازمند دریافت گواهینامه ایزو عمومی بجهت بهره وری و پیشرفت نیاز دارند.انواع عمومی گواهینامه های ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و درنهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( اخذ همزمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 و سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اصطلاحا بوجود آورنده یک سیستم مدیریت یکپارچه هستند تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه ) والبته گواهینامه نیست اما تحت عنوان گواهی نامه جهت شرکتها صادر میگردد. سه استاندارد سری مشتری مداری نیزاز انواع عمومی محسوب میشوند باعناوین گواهینامه ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، چند گواهی نامه ایزو نامبرده جدااز نوع فعالیت شرکتها جهت تمامی شرکتها کاربردی هست. انواع تخصصی نیزبسته بنوع فعالیت شرکتها متفاوتند. ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیرت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و انواع تخصصی دیگر.

 

 

ایزو ISO

گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

 
 
استاندارد ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات اولین راه و هدف شناخت دلیل شرکتهاست و سپس انتخاب مرجع مورد نظر شرکتها باتوجه بنیاز و شرایط مالی و اقتصادی و سیاسی و بعد پیاده سازی و استقرار سیستم ویاسیستمهای مدیریتی اخذ شده والبته شرکتها غالبا اززیر پیاده سازی درمیروند و فراری هستند زیراهم هزینه زیادی میخواهد و نیز زمان زیادی میخواهد و دراصطلاح پیچیده هست. درخصوص غیر IAF اماچون پیاده سازی تحت اختیار خودشرکتهاست واجب و اجباری نیست و بعد پیاده سازی ممیزی مهم هست و طی چند مرحله رفع عدم انطباقها زمانبر هست و البته بعد ممیزی بانظر و اجازه و تایید ممیز گواهی ایزو صادر میشود.
مدرک ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات سوالات متعددی رابرای متقاضیان پیش میاوردکه میتوانند باتماس باگروه بین المللی سامان کارانتمامی سوالات خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک پرسیده و جواب سوالات خودرا بگیرند و گروه بین المللی سامان کاران باحضور مشاورین باتجربه درخدمت شماست.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family