ایزو چیست؟
چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 04:55

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

 

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازانواع دیگر گواهینامه های مورد نیاز و مورد درخواست مناقصات هست و شرکتها فرای فعالیتشان ممکنه درون مناقصات ازآنها درخواست HSE شود. درابتدا شرکتهااین سوال برایشان پیش میایدکه HSE چیست و چگونه بدست میاید و توسط کدام مراجع اخذ میگردد.

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای درحقیقت الزامات دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و ایمنی و بهداشت شغلی ( ایزو 45001 ) رادر بردارد. بااین تفاسیر گواهی نامه HSE بادو طریق میتواند دریافت گرددکه درذیل بدان میپردازیم

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازدو طریق بدست میاید و شرکتها میتوانندبه دو طریق گواهی نامه HSE رابگیرندیا مستقل ویا قبل و همزمان طراحی و پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو 14001 . شرکتهای متقاضی HSE بهترست و بهشان توصیه میشود همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی HSE ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راطراحی و پیاده سازی نماید. بهترین راه جهت اخذ HSE بابهره وری بیشتر اخذ دو سیستم مدیریتی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدکه بهره وری بیشتری دارد زیراکه الزامات دو سیستم فوق همان الزامات ذکر شده درون HSE میباشد و بهمین جهت کار سازمان رادر پیاده سازی و طراحی HSE بسیار هموارتر میکند. سازمانها و شرکتها و موسسات البته ملزم نیستند حتما ایندو استاندارد رانیز دریافت کنند و میتوانند طی یک پروسه زمانی و بتدریج سه سیستم راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی نمایند. طریقه دیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ استاندارد HSE بصورت مستقل میباشد یعنی سازمان بدون اخذ دو سیستم مدیریتی HSE رابگیرد و البته هدف سازمان و درک سازمان ازاین استاندارد درنوع دریافت HSE موثرست.

 

 

HSE

اخذ فوری گواهینامه HSE ارزان ازطریق مراجع معتبر

 
 
گواهینامه HSE همینطور الزامات تعریف شده مورد نیازی داردکه درون گواهینامه ایزو 9001 تعریف شده است و البته سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) الزامات کیفی تمام استانداردها رادرون خودش دارد و ضمن اینکه ازدریافت همزمان سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت یکپارچه بدست میاید و اصطلاحا میگویند سازمان موفق گردیدبه اخذ سیستم مدیریت یکپارچه جهت سازمانش.
مراجع صادر کننده گواهی نامه HSE همان مراجع صادر کننده ایزو هستند یعنی یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و مدیریت یک مرجع بالا دست بانام AB مدیریت میشوند و در نهایت یک نهاد بین المللی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF برآنها نظارت میکنندکه پروسه زمانبری هست و هزینه بیشتری دارد و جهت صادرات بایستی ازآن استفاده کرد و درموارد نادر بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار و تصمیمش ازاین نوع IAF درخواست گردد واما بندرت چنین اتفاقی میوفتد. نوع دیگر گواهی غیر IAF هستندکه بیشتر کارفرمای مناقصه گزار منظورش همین نوع گواهی HSE هست و مراجع زیادی هستند چنین گواهی نامه ای صادر میکنند و باهزینه های متفاوت و دارای نوسان ولی دارای اعتبار یکسان و سازمان میتواند بنابر نیاز و شرایطش ازهر کدام برند جهت دریافت HSE اقدام نماید.

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:49

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE یک گواهی فوق العاده مهم ازانواع گواهی مورد نیازبرای شرکتهای فعال درزمینه های صنعتیست، گواهی HSE ویا HSE-MS

سه شنبه, 10 تیر 1399 ساعت 11:17

روش اخذ گرفتن گواهی نامه HSE

نحوه اخذ گواهینامه HSE

نحوه اخذ و دریافت گواهی نامه HSE سوال مهمی میباشدکه بسیاری شرکتها باهاش روبرو میشوند زیراکه ازمهمترین گواهی مورد نیاز شرکتها جهت شرکت درون مناقصات میباشد وبه جرات بایستی گفت ازمهمترین گواهینامه هایی میباشدکه درون مناقصات ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازتمامی شرکتها جدااز نوع فعالیتشان درخواست میگردد.

نحوه اخذ گواهی نامه HSE بدو صورت انجام میپذیرد و انتخاب باخود شرکت متقاضی میباشدکه چگونه بخواهد HSE بگیرد. گواهی HSE راشرکتها میتوانند یامستقلا بگیرند ویا همزمان و بعداز اخذ و دریافت دو گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای . گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مطرح میباشدکه همانطورکه ازنامش پیداست الزامات دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ایزو 45001 ) رابیان میکند. باتفاسیر گفته شده بهترست و توصیه میشود سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه HSE جهت بهره وری و پیشرفت بیشتر و روز افزون درابتدا ویا بطور همزمان بهترست سه استاندارد HSE ، ایزو 14001 و ایزو 45001 رادریافت کنند البته الزام نیست اما بهترست اینکار صورت بگیرد یعنی قبل طراحی و پیاده سازی HSE ویا HSE-MS دو سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 ISO 45001 رااجرایی کند و سپس کواهینامه HSE رابگیرد تابرایش بهره وری بیشتری داشته باشد. همچنین ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت نیزبعنوان پیش نیاز دریافت HSE نیزبسیار مهم و اساسی میباشد و لازم بذکرست از اخذ همزمان سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 میگویند سازمان دست پیدا کردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS و البته گواهینامه ای باعنوان IMS نیزبه سازمان اعطا میگردد.

نحوه اخذ و دریافت استاندارد HSE ممکنست باعنوان گواهی HSE اداره کار یاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه گرفته شود زیراکه ایندو کاملا بایکدیگر متفاوتند و ازراههای متفاوتی اخذ میگردند. HSE اداره کار توسط اداره کار صادر میشود و بعداز طی چهار دوره ایمنی عمومی کارگران مختص لیست بیمه و دوره ایمنی عمومی مخصوص کارفرمایان و دو دوره ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی و دوره شناسایی و ارزیابی ریسک واما HSE توسط مراکز ثبت و صدور ایزو صادر میگردد. پس شرکتها ابتدا بایستی بدانند منظورشان کدام نوع HSE میباشد.

نحوه اخذ استاندارد HSE باتوجه بقصد و هدف سازمان متقاضی تعیین میشود و اغلب شرکتها بدنبال اخذ فوری و ارزان گواهی HSE هستند و بهمین جهت ازطریق مراجع غیر IAF اقدام میکنند و چنانچه قصدشان صادرات نباشد همین نوع گواهی نامه HSE کفایت میکند اماجهت صادرات تنها بایدکه ازنوع IAF بهره ببرند و توصیه میشود ایزو 14001 و ایزو 45001 را حتی ازطریق مراجع غیر IAF بگیرند و HSE رااز طریق مراجع IAF .
گواهی HSE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی که بالاترین درخواست گواهینامه رادارد سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد و ازجمله سوالات متداول میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گواهینامه HSE ویا HSE-MS چیست؟

HSEرااز کجا و چگونه بگیرم؟

مراجع و مراکز و سازمانها و نهادهای صادر کننده گواهینامه HSE

کواهینامه HSE ویا کواهینامه HSE-MS

گواهی HSE جهت مناقصه رااز کجا بگیرم؟

گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟

هزینه و مدت زمان اخذ گواهینامه HSE

دریافت و اخذ گواهینامه HSE و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE

مراحل و شرایط و مدارک لازمه جهت اخذ کواهی نامه HSE و یا کواهینامه HSE-MS

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE باآن روبرو میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان امکان ثبت برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید..

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family