ایزو چیست؟
Super User

Super User

HSE گواهینامه

HSE ازانواع گواهی مورد نیار شرکتها فارغ ازفعالیت و فرآیندشان جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و جلب مشتری و مطرح شدن درون بازارهای جهانی میباشد و یکی ازانواع گواهی نامه هایی میباشدکه بالاترین درخواست گواهینامه رادارد و بسیار مورد نیاز شرکتها میباشد و چگونگی دریافت گواهی HSE سوالی میباشدکه بالطبع باآن روبرو هستند و اخذ HSE گامی مثبت بابت پیشرفت و حرکت روبه جلوی اشخاص ویا مجموعه های بزرگست ویکی ازالزامات و مورد نیاز مشاغل و کارخانجات صنعتی زبراکه نشان میدهد سازمان مربوطه چقدر بهداشت محیط زیست و ایمنی رارعایت کرده و بدان لهمیت میدهد.

دریافت گواهینامه hse باروشهای مختلفی دریافت و اخذ میگردد و استاندارد HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی راسازمانها بدو طریق میتوانند اخذ کنند. گواهی hse دربهترین حالت و روش بهترست بطور همزمان ویا بعد طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بهترست انجام شود البته الزامی نیست اماکه بهترست بدین نحو اخذ گردد زیرا استاندارد HSE کاملاهم راستا وهم جهت دو استانداردISO45001 وISO14001 است و الزامات بیان شده درون HSE درحقیقت امر همان الزامات بیان شده دو استاندارد 14001 و 45001 میباشد بااین وجود درنتیجه بهترست قبل ازاقدام جهت دریافت HSE ، طراحی و پیاده سازی استانداردهای ISO45001 ( سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ) و ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) صورت پذیرد و سپس اقدام بجهت اخذ HSE کرد ویا بطور همزمان سه استاندارد رابمرحله اجرا رساند، راه دیگر اخذ و دریافت گواهی HSEبطور مستقل میباشدکه سازمانها میتوانندبه تنهایی نیزاقدام کنندبه طراحی و پیاده سازی و اخذ گواهی HSE اماجهت بهره وری و پیشرفت بیشتر تاکید و پیشنهاد مابه سازمانها راه اول یعنی طراحی و پیاده سازی همزمان سه استاندارد و سه سیستم مدیریتی بایکدیگرست. البته دربسیاری موارداین اشتباه بوجود میایدکه گواهی HSE ترکیبی ازدو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 میباشد اماکه گواهی HSE خودش یک گواهی کاملا مستقل و کاملا مجزا هست، ودر واقعیت میتوان گفت گواهی HSE همراستا و مرتبط دو استاندارد ایزو 45001 و ایزو14001 هست.

گواهینامه HSE و اخذ گواهی HSE و کسانیکه بدنبال کسب HSE هستند و بدلیل اینکه ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه بالاترین درخواست رادر میان شرکتها دارد بابت متقاضیان سوالات بسیاری بوجود میاورد مانند اینکه ازکجا بایستی HSE تهیه کرد، مراجع صادر کننده HSE نیز همچون ایزو توسط مراجع مختلفی امکانپذیرست و توسط مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB ویا همان غیر IAF صادر میشود، گواهی HSE نیزدقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود و مانند ایزو اخذ ازطریق مراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودرایران باتوجه بشرایط راغب کمتری دارد. دریافت گواهی HSE باهدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت توی مناقصات هست، جهت شرکت درون مناقصات بالاترین سطح درخواست گواهینامه بدلیل اینکه تمامی شرکتهارا شامل میشود و الزامات بیان شدش بابت تمامی شرکتها کاربردیست یکی ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه توصسه میشود شرکتها حتما آنرا قبل اقدام بابت مناقصه دریافت کنند وبه جرات میتوان گفت بیشترین دلیل دریافت HSE درایران مناقصه هست و شرکتهای مختلف جهت اخذ امتیاز و حائز امتیاز شدن بدین گواهی نیاز پیدا میکنند والبته کارفرمای مناقصه گزار غالبا ازنوع غیر IAF درخواست میکند ویا اینکه نمیگوید IAF وبا توجه بزمان کم و هزینه مقرون بصرفه ازنوع غیر IAF بهره میبرد.

گواهی HSE ویا HSE - MS دربسیاری مواردبا گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت کار اشتباه گرفته میشود، بهمین جهت متقاضی محترم بایستی بداندکه کدام نوع HSE رامیخواهد و مد نظرش هست.
گواهی نامه HSE ویا HSE-MS دربیشتر مواقع درون سایتها ویا برروی گواهینامه ها کلمه HSE رابهمراه MS میبینید (HSE-MS) سیستم مدیریت رانشان میدهد (management system) مبحث دیگرکه درموضوع HSE میتوان بدان اشاره کرد HSE اموزشی است ودر بعضی موارد بصورت گواهی اموزشی بجهت شخص میباشد.
گواهی HSE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی که بالاترین درخواست گواهینامه رادارد سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد و ازجمله سوالات متداول میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گواهینامه HSE چیست؟

HSEرااز کجا و چگونه بگیرم؟

مراجع و مراکز و سازمانها و نهادهای صادر کننده گواهینامه HSE

کواهینامه HSE ویا کواهینامه HSE-MS

گواهی HSE جهت مناقصه رااز کجا بگیرم؟

گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟

هزینه اخذ گواهینامه HSE

دریافت گواهینامه HSE و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE

مراحل و شرایط و مدارک لازمه جهت اخذ کواهی نامه HSE و یا کواهینامه HSE-MS

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE باآن روبرو میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان گروه بین المللی سامان کاران برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید..

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ایزو یکی دیگر ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین درخواست گواهینامه ملی و بین المللی رادارد وبه جرات میتوان گفت اولین و اساسیترین نوع گواهینامه میباشدکه جهت هرقصد و نیتی اخذ میگردد. غالبا شرکتها بابت مناقصات نیاز مبرم پیدا میکنندبه اخذ گواهی ایزو و دراین میان چند استاندارد اساسی و مهم بیشترین درخواست و تقاضا رادارد. درزیر بطور خلاصه بدین گواهینامه های پر کاربرد با بالاترین درخواست میپردازیم:

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها میباشد و الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خودتعریف میکند و بابت تمامی شرکتها باهرنوع فعالیت مهم و کاربردی وبه جرات میتوان گفت الزامی هست.

گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ ISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر ازانواع گواهی نامه میباشدکه الزامات زیست محیطی رادر خوددارد و شرکتهارا راهنمایی میکندکه چکار کنندتا فعالیت و فرآیندشان برروی محیط زیست تاثیرات منفی نگذارد و بتوانند آنرا جهت نسلهای آینده حفظ کنند. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازدیگر انواع عمومی گواهینامه های ایزو میباشدکه بابت همه سازمانها اساسی و مهم هست و مورد استفاده قرار گرفته و درون مناقصات درخواست میگردد. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بنوعی مکمل یکدیگرند و همراه و یار یکدیگرند و الزامات همدیگر راتکمیل کرده و ضعفهای هم رامیپوشانند و ترکیب الزامات ایندو استاندارد الزامات تعریف شده HSE رابیان میکند بهمین دلیل هنگام اخذ HSE توصیه میگردد درابتدا ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSE دریافت گردند. لازم بذکرست گواهینامه HSE نیزاز مهمترین و پرکاربردترین انواع گواهینامه هامیباشدکه بالاترین درخواست اخذ گواهینامه رابین انواع گواهی ملی و بین المللی داراست. همچنین بایستی گفت سه استاندارد و سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دراغلب موارد باهم اخذ میگردند و درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه شان باعنوان IMS تعریف میگردد یعنی میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون مجموعه خودش طراحی و پیاده سازی کندکه اصطلاحا بدین یکپارچه سازی IMS میگویند وبه سازمانهاکه سه کواهی ، کواهی ایزو ۹۰۰۱ ، کواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و کواهی ایزو ۴۵۰۰۱ رادرون مجموعه خودشان طراحی و پیاده سازی کنند کواهی IMS داده خواهد شد.
گواهی نامه های ایزو عمومی شرح داده شد و البته یکسری سیستمهای مدیریتی دیگر باعنوان سیستمهای مدیریتی مشتری مداری نیزهستندکه بابت تمامی شرکتها مثمرثمر هست و درخواست بالایی دارد. سیستمهای مدیریتی مشتری مداری باعنوان ایزو ۱۰۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ تحت نام سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشد.
گواهی نامه های ایزو دیگر نیز هستندکه بفراخور نوع فعالیت و فرآیند سازمان درخواست بالایی دارند و مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا ایزو ۲۲۰۰۰ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ، ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی ، ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همینطور انواع صنایع و مشاغل استاندارد مختص خودرا دارا هستند.

متقاضیان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO باسوالات بسیاری مواجه میشوندکه میتوان ازاین موارد بدینها اشاره کرد:

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو

مراجع، سازمانها و مراکز و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه

الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ایزو

ممیزی ایزو

متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بایستی بااطلاعات کامل جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

گروه بین المللی سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE CE و بعنوان یک مرکز بعنوان یک مشاور قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ، HSE و CE میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت شرکت درون مناقصات میباشدکه میخواهند جهت مناقصات امتیاز لازمه راکسب کنند.گواهینامه HSE شباهت بسیاربه دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای دارد. در واقع ترکیبی ازاین دو استاندارد همان HSE میباشد البته باکمی تغییرات، ضمنا اکثر اشخاص گواهی نامه HSE رابا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرندکه ایندو کاملا ازیکدیگر مجزا هستند. صدورHSE بدین ترتیب میباشد: مراجع صادر کننده گواهینامه CB تحت اعتبار مراجع اعتبار دهنده AB باعضویت انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF لازم بذکرست مراجع غیرIAF اقدام بجهت صدور گواهینامه های HSEمیکنند.

اخذ فوری و ارزان گواهی HSE مورد درخواست اغلب شرکتهاست بخصوص شرکتهاکه میخواهند درون مناقصات امتیاز لازمه رابدست بیاورند و بدلیل اینکه میتوانند دراغلب موارد ازنوع غیر IAF جهت مناقصات استفاده کنند میتوانند درسریعترین زمان و باکمترین هزینه برسندبه گواهی HSE . بیان شدکه بهترست شرکتها جهت اخذ HSE درابتدا ویا بطور همزمان ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی کنند وشاید جای نگرانی پیش بیایدکه هزینه و وقت زیادی لازم دارد اما مراجع و مراکز داخلی یاهمان غیر IAF امکان دریافت فوری و ارزان HSE راهمزمان دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 بوجود میاورند.

مزایای پیاده سازی و استقرار  بسیارست و ازاین میان میتوان بدین مزایا اشاره کرد: عدم افزایش حوادث درون سازمان، کاهش عواقب بلندمدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و ازدست دادن اعضای بدن. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کاردرون محیط ایمن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد امادیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه کالا باشد وچه خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای بعدی. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها، کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای آینده. گواهی نامه HSE باعنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست الزامات لازم رابیان میکند تااینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحتتری فعالیت کنند و منباب اینکه سلامتشان درخطر نیست ودرمحیطی ایمن مشغول بکار و فعالیت هستندوازاین بابت انگیزه بالایی میگیرند.

اخذ HSE ویاهمان مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSE رعایت و اجرایی کنند.گواهینامه HSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضا و همچنین بایستی دقت کرد HSE اداره کار بااین گواهینامه HSE متفاوتست ومتقاضیان بدانند HSE اداره کار توسط همان اداره کار صادر میشود و گواهینامه HSE توسط مراجع صادرکننده ایزو صادر میشود. گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه مورد نیاز شرکتهاجهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتهابه احتمال قوی تقاضای گواهی HSE میگردد و سازمانها و اشخاص اغلب درباره HSE اطلاعی ندارند و شاید تنها اسم HSE راشنیده باشند.
متقاضیان دریافت گواهی نامه HSE اغلب بااین سوالات مواجه میشوند:
اخذ فوری و ارزان HSE
هزینه دریافت گواهینامه HSE
مدت زمان دریافت گواهینامه HSE
مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه HSE
مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گواهی نامه HSE
مراحل و شرایط استقرار ایزو و گرفتن گواهینامه
الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت پیاده سازی استاندارد HSE
مشاوره ، مستند سازی ، پیاده سازی ، ممیزی و بهبود HSE
دریافت کنندگان گواهی نامه HSE بایستی بااطلاعات کامل ازهمه موارد مطروحه فوق جهت دریافت گواهینامه HSE ، گواهینامه HSE ، ',HIDKHLI HSE اقدام کنند.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذ گواهینامه ایزو وHSE  و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادر جهت دریافت گواهینامه ایزو HSE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس بامرکزگرفته و درخواست هنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو و HSE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

 

رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک

رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند جهت مناقصه شرکت کنند و باتوجه بنوع فعالیتشان رتبه مورد نظر خودرا بایستی ازطریق سازمان مربوطه دریافت کنند. دو رتبه پیمانکاری و انفورماتیک اغلب بسیار برای شرکتها جای سوال دارد و ناشناخته میباشد و کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باحضور مشاورین متخصص درخصوص گرید پیمانکاری ، گرید انفورماتیک ، رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری درخدمت شما متقاضیان محترم میباشد.

رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ، گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات میباشدکه سازمانها و نهادها و شرکتها ممکنست درون مناقصات ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازشان درخواست گردد و مناقصه گزار جهت کسب امتیاز شدن ازآنها درخواست کند. گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک مختص شرکتهای IT و ICT و کامپیوتری میباشدکه میخواهند باهر منظور منجمله مناقصه آنرا دریافت کنند واز انواع گواهی نامه های داخلی و ملی میباشد. گرید ویا رتبه انفورماتیک مخصوص سازمانها و نهادها و شرکتهای فعال حوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه درون اساسنامه شان موضوعات الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد.

رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک مدیریت شده و صادر میشد و شورایعالی انفورماتیک وظیفه صدور و مدیریتش راداشت اماامروزه سازمان برنامه و بودجه یاهمان ساجات وظیفه صدور رتبه انفورماتیک رادارد و آنرا مدیریت میکند و شرکتها بایستی ازطریق سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) جهت اخذ رتبه انفورماتیک اقدام کنند نه ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور .

رتبه انفورماتیک ویا همان گرید انفورماتیک از رتبه 7 به 1 متغیر هست و دارای 7 رتبه هست. آندسته شرکتهاکه بار اول میخواهند گرید انفورماتیک بگیرند بایستی جهت دریافت رتبه 7 درخواست داده و اقدام کنند.
ازدغدغه های مهم متقاضیان دریافت گرید و رتبه پیمانکاری میتوان بموارد زیر اشاره کرد:
هزینه دریافت گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک
مدت زمان اخذ و دریافت گرید انفورماتیک
مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده رتبه انفورماتیک
مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گرید انفورماتیک
مراحل و شرایط اخذ و دریافت و گرفتن گرید انفورماتیک
الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت دریافت رتبه انفورماتیک

گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه درحوزه شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری فعال دراین حوزه ها باتوجه الزام اداره کار بایدجهت مناقصات بابت اخذ گرید ویا رتبه پیمانکاری اقدام نمایند وبه جهت دریافت گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری شرکت پیمانکاری بایدکه درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه پیمانکاری اقدام نمایند. رتبه پیمانکاری از رتبه 5به1 متغیر میباشد. شرکتهای پیمانکاری متقاضی گرید بایدکه بابت درخواست اول رتبه 5 راتقاضا کند. پیش نیاز اخذ گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد و یعنی شرکتها ابتدا بایستی گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه اقدام کنند.

رتبه پیمانکاری ویا همان گرید پیمانکاری دراینجا بایستی گفت رتبه پیمانکاری 5 رتبه هستند و بالترین رتبه 1 و پایینترینش 5 هست. شرکتهای پیمانکاری دراولین درخواست میتوانند درخصوص دوتا رتبه 5 درخواست و تقاضای رتبه بدهند و دردو رتبه 5 صلاحیت دریافت رتبه راداشته باشند و احراز صلاحیت شوند. شرکتهای پیمانکاری تنها میتوانند جهت سه رتبه و اخذ سه رتبه بطور همزمان درحوزه و رشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی رتبه 5 بگیرند.

گروه بین المللی سامان کاران مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ، HSE – MS ، CE و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه پیمانکاری خودبرسند.

ازدغدغه های مهم متقاضیان دریافت گرید و رتبه پیمانکاری میتوان بموارد زیر اشاره کرد:
هزینه دریافت گرید پیمانکاری
مدت زمان دریافت گرید پیمانکاری
مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده رتبه پیمانکاری
مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گرید پیمانکاری
مراحل و شرایط اخذ و دریافت و گرفتن گرید پیمانکاری
الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت دریافت رتبه پیمانکاری

 

گواهینامه CE اتحادیه اروپا

شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خودبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا بدنبال CE اتحادیه اروپا هستند البته برخی شرکتها بدنبال برند سازی ، تبلیغات و اثبات ادعای خودمبنی برادعای الزامات استانداردهای بین المللی جهت دریافت گواهی CE اروپا اقدام میکنند.

گواهی نامه CE اتحادیه اروپا اصولا توسط مراجعی بنام نوتی فایبادی و اختصارا ( N.B ) صادر میشوند. مراجع ثبت و صدور گواهی CE همگی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و گاها درکشورهای مختلف درکل دنیا نمایندگی اعطا میکنند. متقاضی گواهینامه CE بایستی توجه داشته باشدکه مدرک CE بهر محصولی تعلق نمیگیردپس قبل هرگونه اقدام جهت اخذ مدرک CE مشخص کنید آیا محصولتان قابلیت دریافت CE دارد یاندارد. مراجع صادر کننده معتبر تحت اعتبار NANDO بابازرسی ازخط تولید و نمونه برداری ازمحصول اقدام نموده به تست محصول و درصورت رعایت الزامات درون استانداردها مطابق دایزکتیوهای مربوطه صدور گواهی نامه اقدام میکنند. مراجع دسته دوم گواهی CE صادره تحت اعتبار خودرا گواهینامه خوداظهاری CE ویا گواهینامه انطباقی CE مینامند. متقاضیان و کارگزاران و شرکتها و موسسات محترم توجه کنند درهنگام اخذ و دریافت گواهینامه CE بایستی تصمیم بگیرند آیا گواهی تحت اعتبار نوتی فایبادی NOTIFY BODY یعنی اورجینال رادارند ویا گواهی نامه خود اظهاری CE و انطباقی CE کارشان راراه میاندازد البته درهر بازاری افراد سودجویی هستندکه گواهی CE خوداظهاری و انطباقی صادر شده رابجای گواهی CE اورجینال بمتقاضیان ارائه میکنند و متقاضیان آگاهی و اطلاعات کافی راندارند دردام افراد سودجوی اینچنینی میوفتند و گرفتار میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران ، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ISO ، HSE-MS ، CE و گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک بعنوان یک کارگزاری معتبر درخدمت متقاضیان اخذ فوری گواهی نامه CE میباشدتا راهنماییهای لازم رابه متقاضیان ارائه دهد و خود متقاضی باتوجه بشرایط و محدودیتهای زمانی خودش، محدودیت بودجه و محدودیتهای فنی وهمچنین اهدافی همچون اهداف مارکتینگی و افراد غیر قابل بیان توسط مدیران کلان، استراتژی و راهبرد و سیاست خودراجهت انتخاب نوع گواهی CE اتخاذ کنند.

گروه بین المللی سامان کاران بعنوان معتمد و مشاوره امین کلیه اطلاعات بروز شده رادر اختیار متقاضیان قرار داده و متقاضیان نیزمیتوانند مدیریت اخذ گواهی CE مورد نظر خودرا بدین کارگزاری بسپارند. معمولا متقاضیان سوالات زیر برایشان مطرح هست:

گواهینامه CE چیست؟
ازکجا گواهی نامه CE بگیریم؟
مراجع، سازمانها، مراکز و شرکتهای صادر کننده گواهینامه CE معتبر کجا هستند؟
چگونه گواهی نامه CE اورجینال رااز گواهی نامه CE خوداظهاری ، گواهینامه CE اظهارنامه، گواهینامه CE انطباقی تشخیص دهیم؟
هزینه دریافت، اخذ، گرفتن گواهی نامه CE چقدر است؟
مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت و صدور گواهینامه CE
نحوه استعلام گواهی CE
نوتی فایبادی چیست؟
NANDO ناندو چیست؟
گواهینامه CE جهت صادرات
مراحل، شرایط، الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
',HIDKHLI SD HD چیست؟
',HIDKHLI زث چیست؟
گواهینامه CE به چه محصولاتی تعلق میگیرد؟
گواهی نامه CE توسط چه کسانی صادر میشود؟
گواهی CE ارزان و فوری و قابل استعلام و معتبر
قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE
گرفتن گواهی CE ازنظر متقاضیان محترم ضمن اینکه میتواند مهم و اساسی و سخت باشد بسیار ساده نیزهست. اهمیت دریافت گواهینامه CE تنها دراین میباشدکه گواهی CE دریافتی واقعا معتبر بوده و متقاضیان فریب افراد سودجو باذکر عناوینی همچون وزارت صنایع و معادن، سازمان استاندارد ایران و... متقاضیان رامنحرف مبکنند و دریافت کنندگان کواهی نامه CE بدانندکه گواهی نامه CE ربطی نداردبه ارگان و سازمان درون ایران و تنها تحت اعتبار و مدیریت نوتی فایبادی notifybody تعریف و تعیین شده سازمان ناندو بانظارت اتحادیه اروپا میباشد. جهت دریافت گواهینامه ce کافیست ازراهنماییهای کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت استفاده نمایید و حتما درصورتیکه تخصص و وقت کافی و لازم بابت دریافت گواهینامه ce ندارید بدین کارگزاری تماس گرفته و اطلاعات لازمه رابدست بیاورید.

یکی ازاهداف گروه بین المللی سامان کاران اخذ گواهی ce درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه جهت محصولات شما میباشد.

 

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهینامه ها و مدارکی میباشدکه شرکتها معمولا بدنبال دریافتش هستند معمولا شرکتها و سازمانها ، گواهی نامه ایزو رابرای اهداف، مقاصد و سیاستهای مدیریتی خود اخذ مینمایند. ازجمله اهداف شرکتها جهت گرفتن گواهی ایزو میتواند مواردی همچون شرکت در مناقصات ، ورودبه بازارهای جهانی ، تبلیغات ، ارتقاء سطح سیستمهای مدیریتی مانند کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت و غیره میباشد. اینچنین زمینه کاری و فعالیت هرسازمانی میتواند برروی هدف شرکت تاثیر گذار باشد مثلا شرکتهای بازمینه کاری پیمانکاری مثل پیمانکار EPC فعال درحوزههای نفت ، گاز ، پتروشیمی ، راه ، ابنیه ، تاسیسات ، برق ، نیروگاه ، آب و فاضلاب و... معمولا نیازشان گرفتن گواهینامه ایزو بمنظور ورودبه مناقصات و کسب امتیازات بیشتردر مناقصات هست و شرکتها و سازمانهای تولیدی نیزمعمولابرای تبلیغات و برند سازی اقدام میکنندبه دریافت گواهی ایزو و اگرکه شرکتی قصد صادرات نیزداشته باشد گواهی نامه ایزو ISO میگیرد. بعضی شرکتها میتوانند باسیاست گزاری اصولی، دقیق و حساب شده میتواند درخواستهای خودرا درخصوص دریافت گواهی نامه ایزو ISO مطرح نمایند البته بایستی متقاضیان دریافت کواهی نامه ایزو ، نوع استاندارد مورد نیاز خودرا تعیین کنند. دراکثر اوقات شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه های ایزو عمومی هستند، گواهی نامه های ایزو عمومی گواهی نامه ای میباشدکه اکثرشرکتها باهر زمینه فعالیتی میتوانند دریافت کنند.

گواهینامه ایزو 9001 و ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اولین و مادر سیستمهای مدیریت جهت تمام شرکتها نیاز میباشد، دقت بفرمایید جهت دریافت کواهی نامه آیزو 9001 9001 IZO همیشه آخرین ویرایش و نسخه منتشر شده توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو رامد نظر قرار داده و بدان توجه نمایید چون داشتن گواهینامه ایزو جدید و بروز شده جهت همگان مهمست. بعداز ایزو 9001 میتوانید دو استاندارد عمومی دیگرنیز دریافت نمایید و البته دو استاندارد عمومی دیگر دراولویت دوم و بعد ایزو 9001 هستند. استاندارد ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی منجر میشودبه کواهینامه ایزو 14001 و همچنین استاندارد ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای منجر میشودبه کواهینامه ایزو 45001 . میتوان گفت سه استاندارد اصلی غالبا مورد تقاضای اکثر شرکتها، ادارات و سازمانها باهر زمینه فعالیتی شامل تولیدی، خدماتی، پیمانکاری میباشد. ازدغدغه های مهم دیگر متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو ISO میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

هزینه دریافت گواهینامه ایزو

مدت زمان دریافت گواهینامه ایزو

مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو

مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مراحل و شرایط استقرار ایزو و گرفتن گواهینامه

الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ، مستند سازی ، پیاده سازی ، ممیزی و بهبود ایزو

دریافت کنندگان گواهی نامه ایزو بایستی بااطلاعات کامل ازهمه موارد مطروحه فوق جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

گروه بین المللی سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE و CE بعنوان یک مرکز بعنوان یک مشاور قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ، HSE و CE میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

بعداز گرفتن استانداردهای ایزو عمومی ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ) شرکتها و سازمانها باتوجه بزمینه های کاری خودش گواهی ایزو تخصصی خودرانیز مطالبه میکنند. بعنوان مثال شرکتهای فعال صنایع غذایی استاندارد ایزو 22000 میگیرند و شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 میگیرند و شرکتهای فعال درحوزه تجهیزات پزشکی ایزو 13485 میگیرند. البته یکسری استانداردهای دیگر نیزهستند باعنوان سیستمهای مشتری مداری نیزکه جهت تمامی شرکتها جهت ارتباط مثمر ثمر و مداوم و اطلاع ازنیازهای مشتری کاربردی بوده وبه پیشرفت و پیشبرد اهدافش کمک شایانی میکند. استانداردهای مشتری مداری شامل 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 بانام سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان .

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family