ایزو چیست؟
Super User

Super User

 

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازانواع دیگر گواهینامه های مورد نیاز و مورد درخواست مناقصات هست و شرکتها فرای فعالیتشان ممکنه درون مناقصات ازآنها درخواست HSE شود. درابتدا شرکتهااین سوال برایشان پیش میایدکه HSE چیست و چگونه بدست میاید و توسط کدام مراجع اخذ میگردد.

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای درحقیقت الزامات دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و ایمنی و بهداشت شغلی ( ایزو 45001 ) رادر بردارد. بااین تفاسیر گواهی نامه HSE بادو طریق میتواند دریافت گرددکه درذیل بدان میپردازیم

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازدو طریق بدست میاید و شرکتها میتوانندبه دو طریق گواهی نامه HSE رابگیرندیا مستقل ویا قبل و همزمان طراحی و پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو 14001 . شرکتهای متقاضی HSE بهترست و بهشان توصیه میشود همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی HSE ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راطراحی و پیاده سازی نماید. بهترین راه جهت اخذ HSE بابهره وری بیشتر اخذ دو سیستم مدیریتی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدکه بهره وری بیشتری دارد زیراکه الزامات دو سیستم فوق همان الزامات ذکر شده درون HSE میباشد و بهمین جهت کار سازمان رادر پیاده سازی و طراحی HSE بسیار هموارتر میکند. سازمانها و شرکتها و موسسات البته ملزم نیستند حتما ایندو استاندارد رانیز دریافت کنند و میتوانند طی یک پروسه زمانی و بتدریج سه سیستم راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی نمایند. طریقه دیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ استاندارد HSE بصورت مستقل میباشد یعنی سازمان بدون اخذ دو سیستم مدیریتی HSE رابگیرد و البته هدف سازمان و درک سازمان ازاین استاندارد درنوع دریافت HSE موثرست.

 

 

HSE

اخذ فوری گواهینامه HSE ارزان ازطریق مراجع معتبر

 
 
گواهینامه HSE همینطور الزامات تعریف شده مورد نیازی داردکه درون گواهینامه ایزو 9001 تعریف شده است و البته سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) الزامات کیفی تمام استانداردها رادرون خودش دارد و ضمن اینکه ازدریافت همزمان سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت یکپارچه بدست میاید و اصطلاحا میگویند سازمان موفق گردیدبه اخذ سیستم مدیریت یکپارچه جهت سازمانش.
مراجع صادر کننده گواهی نامه HSE همان مراجع صادر کننده ایزو هستند یعنی یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و مدیریت یک مرجع بالا دست بانام AB مدیریت میشوند و در نهایت یک نهاد بین المللی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF برآنها نظارت میکنندکه پروسه زمانبری هست و هزینه بیشتری دارد و جهت صادرات بایستی ازآن استفاده کرد و درموارد نادر بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار و تصمیمش ازاین نوع IAF درخواست گردد واما بندرت چنین اتفاقی میوفتد. نوع دیگر گواهی غیر IAF هستندکه بیشتر کارفرمای مناقصه گزار منظورش همین نوع گواهی HSE هست و مراجع زیادی هستند چنین گواهی نامه ای صادر میکنند و باهزینه های متفاوت و دارای نوسان ولی دارای اعتبار یکسان و سازمان میتواند بنابر نیاز و شرایطش ازهر کدام برند جهت دریافت HSE اقدام نماید.

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

 گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو بنابر دلایل متعددی مورد درخواست هست ازجمله دلایل مهم شرکت توی مناقصات میباشد. گواهی نامه ایزو ازانواع گواهی مهم مناقصات میباشدکه اغلب ازسوی کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میگردد. اغلب شرکتها نیز بنابر دلایل خودشان همچون مسائل و مشکلات مالی ، اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر خواهان اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو هستند و میخواهند هرچه زودتر و باکمترین هزینه برسندبه ایزو . انواع عمومی ایزو جهت مناقصات چند نوع گواهی میباشدکه اغلب فرای فعالیتهای شرکتها ازشرکتها درخواست میگردد وطبعا درخواست اخذ ایزو دراین چند نوع گواهی بیشتر هست. ازاین انواع ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و عمومیترین ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه هستندکه ازاکثر شرکتها ممکنه درخواست شود. انواع دیگر گواهی ایزو جهت مناقصات ایزو های مشتری مداری هست مانند ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشندکه شرکتها میخواهند جهت مناقصه زودتر بدان دست پیدا کنند و اغلب نیز بنابر دلایل مختلف همچون مالی دنبال گرفتن ایزو ارزان هستند واینکه گواهی ایزو رابا هزینه هرچه کمتر بدست بیاورند. انواع گواهی ایزو دیگر جهت مناقصات بستگی داردبه نوع فعالیت شرکت و مثلا شرکتهای فعال صنایع غذایی ازشان درخواست ایزو 22000 میگردد و شرکتهای فعال درون صنایع خودرو سازی ایزو 16949 و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 و غیره.

 

 

 

ISO

گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر

 

 

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات و اخذش ابتدا ملزم شناخت مراجع صادر کننده ایزو میباشدکه میتوانند گواهی ایزو صادر کنند. مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو درکل دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . حتمابرای متقاضیان سوال پیش میایدکه IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندکه خودشان تحت اعتبار یک نهاد بین المللی باعنوان IAF مدیریت شده و اعتبار میگیرند واین دست گواهی ایزو دارای بالاترین سطح اعتبار و اعتبار جهانی میباشد. اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو دراینگونه مراجع غیر ممکنست زیراضمن زمانبر بودن هزینه برنیز هست. مستند سازی و پیاده سازی زمانبرست و ممیزی و رفع عدم انطباقها نیزممکنه چند مرحله طول بکشد وطی چند مرحله انجام گیرد و پیاده سازی نیزسختگیرانه انجام میشود و شرکتها ملزم هستندبه پیاده سازی ایزو . مراجع غیر IAF درحقیقت مراجع داخلی هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند و AB و CB تحت نظر نهاد بین المللی IAF نیستند و درداخل کشور صادر میشوند وبهمین جهت ممیزی صوری و پیاده سازی طبق درخواست و میل و انتخاب شرکت متقاضی انجام میشود بهمین جهت اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو دراین دست گواهیهای غیر IAF وجود دارد.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات بااین تفاسیر میتواند تحت نظر و اعتبار مراجع غیر IAF تنها انجام گیرد البته چنانچه درمواقع نادر و بندرت کارفرمای مناقصه گزار درخواست نوع گواهی ایزو IAF نکندکه البته بندرت چنین چیزی ممکنست.

گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شرایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

رتبه و گرید

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید، هردو ازمهمترین مدارک موردنیاز شرکتها جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه CE

گواهینامه CE یک گواهینامه بین المللی هست و تولید کنندگان محصولات وقتیکه قصد صادرات و تبایغات دارند اقدام میکنند جهت دریافت

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE یک گواهی فوق العاده مهم ازانواع گواهی مورد نیازبرای شرکتهای فعال درزمینه های صنعتیست، گواهی HSE ویا HSE-MS

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو یک گواهینامه بین المللی هست و ازانواع گواهینامه های مهم وبه جرات میتوان گفت مهمترین نوع گواهی نامه جهت مناقصات

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری ویا درحقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازانواع مهم گواهی نامه های درخواستی مهم میباشد بابت شرکتهایی میباشدکه میخواهند درمهمترین هدف و شرکت درون مناقصات حائز کسب امتیاز لازمه بشوند و بنابراین بایستی گرید و رتبه شرکتهای پیمانکاری رابگیرند. گرید و رتبه پیمانکاری مورد استفاده و نیاز شرکتهایی میباشدکه درخصوص پیمانکاری فعالیت میکنند و زمینه فعالیتشان دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد و همچنین پیش نیاز شرکتهایی میباشدکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرند و حتماباید قبل دریافت و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درابتدا گرید ویا رتبه پیمانکاری و همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند.

گرید و رتبه پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری همچنین بجهت دریافت پروژه ازنهادها و سازمانهای دولتی مورد نیازست و بایستی حتما کرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند. مرجع صادرکننده چنین گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد لازم بذکرست سازمان ساجات جدا ازاداره ثبت شرکتها بوده و هیچ ارتباطی بینشان وجود ندارد.رتبه ،گواهی صلاحیت پیمانکاری نشان دهنده میزان توان مالی ، فنی و سیستمی شرکت میباشد وازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام فنی واجرایی کشور بشرکتها تعلق میگیرد. گرید یا رتبه یا گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه تنها بشرکتهای مشاور، پیمانکار ، انفورماتیکی ، طراحی و ساخت صنعتی ، طراحی و ساخت غیره و مدیریت طرح تعلق میگیرد و باقی شرکتها باموضوعات پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی بجهتی ازطریق وزارت کار اقدام نموده و صلاحیت اداره کاریا مجوزکار بایستی دریافت نمایند.

رتبه پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بدلیل مبحث پیچیده اش و عدم شناخت شرکتها بابتش متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رااز کجا و چگونه و چطور بگیرم؟

رتبه پیمانکاری ازکجا بگیرم؟

نهاد و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک و اسناد لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری رابابت شرکت در مناقصه چگونه بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک تا پنج

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گرید و رتبه پیمانکاری پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک گواهی صلاحیت انفورماتیک تنها شرکتهایی میتوانند دریافت کنندکه موضوع اساسنامه شرکتشان صرفا ، موضوعات فناوری اطلاعات، انفورماتیک ،مخابرات و ارتباطات ویا مجموعا IT  و ITC باشد. چنانچه موضوع اساسنامه علاوه برموضوعات فناوری اطلاعات ، انفورماتیکی و ارتباطات دربرگیرنده موضوعات دیگری باشد ، شرکت صلاحیت اخذگرید انفورماتیک راندارد و نمیتواند گرید و رتبه انفورماتیک رابگیرد. مدت زمان اعتبارگواهینامه صلاحیت انفورماتیک تازمان درج مقاله مورد نظر دوساله میباشد و شرکتهای انفورماتیکی لزوما قبل ازسررسید تاریخ اعتبارگواهی صلاحیت انفورماتیک ، مدارک جدیدرابایدبه سازمان برنامه و بودجه تحویل نموده و رتبه جدید انفورماتیک اخذ نمایند.. قبلا گرید انفورماتیک را شورایعالی انفورماتیک صادر میکرد و اماامروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند. شرکتهای دارای رتبه میتوانند باارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات به سازمان برنامه و بودجه، همچنین داشتن کارکنان امتیاز آور ، امتیاز بالاتر ودرنتیجه رتبه بهتری دریافت نمایند. رتبه انفورماتیک دارای 7 رتبه هست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک مبحث پیچیده ای هست و بهمین جهت شرکتها باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه و گرید انفورماتیک روبرو هستند و ازجمله ایندست سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

گرید و رتبه انفورماتیک چیست؟

گرید انفورماتیک را چگونه و از کجا بگیرم؟

جهت اخذ گرید و رتبه انفورماتیک ازکجا شروع کنم؟

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی راچگونه بگیرم؟

نهاد و شرکتها و مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم بگیرم؟

مدارک و اسناد و ضوابط و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه و رتبه بهتر

و سوالات سیارکه جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک و رتبه و گرید پیمانکاری دو مبحث جدا هستند و بهمین جهت شرکتها باتوجه بزمینه فعالیت و فرآیندشان بایستی دقت کنند کدام نوع گرید و رتبه رابگیرند و بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، رتبه وگرید انفورماتیک و غیره بمتقاضیان کمک میکندتا درجهت دریافت گواهینامه های فوق راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

گواهینامه CE

گواهی نامه CE ، گواهینامه CE ، مدرک CE ، نشان CE ، آرم CE و CE اتحادیه اروپا تماما عناوینی میباشدکه اطلاق میگرددبه CE. گواهی CE ازانواع گواهینامه میباشدکه بخصوص جهت صادرات بابت کشورهای اتحادیه اروپا مورد نیاز هست. CE بمعنای انطباق سازی با قواعد اروپاست. شرکتها جهت محصولاتشان البته محصولاتی که بدانها CE تعلق میگیرد زمانیکه میخواهند صادرات انجام دهند نیاز پیدا میکنندبه اخذ CE تااینکه ثابت کنند محصولشان و کیفیت محصولشان مطابق قواعد و قوانین و مقررات اتحادیه اروپاست. درج نشان CE برروی یک محصول حاکی ازاینست محصول مربوطه ایمنی کامل جهت استفاده دارد و مصرف کننده براحتی ازآن استفاده کند.

گواهینامه CE جهت تمامی محصولات کاربرد ندارد و همه محصولات نیازبه گواهی CE بابت تجارت ندارند و اصلا بمحصولشان گواهی CE تعلق نمیگیرد و متاسفانه ممکنست بطور خودسرانه اقدام کنندبه اخذ گواهی CE و هستند مراکزی اینکار میکنندکه قطعا بدلیل عدم آگاهیشان بدانها CE تقلبی میدهند ویا حتی خود شرکتها اقدام میکنندبه چاپ آرم CE برروی محصولشان درصورتیکه نمیدانند اصلا بهشان CE تعلق نمیگیرد. همچنین هرمحصول گواهی CE مختص خودرا دارد. درخصوص تجهیزات پزشکی لازمست ذکر شودکه بایستی تنها ازطریق مراکزی اقدام کردکه اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی کرده و البته هزینه بالایی دارد اماجهت صادرات بایستی حتما ازطریق همین 5 مرجع اقدام کرد.

گواهی نامه CE انواع مختلفی دارد و میتوان به سه نوع اشاره کرد: CE اصلی ویا اورجینال ، CE انطباقی و CE خوداظهاری والبته تنها نوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد. CE اصلی توسط مراجع NB همانNOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظر NANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی قابل استعلام میباشد و ازمشخصه های منحصر بفرد نوع اورجینال میباشدکه دیگر انواع گواهینامه ها دارای کد چهار رقمی نیست. سازمانها حتماباید مراقب باشند و آگاهی کامل داشته باشندکه شیادان وکلاه برداران نوع انطباق رابجای اصلی برایشان صدور نکنند. نوع خوداظهاری مانند نوع اورجینال هست و نحوه رجیستریش مانند اورجینال هست و تفاوتش اینست خود سازمان آزمایشات رادرون آزمایشگاه خودش انجام میدهد و خودش اظهار میکند محصولش مطابق استانداردهای تعریف شده درون CE ،ایمن وطبق دستورالعمل میباشد. نوع سوم گواهینامه انطباقی هست و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکه CE بدانها تعلق نمیگیرد و توسط NB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیرNB صادرمیگردند و ازطریق سایت تعریف شده نهاد صادرکننده رجیستری میشود. قطعا جهت صادرات، گواهینامه خوداظهاری و انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند و بعداورجینال و اصلی ،خوداظهاری و سپس انطباقی دارای سطح اعتبار هستند.

گواهی CE مزایایی دارد و میتوان بدانها اشاره کرد، حصول اطمینان مصرف کنندگان و خرده فروشان. مزیت رقابتی و ایجاد تبلیغات گسترده. حضور درمناقصات عظیم دولتی وچندین و چند محاسنات دیگرکه گواهینامه و نشان CE میتواندبه صاحبان مشاغل کمک کند تا در کورس رقابت با رقبای خود بمانند وحتی پیشی بگیرند.گواهینامه CE ، شایدمشاهده کنیم برروی جلد اکثر بسته بندیهای محصولات مارک CE درج شدست ، بدین معنا نیست که محصول گواهینامه CE دارد بلکه شاید فقط بسته بندی مورد نظر نشان CE دارد. ضمنا منباب گرفتن نشان CE توصیه میگردد تولید کنندگان ابتدا بابت گرفتن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 اقدام کنند. الزامی بابت اخذ ایزو 9001 نیست اما بهترست جهت بهره وری بهتر سازمانها قبل اخذ CE اقدام کنندبه اخذ استاندارد 9001 .
اخذ CE و دریافتع مدرک CE قطعا سوالاتی بابت متقاضیان پیش میاورد و سوالاتی ازاین قبیل اغلب مورد سوال هست:
گواهینامه CE چیست؟
گواهی CE و نشان CE جهت چه محصولاتی کاربرد دارد؟
گواهی CE به شرکت من تعلق میگیرد؟
اخذ گواهینامه CE جهت چگونه شرکتهایی باچه فعالیتی جهت صادرات کاربرد دارد؟
گواهی CE راچگونه و ازکجا بایستی بگیریم؟
مراجع و شرکتها و سازمانها و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE
مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور
طریقه تشخیص گواهی CE اورجینال ازانواع گواهی CE خوداظهاری و CE انطباقی
هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE
چگونگی دریافت و اخذ CE فوری و ارزان
نحوه اخذ گواهی CE
چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم
نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟
ناندو NANDO چیست؟
اخذ گواهی نامه CE بابت صادرات
مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
',HIDKHLI SD HD چیست؟
',HIDKHLI زث چیست؟
گواهینامه CE مورد استفاده کدام محصولات هست وبه کدام محصولات تعلق میگیرد؟
گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟ و جهت اخذ گواهی CE بکجا بایستی مراجعه کرد
قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE

گروه بین المللی سامان کاران با کادری متخصص و مجرب، متعهد و باداشتن مدیران و مشاورین توانمند، بهترین راهنمای شما درزمینه مشاوره و اخذ گواهینامهCE  اتحادیه اروپا متناسب با زمینه فعالیت، خودتان میباشد. باما کیفیت رااحساس کنید.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family