اخذ گواهیCE

اخذ گواهیCE بابت بدست آوردن علائم استاندارد ، بايداطلاعات كاملي درباره آنها كسب كرد. سيستم هاي مديريت جهت بهبود روابط تجاري تعيين شده اند وپياده سازي آنها موجب بالا رفتن سطح كيفيت جامعه شغلي خواهد شد. استانداردهاي تنوع زيادي دارند. برخي ازآنها تحت شرايط ويژه اي اعطاء ميشوند. برخي ديگر تخصصي بوده ودر زمينه هاي بخصوصي استفاده ميشوند مانند سيستم مديريت ايمني غذايي ( ايزو 22000 ) تنها مرتبط بافعاليتهاي حوزه صنايع غذايي بوده ودر صنعت ديگري مانند ماشين سازي وراهسازي كاربردي ندارد. تعدادي ازاستانداردها نيز عمومي هستند ودرزمينه هاي مختلف استفاده ميشوند. سيستم مديريت كيفيت يا( ايزو 9001 ) ازجمله اين استانداردها محسوب ميشودكه جزء شناخته شده ترين گواهينامه ميباشد. بسياري ازشركتها براي بالا بردن اعتبار مجموعه خود ازايزو 9001 استفاده مينمايند. همچنين موسساتي كه فقط بعنوان تبليغات درصدد اخذ علائم استاندارد ميباشند، ازاين قبيل ايزوها بهره ميبرند. گاهي اوقات شركتها وپيمانكاران براي عقد قرار دادهاي كاري، كارفرمايانشان نوعي سيستمهاي مديريت را، ازشروط همكاري قرار ميدهند، بهمين دليل متقاضيان به گواهينامه هاي بخصوصي روي مياورند. برخي گواهينامه ها نيز درمناطق معيني كاربرد دارد.

 

 

اخذ گواهی CE

اخذ گواهینامه CE معتبر و ارزان و فوری ازطریق مراجع صادر کننده CE

 

 

گواهيCE ازاين دسته محسوب ميشودكه توسط كميسيون اروپايي تشكيل شده وجهت اعمال دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا ارائه ميشود. سي اي ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده كه مفهوم قوانين اروپايي راداراست ومحصولاتيكه ازاين نشان بهره ميبرند بيانگر اين موضوع هستندكه مطابق با مقررات اروپايي توليد شده اند. اين قوائد درخصوص ايمني وسلامت كالاها معين شده است وامنيت محصولات راتاييد مينمايد. بدين ترتيب كليه اجناسي كه حروفC-E روي آنها درج شده باشد، ايمن بوده وعوارضي براي مصرف كننده ها ومحيط زيست نخواهند داشت. البته اين نشان به همه كالا ها تعلق نمي گيرد وتنها براي محصولات مشخص شده اي مانند: لوازم پزشكي، وسايل الكترونيكي وماشين آلات فراهم ميباشد. بدين ترتيب فراورده هايي همچون توليدات غذايي ودارويي نمي توانند ازاين علائم برخوردار باشند. اين مسئله ازاهميت ويژه اي برخوردار است چراكه برخي ازمتقاضيان بدليل عدم آگاهي، اقدام بكسب اين مدارك براي محصولاتي مينمايندكه سي اي به آنها تعلق نمي گيرد وموسسات صادر كننده نيز ازفرصت استفاده كرده وهزينه هاي بالايي ازآنها دريافت ميكنند. ازاينرو توصيه ميشود قبل ازهر كاري، بامراكز مشاوره تماس گرفته وپس ازمشورت وكسب اطلاعات مورد نياز، اقدام به گرفتن اين نشان بنمايند. گواهي سي اي مختص به سازندگان وتوليد كنندگان ميباشد ومعمولا شركتهاي توليدي وكارخانجات ازآن استفاده مينمايند. بااينكه اين گواهينامه مربوط به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميباشد، اما توليد كنندگان ساير كشورها، درصورتيكه قصد صادرات محصولات خود به اين كشورها راداشته باشند، ميتوانند آنرا اخذ نمايند وبا اينكار، مجوز فروش توليدات خودرا بدست خواهند آورد وهمچنين بازارهاي اروپايي رانيز ازآن خود خواهند كرد.

موسسهNANDOO مسئول معرفي صادر كنندگان گواهيCE ميباشدكه عضو كميسيون اروپايي است. ناندو بطور مستمر درسايت خود ليست مراجع معتبر رااعلام ميكند تا متقاضيان نام مرجع مورد نظر خود راآنجا جستجو كرده واز اعتبار آن اطمينان حاصل نمايند. بااينكار ازايجاد مشكلات احتمالي نيز جلوگيري ميكنند. مراجع صادر كننده سي اي، نوتي فاي بادي نام دارند ومدارك ارائه شده توسط آنها ازاعتبار بالايي برخوردار ميباشدكه درهمه كشورها قابل قبول خواهد بود. البته برخي مواقع اين مراجع مدارك بي اعتبار وثبت نشده ارائه ميدهندكه براي پيشگيري ازاين مشكل،‌ ميبايست كد چهار رقمي درج شده روي گواهينامه را، درسايتNB مورد بررسي قرار داد واز صحتش مطمئن شد.

 

 

اخذ گواهی CE

اخذ و دریافت CE معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

 

 

روش اخذCE بدين ترتيبست ابتدا نوتي فاي بادي، كالاي مورد نظر راارزيابي ميكند واگر ساختار آن پيچيده باشد، خود موسسه نوتي فاي بادي آزمايشات لازم راانجام داده درصورت تطابق بامقررات اروپايي ونيز درصورت تاييد ايمني محصول، گواهينامه اورژينال رااعطاء مينمايد. برخي مواقع محصول مورد نظر شامل پيچيدگي خاصي نميباشد، دراين مواقع توليد كننده آن ميتواند درسازمان خود آزمايشات راانجام داده ونتايج آنرا بهNB اطلاع دهد. سپس مرجع نوتي فاي بادي نتايج بدست آمده رابررسي كرده وگواهينامه خوداظهاري راصادر مينمايد. اين دو گواهي جهت صادرات كالاها وفروش دركشورهاي اروپايي مناسب ميباشند اما نوع ديگري وجود داردكه نمي توان ازآن براي صادرات بهره بردو تنها درايران ارائه ميشود. اين مدرك راگواهينامه انطباقي مينامند وتحت نظارت سازمان ناندو وياNB هاي معتبر صادر نميگردد. اغلب اين اسناد رااز مراجع ثبت كننده ايزو درداخل كشور ميتوان تهيه كرد وبيشتر جنبه تبليغاتي دارد. همچنين لازم بذكر استكه اين مدارك فاقد كد چهار رقمي بوده وبدين ترتيب اعتبار لازم براي صادرات رانخواهد داشت. بهمين دليل هزينه هاي دريافت آنها نيز، پايين ميباشد.

Read more