ایزو چیست؟

مشاوره ایزو - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • مشاور ایزو

  مشاور ایزو

  مشاور ایزو درتمامی موسسات مشاوره ایزو یکی ازمهمترین اعضا بحساب میایند، زیرابنوعی میتوان گفت میزان معلومات و اطلاعات مشاور ایزو و نوع مشاور دادن کارشناسان بیانگر سطح موسسه مشاوره ایزو ست، سطح موسسه مشاوره ایزو نیز باعث میشود متقاضی ایزو بامجموعه همکاری کند، ازاینرو باید مشاور ایزو درهر حالتی میزان اطلاعات خودرا درمورد استاندارد ایزو درسطح بسیار بالایی نگهدارد، مشاور ایزو موارد مختلفی راباید درمورد متقاضی استاندارد ایزو درنظر بگیرد، تابتواند یک مشاوره خوب و منطقی رابه متقاضی استاندارد ایزو ارائه کرده و منباب اخذ استاندارد ایزو بهترین راهکارهارا ارائه کندما دراینجابه راهکارهای برسی مشاور ایزو میپردازیم.

  مشاور ایزو هنگامیکه بامتقاضی استاندارد ایزو صحبت میکند، ابتدا و مهمترازهمه بایدبا حوصله و خوش اخلاق باشد و بتمامی ابهامات متقاضی بنحو احسنت پاسخ دهد و بتواند بالحنی خوب چه درموارد مشاوره تلفنی وچه درمواردیکه مشاوره حضوریست بهترین و کاربردی ترین مشاوره راباتوجه بشرایط متقاضی به،او بدهد، درکنار اخلاق خوب و خوش بیان بود همانطورکه گفتم میزان اطلاعات و تسلط برمباحث استاندارد ایزو نیز بسیار مهمست، تسلط کامل باعث میشودکه پس ازشنیدن صحبتهاو دلایل متقاضی ایزو بهترین پیشنهاد راصادقانه دراختیاراو قرار دهید، بطور کلی زمانیکه یک متقاضی دریافت ایزو بامرکز ویا موسسات مشاوره ایزو تماس میگیرد مشاور ایزو چندین عامل رابررسی میکند اول و مهمترین عامل اینستکه دلیل تصمیم دریافت ایزو رااز متقاضی ایزو جویا میشود و میتوان گفت مهمترین عمل تصمیم و ارائه پیشنهاد و راهنمایی برای دریافت بهترین استاندارد ایزو متناسب بانیاز و دلیل اخذ استاندارد ایزومیباشد و درمرحله بعد کارشناس ایزو میزان هزینه درنظر گرفته شده ازطرف شرکت ویا مجموعه جویا میشود و میخواهد دلیل اخذ استاندارد ایزو رابا میزان هزینه درنظر گرفته شده میسنجد و میخواهد ببیند آیا دریافت کدام استاندارد ایزو ازکدام مرجع توجیه دارد.

   

   

  مشاور ایزو

  مشاور ایزو و مشاوره ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

   

   

  مشاور ایزو درهرصورت بایدچند مطلب رابرای متقاضی ایزو توضیح دهد یعنی مشاور ایزو چند توضیح عمومی دارد ابتدا خود استاندارد ایزو و سپس توضیح مراجع صدور ایزو میباشدما دراین مقاله توضیحات عمومی راکه مشاور ایزو بایدبرای تمام متقاضیان ایزو بدهد ارائه میکنیم تابا خواندن بتوانید پیش نیاز توضیحات و مشاره ایزو شود، ابتدا معرفی استاندارد ایزو گواهی استاندارد ایزو توسط سازمان جهانی استاندارد صادر میشودکه همیشه بصورت مخفف ایزو مشاهده میکنید نام کاملشinternational standard organization صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدتاحدودی سطحی درحدیکه خسته کننده نباشد کارهای سازمان ایزو راهم توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکل هایی منباب بهترشدن مجموعه دریافت کننده ایزو میباشد، درمبحث بعدی مشاور ایزو ، مراجع صدور ایزو راتوضیح میدهد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانامCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزومیباشد، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهمCB هاهستند،CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF درهرکشور یکAB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفتهNACI تنهاAB تعیین شده توسط انجمنIAF درایران میباشد اکنون باتوجه بتوضیحات داده شده میتوان نوع مدرک استاندارد ایزو راکه قصد دریافت آنرا دارید بیشتر بشناسید البته درکنار توضیحات عمومی مقداری نیز توضیح منباب تفاوت مدرک ایزو هامیدهیم، تفاوت ایزو هادر تفاوت مراجع صدور ایزو میباشد مراجعIAF و مراجع غیرIAF ، دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماهه وحتی 40 روز زمان نیاز دارد واینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند.

   

   

  مشاور ایزو ISO

  مشاور ایزو جهت اخذ ایزو ارزان و معتبر ازطریق شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو

   

   

  کارشناسان نیزدرمراجع غیرIAF بسیارراحتتر صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تاوقت دریافت گواهی ایزوراسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد و توضیحات دیگر، معمولا مدیرانی بااهداف تبلیغاتی بیشتراز مراجع غیرIAF استفاده میکنند مراجع غیرIAF مراجعی خصوصیست و زمان و هزینه بسیار کمتری بنسبت مراجعIAF برمجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه هایی بااهداف تبلیغاتی استاندارد ایزو میخواهد بسیار مناسب میباشد، اماپروسه دریافت استاندارد ایزو مراجع عضوIAF بسیار پرهزینه بوده و حداقل زمان دریافت گواهینامه ایزو مراجع عضوIAF 35 تا 40 روزاست.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی باتجربه و همکاری باسازمان های بزرگ منباب اخذ مجوزهای بین المللی همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی ایزوIMS ،HSE ،CE وغیره راثبت و صادر کرده و تمامی گواهینامه های صادر شده ازسامان کاران قابلیت استعلام مراجع معتبر رانیز داشته و دارد سپس ارائه مشاوره توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد. باما در تماس باشید.
  Read more
 • مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

  Consulting centers references iso

  مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

  آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید که دلایل افت اقتصادی و بر شکستگی سازمانها و شرکت‌‌های فعال در حوزه‌های تجاری، صنعتی، پیمانکاری و صنایع غذایی و صنایع کشاورزی و تولیدات و پوشاک و کارهای خدماتی چه مسائلی می‌تواند باشد؟ بله درست است شاید یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی و نابودی یکسری از سازمان‌ها و شرکت‌ها تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های شدید مالی و نبود مواد اولیه باشد ولی اصولی نبودن و بروز نبودن خطوط تولید و فرآیندها، محصولات و خدمات و کاهش مصرف کنندگان و مطابق نبودن با استانداردهای جهانی ایزو دلایل محکم دیگری هستند که رشد و توسعه سازمان‌ها را رو به زوال و شکست برده‌اند. در اینجا نقش یک مشاور ایزو بسیار برجسته و نمایان می‌شود. هر کاری برای رسیدن به اهداف متعالی نیازمند راهنمایی و مشاوره مفید و کاربردی می‌باشد.‌

   

  چرا پیاده سازی استانداردهای ایزو نیاز به مشاوره ایزو ، مشاور ایزو دارد؟

  استانداردهای سیستم های مدیریتی ابزارها و دستورالعمل‌هایی استراتژیک هستند که به سازمان‌ها کمک می کند تا با برخی از چالش‌های تجاری و رقابتهای امروزی مقابله کنند. آنها اطمینان حاصل می‌کنند که عملیاتهای مؤثر در فرآیندهای تجاری تا حد امکان کارآمد هستند. بهره وری را افزایش می‌دهند و به سازمان ها کمک می کنند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. استفاده از مشاوره در پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی با بهینه کردن عملیات‌ها در هزینه‌ها، صرفه جویی می کنند و بنابراین اثربخشی و کارایی فرآیندها را بهبود می بخشند. مشاور ایزودر پیاده سازی استانداردهای سیستم ایزو و بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان و به فروش بیشتر کمک می‌کند. استانداردهای ایزو دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند. موانع موجود در تجارت را برطرف می‌کنند و راه بازارهای جدید را هموار می‌کنند. همچنین مشاوره ایزو در پیاده سازی استاندارد‌های ایزو به افزایش بهره‌وری کارایی و مزیت رقابتی کمک می‌کند و سهم سازمان را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. بر بهبود اثرات بر محیط زیست کمک می‌کند و رضایت طرف های ذینفع را افزایش می‌دهد.

   

  وظایف مشاور ایزو چیست؟

  مشاور ایزو ابتدا از سازمان و‌ محل کار شما بازدید می‌کند. با مدیریت مجموعه صحبت می‌کند و نظرها و اهداف و برنامه‌هایی را که در نظر دارد را جویا می‌شود. با پرسنل و کارگران مجموعه مصاحبه می‌کند و تمامی اسناد مربوطه را مطالعه می‌نماید و در نهایت یک گزارش شفاف و ساختارمند از وضعیت امور سازمان می‌دهد. نقاط قوت و زمینه‌های بهبود را برجسته می‌کند و توصیه‌های عملی متناسب با ساختار سازمان مربوطه ابراز و اعمال می‌نماید. مشاور ایزو کلیه مستندات و اسناد مفید و‌مؤثر را می‌نویسد تا بتواند تمام جزئیات یک پروژه را تا کوچکترین قسمت هدایت کند. مشاور ایزو متخصص کلیه مستندات نگارش شده را قابل دسترس و سازمان یافته می‌کند و نمودارهای سازمانی و شرح وظایف و نقشه‌های فرآیندها و رویه‌های کاری و عملیاتی، نقشه برداری و الگو برداری را بدرستی انجام می‌دهد. مشاور ایزو با نوشتن مستندات شرح شرایط شرکت بهمراه شرح وظایف مدیریت و کارکنان مجموعه و شرح فرآیندها و رویه‌های کاری و ممیزی داخلی و بررسی شناسایی خطرات و شناسایی دانش و مهارت هر یک از اعضای فعال در سازمان، وظیفه خود را انجام می‌دهد. اخذ گواهینامه ایزومی‌تواند یک پروژه بزرگ باشد، یک مشاور ایزو توانمند و کارآمد می‌تواند استاندارد‌های اخذ شده را پایدار و‌مستقر کند. با توجه به وظایف مشاور ایزو مسلما سازمان با افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتش مواجه می‌شود. براحتی در بازارهای داخلی و خارجی پیشرفت می‌کند. اعتماد مصرف‌کنندگان و مشتریان را به راحتی جلب می‌نماید و سودآوری بیشتری را به ارمغان می‌آورند. براحتی می‌توانند در مناقصات رقبا را از میان بردارند. بهبود مستمر و توسعه پایدار و پیشرفت روز افزون در فرآیندها و افزایش خطوط تولید از دیگر فواید یک مشاوره ایزو خوب برای یک سازمان می‌باشند.‌

  صداقت، تعهد و مشتری مداری و درک متقابل نیازها و انتظارات مشتریان و دستیابی به بالاترین سطح از استانداردها و پاسخگویی شبانه روزی خدمت متقاضیان محترم از جمله مهم‌ترین ارزش‌های مرکز سامان کاران می‌باشند. مشاوران و کارشناسان مجرب فعال در مرکز امکان ثبت از تخصص و حرفه لازم در امر مشاوره ایزو برخوردار هستند و از صفر تا صد پروژه در کنار سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو می‌مانند. مرکز سامان کاران با توجه به چندین سال سابقه درخشان در حوزه ایزو کلیه مستندات مربوط به تمام استانداردهای ایزو را جمع آوری کرده و بصورت رایگان در دسترس تمامی متقاضیان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو قرار داده است جهت اخذ رایگان مستندات با مرکز سامان کاران تماس حاصل بفرمایید.‌

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family