نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو درحقیقت امر دوگروه و دو تیپ و دودسته و نوع میشوندکه یااینکه عضو انجمن بین المللیIAF میباشند ویا غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رابه اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت میگردد و اعتبار میگیرد ودر راس اینهاIAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراجع صادر کننده ایزو اعتبار میدهد و دارای بالاترین سطح اعتبار ودر سطح جهان کاربردی دارای اعتبارست و توصیه میشود سازمانها چنانچه دارای موقعیت اقتصادی و مالی مناسبی دارند بهترست ازنوعIAF بهره ببرند و همینطور اگرکه ازنوع شرکتهای صادر کننده هستند و صادرات انجام میدهند بایستی جهت صادرات ازنوعIAF استفاده کنند البته چنانچه ازنوع غیرIAF نیزبخواهند استفاده کنند باهرهدفی بخواهنداز مدرک ایزو استفاده کنند بجز صادرات میتوانند گواهی ایزو غیرIAF بگیرند وحتی اگربعداز اخذ ایزو غیرIAF بخواهند مدرک رابه مدرکIAF تغییر دهند میتوانند زمانیکه گواهی ایزو غیرIAF اخذ کردنند سپس برروی گواهیIAF باپرداخت مابه التفاوت به مرجع صادر کننده تغییر مرجع ایزو بدهند. درهر صورت مدرک ایزو صادرشده مرجعIAF بهترین و معتبرترین نوع گواهینامه ایزو میباشدکه درسطح بین الملل معتبر هست.

 

 

نمایندگی ایزو ISO

 اخذ ایزو فوری و معتبر و قابل استعلام جهت شرکت در مناقصات

 

 

نمایندگی ایزو یاهمان موسسات مشاوره ایزو البته درایران اکثرااز نوع غیرIAF هستندکهCB وAB ساختگی ایرانیها هستند و درون ایران ساخته شده و پرداخته شده اند و شرکتها باهر هدفی میتوانند ازآن استفاده کنند مگر اینکه بخواهند صادرات کنند ودرحوزه مناقصات نیزبه ندرت بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ممکنست درخواست گواهی ایزوIAF شود و درباقی موارد و مقاصد گواهی ایزو غیرIAF کافی میباشد. مقاصدی همچون مناقصه و تبلیغات و رقابت و چشم و همچشمی و جلب رضایت مشتری و هرمقصد دیگر میتوان ازتیپ غیرIAF استفاده کردکه ضمن اینکه سریع و آسان و ارزان بدست میایند جهت ارائه کافی میباشد.

نمایندگی ایزو راکه همان موسسات مشاوره و صدور ایزو میباشند درایران گواهی ایزو مختلفی صادر میکنندکه حتی دربرخی مواقع گواهی ایزو راکه مراجع عضوIAF صدورش راجایز نمیدانند، مادر اینجا مهمترین گواهینامه ایزو درخواستی متقاضیان رابیان میکنیم گواهینامه هاراکه بسیار مهم هستند و درانواع زمینه هادرکشور ازشرکتها خواسته میشونددراینجااین 5 گواهی معتبر رانام میبریم و انهارا توضیح میدهیم زیراکه بیشترین استفاده رادر مناقصات دارند و اکثر شرکتها بدنبال همین 5 گواهینامه هستند سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو  45001 ،IMS سیستم مدیریت یکپارچه( طراحی و پیاده سازی و تهیه و تدوین سه سیستم مدیریتی فوق یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و یاهمان سه استاندارد بالا یعنی ایزو  9001و ایزو  14001 و ایزو  45001 بصورت همزمان و یکپارچه میگویند سازمان موفق گردیدبه طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه جهت سازمانش واصطلاح گواهینامه بررویش تنها یک عنوان هستو درنهایتHSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، سه گواهی بیان شده کاربردی ترین هستند و مراکز غیرIAF آنهارا صادر میکند وهمچنین سه استاندارد مشتری مدار بابت اغلب سازمانها کاربرد داردکه میتوان بدین استانداردها اشاره کرد گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و البته انواع تخصصی مبنابر نوع فرآیند و تخصص و فعالیت سازمان تعیین میگردد.

 

 

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و قابل استعلام

 

 

نمایندگی ایزوواعتبارسنجی مدارک ایزو و شناخت مراجع صدور گواهی ایزو ازجمله خدمات رایگان مرکزما میباشد و شما میتوانید تنهابا یک تماس بامرکز بدین منوال میباشدکه متقاضی محترمباگروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندوگروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو تنها لازمست نوع گواهینامه ایزو خودرا انتخاب کنید و صفر تاصد کاررا تارسیدن گواهینامه بما بسپارید.
گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با تیمی زبده و حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو نیزاز مرجع عضوIAF وهم مراجع غیرIAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع، اخذ گواهینامه های مربوط به اداره کار مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشداز مشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران درهر زمینه استفاده کنید

Read more