ایزو چیست؟

ایزو 10001 - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • CE

  این مجموعه بابت مطالب و مقالات مفید درستشد

  Read more
 • ISO 10001

   گواهینامه ایزو 10001

  IS0 10001

  گواهینامهIS0 10001 باعنوان سیستم مدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی ازسری استانداردهای 10000 هست و ازسری استانداردهای سیستم مشتری مداری هست و درحقیقت یک استاندارد نیست و یک راهنمای عمومی جهت سازمانهاست بابت اینکه چگونه و باچه راهکارهایی نظر مشتری رابدست آورده و جلب کنند امااشتباها باعنوان استاندارد عمومیت پیدا کرده. سازمانهابا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 10001 میتواند بیانگر اینباشدکه تاچه حدبه مشتری اهمیت میدهند وبه سازمانهاکه قصد همکاری باانهارا دارد نشان دهد رضایت مشتری برایش در درجه اول اهمیت قرار داردو بدین واسطه مشتریان بسیاری راجلب میکند زیراکه مشتریان میفهمند سازمان برایش رضایت آنها مهم هست ودر راستای فعالیتش دارد طوری گام میبرداردکه نشان دهد مهمترین قضیه رضایت مشتری ازمحصولات و خدمات و فرآیندهای آنهاست.

  IS0 10001 بادیگر انواع سیستمهای مشتری مداری الزامات بسیار مشترکی دارد. سیستمهای مدیریتی مشتری مداری ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان وهمچنین ایزو 10001 سیستممدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی هستند و بعنوان همراه و مکمل یکدیگرند. سازمانها اغلب نمیدانند فرآیند و محصولات و خدمات تولیدیشان تاچه حد مورد رضایت هست ویا شکایت و انتقادات رانمیدانند بااین سیستمها و طراحی و پیاده سازی آنها سازمانها ازمیزان رضایت مشتری و انتقادات و شکایات و عدم رضایت مشتری آگاه میشوند و میتوانند درراستای هرچه بهتر جلب کردن نظر مشتریان گام بردارند. بااین تفاسیربه سازمانها توصیه میشودتا سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ کنند و دریافت نمایند.

  استانداردIS0 10001 همچنین الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 و درراستای کیفیت و سیستم کیفی و الزامات کیفیتی نیاز داردبه گواهی ایزو 9001 بهمین جهت سازمانها برایشان بهترست و مثمر ثمرتر هست ابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رادر سازمان طراحی کرده و پیاده سازی نمایند و سپس جهت اخذ ایزو 10001 ویا هرنوع سیستم مدیریتی مشتری مداری دیگر گام بردارند. همچنین بطور همزمان نیزمیتوانند آنهارا بایکدیگر طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و اخذ کنند. ایزو 9001 البته درتمامی انواع استاندارد و گواهینامه های ایزو بعنوان پیش نیاز کیفی و مادر تمامی استانداردها مطرح میباشد.

  مزایای طراحی و پیاده سازیIS0 10001 بسیارست و ازاین میان میتوان بدین موارد اشاره کرد: افزایش مشتریان بواسطه ایجاد احساس احترام دروجودشان ، برقراری یک رابطه و ارتباط دو سویه و ثمر بخش مابین سازمان و مشتریان ، اطلاع و آگاهی ازخواسته ها و نیازهای مشتریان ، احترام و ارزش گذاری حقوق مشتریان ، امتیاز تبلیغاتی و تبلیغات بهبنه و ثمر بخش جهت آندسته سازمانهاکه درقیاس رقبایشان دارای ایزو 10001 هستند، ایجاد یک باشگاه مشتری جهت رد و بدل کردن اطلاعات مابین سازمان و مشتری ، جلب نظر و توجه سازمانها و نهادها و شرکتهای ذولتی ویا رسمی و غیر رسمی و غیر دولتی و بسیاری مزایای دیگرکه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق جهت سازمان دارد.
  سیستمهای مدیریتی مشتری مداری ایزو 10001 و ایزو 10002 و ایزو 10004 راتمامی سازمانها فارغ از اندازه و گستردگی و نوع فعالیتشان میتوانند ازدو طریق اخذ کنند. یااز طریق مراجعIAF بین المللی و یااز طریق مراجع غیرIAF ساختگی ایرانیها.

  گروه بین المللی سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ایزو

  این مجموعه ایزو متصل به منوی ایزو درمنوی اصلی هست

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد .تفاوتی نداشته متقاضیان چه نوع گواهینامه ایزو درخواست داشته ؛ لذا برای گرفتن گواهینامه ایزو چالش داشته ؛ اغلب سوال میپرسند چه مدارکی برای گرفتن گواهینامه ایزو نیاز هست .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو , مدارک مورد نیاز برای اخذ ایزو , چه مدارکی نیاز هست تابتوانیم گواهینامه ایزو بگیریم سوالات متداول متقاضیان اخذ ایزو میباشد

  ایزو چیست ؟

  ایزو ( ISO )اختصار سه کلمه International Organization for Standardization بنام سازمان بین المللی استاندارد سازی میباشد . سازمان بین المللی استاندارد ISOنهادی بین المللی تنظیم استاندارد هستکه تشکیل شده نمایندگان سازمانهای مختلف استاندارد ملی کشور(ها) میباشد .

  سازمان ایزو 23 فوریه 1947 تاسیس شد تااستاندارد(های) اختصاصی ، صنعت همینطور تجارت ر ادرسراسر جهان ترویج دهد . دفتر سازمان ایزو مستقرشده درژنو سوئیس درحال حاضر 164 کشور عضو سازمان ایزو میباشند .

  ایزو مرجع تنظیم استاندارد بین المللی میباشد بنابراین متقاضیان بیشماری مخصوصا پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات بدنبال اخذ گواهینامه ایزوهستند . لذا همیشه چالش وجود داشته مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو چیست .

  گواهینامه ایزو چیست ؟

  گواهینامه ایزو سند معتبر جهت تایید روشهای استاندارد پیاده سازی شده مجموعه میباشد .بنابراین متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست شرایطی فراهم آورد براساس استراتژی سازمان الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی شود . مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو بنوعی میتوان نامبرد شامل محیا نمودن شرایط پیاده سازی میشود .

  مدارک لازم جهت گرفتن ایزو منظور اخذ گواهینامه ایزو میباشد ، متقاضی میبایست شرایطی محیا نموده کارشناس ایزو بتواند الزامات استاندارد ایزوپیاده سازی نماید .

  گواهینامه ایزو براساس معیار(های) تدوین شده سازمان ایزو سپس ممیزی همینطور تایید ممیز توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد .

  مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو چیست ؟

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو سوال متداول متقاضیان اخذ ایزو میباشدکه طی ارتباط بامشاورین پرسیده میشود . گواهینامه ایزو سند رسمی بابت پیاده سازی سیستم استاندارد میباشد ؛ لذا جهت پیاده سازی سیستم متقاضی میبایست یکسری مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو دراختیار مشاور ایزو قراردهد .

  متقاضیان اخذ ایزو میبایست ابتدا مشخص نمایند تحت نظارت چه سازمان استانداردی میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند . مثال اینکه چنانچه متقاضی ایزو خواهان گواهینامه ایزو آلمانی باشد میبایست تحت نظارت  ABکشور آلمان DAKKSاقدام نماید .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو کاملا بستگی داشته ب مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو چیست ؟

  متقاضی ایزو براساس سیاستهای سازمان معین میکند باچه هزینه (ای) همینطور تحت چه اعتباری میخواهد گواهینامه ایزو بگیرد .

  گواهینامه ایزو معتبر تحت نظارت انجمن اعتبار سنجیIAFدرصورتی صادرمیگرددکه متقاضیان یکسری مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو آماده نمایند . مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو شامل :

  صورتجلسه استراتژی سازمان .

  فرم اهداف مشخص شده براساس استراتژی .

  لیست کارکنان شرکت براساس فرم اهداف مشخص میشود .

  چارت سازمانی شرکت .

  صورت جلسه ممیزی واحد(های) شرکت  .

  صورتجلسه انطباق .

  صورت جلسه تاریخ برطرف کردن انطباق .

  صورت جلسه آموزش کارکنان براساس استراتژی تعریف شده همینطور گواهینامه ایزو درخواستی متقاضی .

  نظام نامه شرکت متقاضی جزو مهمترین مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو میباشد .

  گزارش ممیز بابت عدم انطباق سازمان .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو تقریبا ذکر شده ، منتها متقاضیانیکه خواهان گواهینامه ایزو معتبر هستند میبایست مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو ذکر شده راآماده نمایند .

  صدور فوری گواهینامه ایزو چه مدارکی نیاز داشته ؟

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو شخصیکاملا متفاوت بوده .

  مراکز صدور گواهینامه ایزو چنانچه تحت نظارت  IAFنباشند ، متقاضی نیاز نیست پیاده سازی سیستم انجام دهد بلحاظ اینکه اصلا ممیزی توسط مرجع صدور انجام نمیگیرد .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط  CBخصوصی میتوان عنوان کرد فقط فرم درخواست مهم میباشد .

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط  CBمعتبر میبایست توسط مشاور ایزو شرکت متقاضی تحویل ممیز مرجع صدور داده شود .

  متقاضیان اخذ ایزو جهت اطلاع بابت مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو , مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهینامه ایزو,مدارک مورد نیاز بابت گرفتن گواهینامه ایزو چیست , چه مدارکی نیاز هست تابتوانیم گواهینامه ایزو بگیریم , ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم , مدارک مورد نیاز جهت اخذ ایزو چیست
   
  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
   
  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family