ISO10006

ISO 10006

ISO 10006 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت پروژه میباشدکه میاید ودستورالعملهاییرابرایاستفادهمدیریتکیفیتدرونپروژههاارائهمیدهد.ISO 10006،مدیریت کیفیت درون تمامی پروژه هارا مورد بررسی قرار میدهد.

ISO 10006برای سازمانهایی صادر میشودکهدرونپروژههاییبامیزان پیچیدگیمتفاوت، پروژههایکوچک ویابزرگ،و بامدتزمان کوتاهیاطولانیفعالیتمیکنند،کاربردی بوده و مورد استفاده قرار میگیرد و مدیریت کیفی تمامی پروژهها رادر برمیگیرد. شزکتهای خواهان ایزو 10006 همچنین میتوانند استانداردهای ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای وHSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی رابگیرند و بکارشان میاید بخصوص ایزو 9001 جهت اخذش تاکید موکد میشود.

گواهینامهISO 10006 جهت اخذ مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکلی دوگروه تقسیم میشوندیا دارای اعتبار بین المللی بوده که بدانهاIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی گفته میشود ویا غیرIAF هستند ،دارای اعتبارخصوصی هستند وIAFCBنام دارد .IAF یک نهادبین المللی میباشد وبرکارAB مراجع اعتباردهنده نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سریCB مرجع گواهی دهنده ویا مراجع صادر کننده گواهینامه تحت نظر دارد و بابتشان اعتبار اعطا میبخشد. لازم بذکرست گواهینامه ایزو 10006 که مراجعIAF صادرمیکند مستلزم زمان نسباتا طولانی وهزینه بالایی مقایسه بامراجع غیرIAF میباشند متقاضیان لزوما بدانندکارفرمای مورد قراردشان گواهی نامه ایزو زیرنظر مراجعIAF قبول میکند و اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشوند اما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند بارجوع به یک مرجع غیرIAF یاهمان خصوصی کواهینامه ایزو اخذ کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان جهت اخذ گواهینامه ایزو شامل حالشان شود.

شرکتهای متقاضی جهت اخذISO 10006 باسوالات متعددی روبرو میشوند:
ISO 10006 چیست؟
ایزو 10006 کاربردش چیست؟
اخذISO 10006 چگونه انجام میگیرد؟
جهت اخذ ایزو 10006 ازکجا شروع کنم؟
مراجع و مراکز صادر کننده گواهینامهISO 10006
مراجع معتبر صادر کننده ایزو 10006ISO 10006
سیستم مدیریت کیفیت پروژه چیست؟
گواهی نامهISO 10006 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، مدیریت پروژه شرکتها و سازمانهایی که بصورت پروژه محور بودن درخصوص بهینه سازی فرایندهای مدیریت پروژه خود پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 10006 بعنوان مدیریت پروژه دریافت میکند.گرفتن گواهی نامه ایزو 10006 بدون داشتن ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت معنایی ندارد.گرفتن گواهینامه ایزو10006، نیازمند داشتن مدارک خاصی جهت دریافت مدرک ایزو ، بشرکت ویامجموعه نمیباشد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ،مرتبط مورد زمینه فعالیت خودش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانیداستاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و زمینه فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند ازجمله استاندارد های عمومی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و احیانا مجموعه ویاشرکتی سه استاندارد فوق راداشته باشد عملا دارای سیستم مدیریت یکپارچه، باختصارIMS میباشد.

گواهیISO 10006 مدرک معتبر ایزو پس ازدریافت نسخه گواهینامه ،الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبرست. یکی ازراههای صدورگواهینامه ممکنست معتبر نباشد، تاریخ انقضاست.گرفتن گواهینامه بخودی خود فرایندیست، اما حفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود ، تلاش خود رامنباب صدورگواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطردستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفتهای فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق با استانداردهای صدورگواهینامه میباشد. استانداردها همچنان رعایت شود تاریخ صدورگواهینامه بررسی کنید تااطمینان حاصل کنید، هنوزدارای گواهینامه ایزو 10006 هستید. مدرک معتبر ایزو استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ،درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وبا تجربه بابت ایزو پیدا کنند.

گروه سامان کاران باتوکل بدرگاه خداوند متعال و حضور کارشناسان مجرب و توانمند ، ایجاد تفکر فرایندگرا و بالازمه دارا بودن فرهنگ اطلاع رسانی بدون هزینه جهت طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی و مشاوره جهت دریافت انواع گواهینامه های بین المللی اعم از کواهی نامهISO ، مدرکHSE ، گواهینامهIMS ، نشانCE ودیگر گواهینامه ها قدم نهاده.

Read more