ISO20000

ISO 20000

ISO/IEC20000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در خدمات فناوریIT و اطلاعات میباشد و الزامات مورد نیاز درجهت حفظ و ایجاد و توسعه مستمر درحوزه سیستم مدیریت خدمات و فناوری و اطلاعاتIT راجهت شرکتهای فعال حوزه فناوری و اطلاعات وIT بیان میکند. یک سازمان با طراحی و پیاده سازیISO/IDC نشان میدهدکه در تمامی مراحل و فرآیندهایش و طراحی و انتقال اطلاعات و فناوری جهت بهبود و ارائه خدمات بابهترین شکل و کیفیت گام برمیدارد. شرکتهای فعال درحوزه فناوری و اطلاعات بااین طراحی و پیاده سازی بمشتریان نشان میدهند باتوجه خواسته های آنها وباتوجه نیاز آنها در جهت بهبود روند کاری خود بنحو احسن گام برداشته وبه اهداف خودشان بجهت پیشرفت درارائه خدمات بی نقص تلاش میکنند.

استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ بهترین یکی ازاستانداردهای بسیار تخصصی میباشد روشهای جهانی و بین المللی رادر زمینه خدماتIT هست و بادو استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت الزامات مشترکی دارد و الزامات درون استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ بااین دو استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ یعنی همان دو سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نزدیک بوده و ارتباط نزدیکی دارد. شایسته ست دراینجا توضیح مختصری درخصوص دو استانداردISO 27001 وISO 9001 جهت آشنایی متقاضیان بیان گردد تابتوانند درک بهتری ازاین نزدیکی و قرابت سه استاندارد داشته باشند. ایزو ۲۷۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان راکمک و راهنمایی میکند و مستنداتی رابیان میکندتا شرکت مربوطه تمامی اطلاعات سری و مخفی خودرا تازمان لازمه حفظ کند و درصورت نیاز و هرزمان لازم بود دراختیار کارکنان مربوطه بگذارد. ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها الزامات کیفی تمامی استانداردها رادر خوددارد و بهمین جهت توصیه میشودبه تمام سازمانها درابتدای طراحی و پیاده سازی هرنوع استاندارد ابتدا ایزو ۹۰۰۱ رابگیرند درخصوص ایزو ۲۰۰۰۰ نیزاین توصیه حتی بنسبت استانداردهای دیگر تاکید بیشتر میگردد.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو 20000 دو دسته کلی میشوند یااینکهIAF هستند ویا اینکه غیرIAF مانند دیگر انواع استاندارد ایزو . مراکز و موسسات و شرکتهای صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خودشان تحت نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت گردیده و اعتبار میگیرد و در نهایت خودهمینAB تحت اعتبارIAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اعتبار میگیرد. یکسری مراجع داخلی ایرانی نیزهستندکه گواهی غیرIAF صادر میکنند و تعدادشان بسیارست و درون ایران بسیار رواج دارند.

استانداردISO 20000 و اخذش باعث پیشرفت و بهبود کیفیت درارائه خدمات و همچنین درنهایت رضایت مشتریان میگردد.
مراجع صدور گواهی نامه ایزو ۲۰۰۰۰ بسیارند و درون ایران بسیاری مراجع آنرا صادر میکنند. گواهیISO 20000 بدلیل تخصصی بودنش و اینکه بنسبت بسیاری استانداردها ناشناخته هست متقاضیان رابا سوالات متعددی ازاین دست روبرو میکند:

ایزو ۲۰۰۰۰ چیست؟

ایزو ۲۰۰۰۰ چه کاربردی دارد؟

ایزو ۲۰۰۰۰ رااز کجا بگیرم؟

مراجع و مراکز صدور ایزو ۲۰۰۰۰ کدامند؟

الزامات استاندارد ۲۰۰۰۰

شرایط و مدارک لازم جهت ایزو ۲۰۰۰۰

مزایای طراحی و پیاده سازی ایزو ۲۰۰۰۰

ISO 20000 یاISO/IEC 20000?

وخیلی سوالات دیگرکه متقاضیان باهاش روبرو خواهند شد. کارگزاری مابه عنوان یک کارگزاری باتجربه و معتبر بهمین جهت تاسیس گردیده تا کمک و راهنمای متقاضیان محترم باشد تاضمن کسب اطلاعات لازمه جهت اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر بتوانند اقدام کنند و گول مراجعی رانخورندکه بازدن لیبل و مهر برجسته و رنگ و لعاب الکی بخواهند گواهی خودرا معتبر نشان دهند.

گروه بین المللی سامان کاران باحضور مشاورین باتجربه و سابقه طولانی آماده هرگونه اطلاع رسانی و صدور انواع گواهی ایزوISO , HSE وCE و گرید و رتبه انفورماتیک و رتبه و گرید پیمانکاری و انواع گواهی ملی و بین المللی ازطریق مراجع معتبر میباشد. بایک تماس تمامی اطلاعات لازمه رابگیرید و هرچه زودتر و باهزینه کمتر برسیدبه گواهی مورد نظر خود.

Read more