ISO16949

ISO16949 ویاISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی یکی ازانواع تخصصی گواهی نامه ایزو میباشدکه ازدسته انواع تخصصی ایزو مورد نیاز و کاربرد شرکتها و سازمانهای فعال حوزه خودرو سازی هست . غالبا شرکتها و سازمانها و نهادها و موسسات اخذ گواهی نامه ایزو 16949بدنبال اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو 16949 هست و شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری بابت شرکتهای خودرو ساز وموسساتیکه زمینه فعالیتشان خودرو بوده مستلزم شرایط خاصی نیست، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزو کنند نمیتوانند فورا به گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو ارزان وفوری ایزو 16949 بااین وجود بستگی دارد بهدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو 16949 موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گذار ازموسسه مربوطه درخواست نوع اصلی وبین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیاز به گواهی ایزو مدنظرخود برسد وهمچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات ورقابت وچشم وهم چشمی و مزیت دیگرسازمان میتواند فوری و ارزان گواهی ایزو دریافت کند.

 

 

Styles

ISO16949ISO/TS 16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی 

 

 

ISO16949 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، الزامات تعریف شده مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 .ایزو 9001 یک گواهینامه شناخته شده بین المللی میباشدکه کیفیت محصولات و خدمات شرکت راتضمین میکند. داشتن گواهینامه ایزو 9001 مزایای زیادی بجهت شرکتها دارد. برخی ازاین مزایا راشامل میشود ، اما محدود نمیشود. افزایش اعتبار و شناخت مجوز، ایزو 9001 توسط سازمان بین المللی استاندارد صادر میشود و سراسر جهان پذیرفته میشود. بهمین جهت داشتن گواهینامه ایزو 9001 باعث افزایش ارزش شرکت ویا موسسه برابر رقبا میشود و همچنین باعث افزایش وضعیت مطلوب شما بین مشتریان میشود. ویکسری الزامات مختص صنایع خودروسازی معمولا شرکتهای فعال درحوزه صنایع خودروبهمراهIZO9001 گواهی نامه ایزو 16949 دریافت میکنند.ازآنجاییکه شرکتهای خودروسازی بادونهاد بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا درحال همکاری هستند لذا ایندو کارخانه بزرگ خودروسازی و شرکتهای پیمانکاری خودراموظف میکنندکه ازمراجع مورد سفارش خودشان گواهینامه ایزو 16949 بگیرند. بنابراین متقاضی الزاما مشخص کندکه آیاقرارست گواهی ایزو 16949 خودرابدین دوسازمان ارائه بدهند اگرجوابشان مثبت بوده ازدوسازمان فوق بایستی لیست مراجعCB های صادرکننده ایزو موردتاییدشان رادریافت کنند و سپس اقدام کنند.

ایزو 16949دررابطه با ،الزامات سیستم مدیریت کیفیت رامنباب طراحی و توسعه ، تولید و درصورت لزوم ، نصب و سرویس محصولات مرتبط با خودرو تعریف میکند. عملکردهای پشتیبانی ، درمحل و یا ازراه دور مانند مراکز طراحی ، دفتر مرکزی شرکتها و مراکز توزیع ، بخشی از حسابرسی سایت راتشکیل میدهند زیرا آنها از سایت پشتیبانی میکنند ، امانمیتوانند مجوز مستقل به رابدست آورند. یک مشخصات فنی ایزو میباشدکه باهدف توسعه سیستم مدیریت کیفیت امکان بهبود مستمر رافراهم میکند ، باتأکید برجلوگیری ازنقص و کاهش تغییرات و ضایعات درزنجیره تأمین صنعت خودرو و تولیدش براساس استانداردISO9001 انجام شدست.حدود 30 درصد از بیش از 100 تولیدکننده خودرو موجود ، الزامات چنین هنجار راوابسته میدانند، اما بویژه تولید کنندگان بزرگ آسیایی ، نیازهای خود رابابت سیستمهای مدیریت کیفیت گروه شرکتی و تأمین کنندگان بدانها متمایز کرده اند.

 

 گواهینامه ایزو ISO فوری

گواهینامه ایزو ISO فوری

ایزو 16949 اخذ فوری ایزو 16949 ارزان و فوری و قابل استعلام

 

 

متقاضیان مدرک 16949 بدون داشتن اطلاعات از ایزو 16949همواره در گوگل جمله های ذیل راجستجو میکنند و میتوان بچند نمونه بدانها اشاره کرد

شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 16949
شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 16949
شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 16949
نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 16949
گرفتن کواهینامه ایزو 16949
اخذ گواهی نامه 16949 iso
اخذ گواهی نامه ایزو 16949
نحوه گرفتن گواهی نامه ISO 16949
نحوه دریافت گواهی نامه ایزو16949   
ایزو16949
ISO16949
هسخ 16949
hdc, 16949
Iso 16949
گواهینامه iso16949
گواهی نامه iso16949
کواهینامه ایزو 16949

گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

Read more