ایزو چیست؟

ISO14001 - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • IMS

   IMS

  IMS

  گواهینامهIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازانواع گواهینامه ایزو پرکاربرد بخصوص مورد نیاز شرکتها درون مناقصات میباشدکه البته گواهی نامه مجزا و مستقل نیست بلکه اصطلاحا وبه اشتباه گواهینامه نامیده میشود.IMS از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی متولد میشود وبه وجود میاید بدان معناکه چنانچه سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر سازمانش بطور یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان دست پیداکردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ویا بعبارت دیگر هنگامیکه سازمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر سازمان خود اجرایی کند و اخذ نمایدبهIMS دست یافته و مراجع غیرIAF اغلبIMS رابدنبال طراحی و پیاده سازی سه گواهی رایگان ارائه میکنندبه سازمانها.

  مزایای پیاده سازی و طراحی گواهی نامهIMS بسیارند و تمامی مزایای تعریف شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارد و ازجمله مزایایIMS میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش موارد ( حجم مستنداتIMS بواسطه اشتراکات بسیارش باسه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، زمان طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS بواسطه اشتراکات زیاد الزامات تعریف شدش باسه استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت و زیست محیطی ، هزینه طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه مشاور بابت مشاوره طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه اخذIMS سیستم مدیریت یکپارجه ، پرداختن و توجه بموضوعات سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه و همزمان ، جلب توجه نهادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و همینطور غیر دولتی ، جلب نظر و رضایت مشتریان و کارفرمایان و تامین خواسته های کارفرمایان و مشتریان ، حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه و اخذ امتیاز ازکارفرمای مناقصه گزار بواسطه اخذ گواهیIMS ، افزایش انگیزه پرسنل و کارمندان و کارگران و کارکنان مجموعه دارای مدرک و گواهی و استانداردIMS .

  IMS درحقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک اصطلاح هست وبه اشتباه گواهی نامه نام گرفته و مراجع غیرIAF یک گواهینامه بااین نام بوجود آوردند وبه رایگان دراختیار مراکزی قرار میدهندکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و اخذ میکنند. دراینجا توضیح بسیار مختصر درخصوص سه گواهی بالا میدهیم تااینکه سازمانها بتوانند بهتراین گواهی نامه و مزایایش رادرک کنند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومیترین استاندارد میباشدکه الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خود دارد و برطرف میکند و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها کاربرد دارد و شناخته شده است و تمامی استانداردها بدان نیاز دارند.
  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان و تعریف میکند و ازعمومی ترین استانداردها و مورد نیاز تمامی شرکتهاست و جهت مناقصات ازسازمانها و شرکتها و نهادها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست میگردد. ایزو 14001 الزامات محیط زییست رابابت داشتن محیط زیست پاک تامین میکند و سازمانها راراهنمایی میکندکه چگونه عمل کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد.

  گواهی نامه ایزو 45001 که قبلا باعنوانOHSAS18001 مطرح بود و ویرایشهایی خورد و امروزه باعنوان ایزو 45001 مطرح گردیده وبه معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست و الزامات ایمنی درون محیط کار رابررسی میکندو اینکه سازمانها چکار کنندکه محیط ایمن جهت پرسنل مهیا شود و خسارات مالی و جانی بحداقل برسد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید

  Read more
 • ISO 14001

  ایزو 14001

  ISO 14001

  گواهی نامهISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان میکند و اینکه چکار کنیم تااینکه ضمن فرآیندهای سازمان الزامات محیط زیست برآورده شود و محیط سالم داشته باشیم و فعالیتهای سازمان برروی محیط زیست اثرات منفی نگذارد و آب و هوا و خاک راآلوده نسازد. ایزو 14001 ازنوع عمومی ترین انواع گواهی ایزو میباشدکه جهت تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت قابل استفاده هست و مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ایزو 14001 ازنوع استانداردهایی میباشدکه درمناقصات مورد استفاده بالایی دارد و درون مناقصات توسط کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها و نهادها و شرکتها خواسته میشود. تمامی شرکتهای کوچک و بزرگ جدااز اینکه محصولات و خدماتشان چیست و فرآیندشان چیست بدین استاندارد نیاز دارند.

  گواهیISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا استاندارد 14001 پیاده سازیش جهت سازمانها مزایای زیادی داردکه ازجمله مزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: حفاظت از محیط زیست ، حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده ، افزایش درارائه تولید و خدمات بیشتر ، کاهش ضایعات محصول و خدمات ، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آب و هوا و خاک ، مدیریت درست و صحیح زباله ها و پسماندها ، کاهش و بحداقل رساندن امراض و بیماریهای محیط زیست ، ایجاد فرهنگ اجتماعی درون نسلها جهت حفاظت محیط زیست و بسیاری دیگرکه بایدهرمجموعه بااخذ ایزو 14001 رعایت و پیروی ازالزاماتش رانشان دهد.

  استاندارد ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت توصیه میشود دو استاندارد درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند زیراکه دو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند. ایزو 14001 و ایزو 45001 الزامات یکدیگررا کامل کرده و پوشش میدهند و ضمن اینکه طراحی و پیاده سازی همزمانشان پدید آورندهHSE میباشد و شرکتها بهشان توصیه میشود درابتدا جهت اخذ گواهیHSE ویاHSE – MS ایندو استاندارد رابا یکدیگر طراحی کرده و اخذ نمایند. هرچندکه ملزم بدینکار نیستند وبه تنهایی نیز میتوانند درخواستHSE کنند اما بهتر اینست دو گواهینامه 14001 و 45001 رابگیرند و اخذ و دریافت کنند و سپس جهت دریافتHSE اقدام کنند.

  گواهیISO 14001 همچنین الزامات کیفیتی مورد نیاز و تعریف شده اش درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تبیین و تشریح گردیده بهمین جهت درابتدا توصیه میشود سازمانها ایزو 9001 رابگیرند و سپس جهت اخذ ایزو 14001 اقدامات لازم راانجام دهند ویا همزمان دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. بااین تفاسیر مشخص میشود سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 همراه همیشگی یکدیگرند بهمین جهت توصیه میشود سازمانها جهت اخذ سه استاندارد بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی دست بزنند و لازم بذکرست طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS راپدید میاوردکه اشتباها ودر کلام عموم گواهینامه نامیده میشود.
  مراجع صادر کنندهISO 14001 دو دسته میشوند یااینکهIAF هستند ویا اینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده انواع ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود ودر آخرIAF بعنوان یک نهاد بین المللی بهAB اعتبار میدهد بدین نوع گواهیIAF اطلاق میشود و یکسری مراجع نیز ساختگی ایرانیهاست وCB وAB ساختگی ایرانیها هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات و درموارد نادر مناقصه بنابر صلاحدید مناقصه گزار میتوان ازاین تیپ غیرIAF استفاده کرده و بهره برد.

  گروه سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامهIMS

  گواهینامهIMS مخفف عبارتIntegrated Manegment systems به معنای سیستم مدیریت یکپارچه می‌باشد. این گواهینامه با اینکه از دسته استانداردهای سازمان ایزو نمی‌باشد، ولی چند سالی است که به شدت مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفته است و نام این گواهینامه را در لیست مدارک الزامی که برای سازمان‌ها و شرکت‌ها مقرر کرده‌اند، قید کرده است. گواهینامهims گواهی می‌دهد که سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی، تمامی قوانین و دستورالعمل‌هایی که مرتبط با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌شود را قصد دارند در مجموعه خود طراحی و اجرا کنند. بنابراین گواهینامهIMS اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر می‌شود.

   

  ثبت و صدور فوری گواهینامهIMS توسط چه مراجعی انجام میشود؟

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دودسته بین المللی ( رسمی ) و خصوصی ( غیررسمی ) تقسیم می‌شوند. کار صدور گواهینامهIMS فوری از طرف مراجع صدور خصوصی و غیر رسمی انجام می‌شود، زیرا مراجع خصوصی گواهینامه ایزو تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده نیستند و نهاد اعتبار دهنده آنها نیزعضو سازمانIAF‌ نیست. همین غیر رسمی بودن مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی باعث شده است که طراحی و مستندسازی و پیاده سازی استاندارد های ایزو الزامی نباشد و سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و از ۴۵۰۰۱ به صورت فوری حداقل یک روزه صادر شوند و وقتی گواهینامه های فوق سریع آماده شوند گواهینامهIMS هم به صورت فوری صادر می‌گردد. مراجع صدور گواهینامه ایزو راCertification Body میگویند و در اصطلاحCB نامیده می‌شوند. مراکز اعتبار دهنده صدور گواهینامه ایزو راAccerdiation Body می‌گویند و در اصطلاحAB نامیده می‌شود.انجمن اعتبار دهندگان بین المللی راInternational Accreditation Forum می‌گویند و در اصطلاحIAF نامیده می‌شود. پس به صورت اختصاری هنگامی کهCB تحت اعتبار اعتبارAB غیر عضویتIAF باشد گواهینامه‌های ایزو به صورت خصوصی و در مدت زمان کوتاهی صادر می شوند و در نتیجه گواهینامهIMS نیز به صورت فوری برای سازمان متقاضی صادر می‌گردد.

   

  گواهینامه‌های ایزو مرتبط با اخذ گواهینامهIMS کدامند؟

  گواهینامهIMS را می توان به یک مثلث تشبیه نمود که از سه ضلع ایجاد شده است. ضلع اول گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ضلع دوم گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ضلع سوم گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. وقتی این سه ضلع در کنار هم قرار بگیرند، یک مثلث کامل و یک پکیج کامل از انواع قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامه‌های فوق ایجاد می‌گردد. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یکی از مهمترین گواهینامه‌های ایزو است که اولین ضلع از مثلث تشکیل دهندهIMS می‌باشد. شفاف سازی و مشخص شدن فرآیندها و پرهیز از کارهای تکراری و افزایش سطح ارتقای کیفیت خدمات محصولات و جلب رضایت مشتریان و حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی از جمله مزایا و فواید بسیار مهمی هستند که از اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت به وجود می‌آیند. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ضلع دوم از مثلثIMS می‌باشد که رعایت اصول حفظ و صیانت از منابع طبیعی ( آب و هوا و خاک ) و نگهداری از محیط زیست و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و بازیافت بهتر زباله‌ها و پسماند‌ها از جمله مزایا و فواید مهم این استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی می‌باشد. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ضلع سوم مثلث گواهینامهIMS می‌باشد که رعایت اصول ایجاد ایمنی در محیط کار و حفظ و نگهداری از سلامت نیروی انسانی و پرسنل فعال در مجموعه و دفاع از منافع مالی و ملی کشور از جمله مهم ترین مزایا و فواید اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد.

   

  فواید اخذ گواهینامهIMS فوری

  IMS به علت ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه در مجموعه، کار طراحی و مستند سازی را هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه بسیار کاهش می دهد.IMS باعث پرهیز از کارهای تکراری می‌شود و در نتیجه توانایی کارکنان افزایش پیدا می‌کند. پس کارایی و سودآوری افزایش پیدا می‌کند. طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه به علت رعایت تمام جنبه‌های مثبت در یک مجموعه توانمندی‌های مجموعه را برجسته می‌کند و موجب حضور موفق سازمان و شرکت در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.

   

  حضور موفق در مناقصات با اخذ گواهینامهIMS فوری

  سازمانها و شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات و کنار زدن رقبا از پر طرفدارترین متقاضیان گواهینامهIMS می‌باشند. اکثر مسئولان و کارفرمایان فقط وجود مدرکIMS برایشان مهم می‌باشد و به نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو اکثر مواقع اهمیت نمی دهند. اخذ گواهینامهIMS فوری بعلت اینکه از مراجع صدور خصوصی صادر می‌شوند از نظر هزینه ارزان می‌باشند و هم اینکه بخاطر اینکه ملزم به پیاده سازی مستندات نیستند در مدت زمان کوتاهی آماده می‌شوند و این دو عامل با شرایط اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری مطابقت می‌کند

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  گواهینامه ایزو راازکجا بگیریم؟ چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟ گرفتن گواهینامه ایزو چگونه است؟ ایزو راازکجا باید گرفت؟ گواهیISO راچگونه بگیریم؟ مدرک ایزوISO چگونه گرفته می‌شود؟ گواهی ‌نامه ایزو رامیتوان ازکجا گرفت؟

  گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم؟ سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو می‌تواننداز طریق یکی از شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو مدرک مورد نظر خود رادریافت کنند. تعداد مراکز و شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو درایران بسیار زیاد هستند و هر کدام باچندین برند کار صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند. اکثر مواقع بهنگام سرچ عبارات مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو ، شرکت‌های صادر کننده گواهی ایزو و مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در گوگل بانامCB یاCertification Body برخورد می‌کنید.CB نام و اصطلاح همان مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. مراجع صدور گواهینامه ایزو بادو نوع ماهیت یکیCB هایIAF دارو یکیCB های غیرIAF فعالیت می‌کنند.

  گواهی‌نامه‌ISO راچگونه بگیریم؟ درکشور ما ایران تعداد مراجع صدوری که انواع گواهینامه‌های ایزو رابصورت معتبر و رسمی ( تحت اعتبارIAF ) صادر کنند انگشت شمار می‌باشند ولی تعداد مراجع صدوری که بصورت خصوصی و غیررسمی بااعتبار داخلی ( بدون اعتبارIAF ) فعالیت می‌کنند تعدادشان زیاد می‌باشد. سازمانها و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو هرکدام باتوجه به اهداف و‌ مقاصدی بسراغ مراجع صدور ایزو می‌روند.‌ اهداف سازمان شمابرای گرفتن گواهینامه ایزو می‌تواند حضور درمناقصات باشد، انجام صادرات و کارهای بازرگانی باشد، انجام تبلیغات و برند سازی باشد، بازاریابی و افزایش فروش بیشتر محصولات باشد، حضوردر لیست تأمین کنندگان مجاز کارفرمایان (Vendor List ) باشد و جلب اعتماد و رضایت مشتریان باافزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات باشد. هرمؤسسه و سازمانی بامشخص نمودن اهداف و چشم ‌اندازهایش می‌تواند یک نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو مناسب راانتخاب نماید و ازطریق ارتباط و واسطه‌گری بایک مرکز مشاوره معتبر درحوزه ایزو گواهی‌نامه و مدرک مورد نظرش رادریافت نماید.

   

  عوامل مؤثر برانتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزوISO

  اهداف و چشم‌اندازهای هرارگان و‌‌ سازمانی مهم‌ترین عامل موثر درانتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. ولی عوامل دیگری همچون میزان بودجه یک سازمان، مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو ، درخواست کارفرما و مجموعه بالادستی مبنی بردرخواست نوع اعتبار گواهینامه ایزو ، میزان آگاهی و اطلاعات مدیریت مجموعه مبنی برانتخاب درست گواهینامه ایزو می‌توانندبر انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو تاثیر بگذارند. اخذ گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزوIAF‌ بدلیل ملزم بودن بطراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو راهم زمان‌بر و‌ هم هزینه‌بر می‌کند ولی اخذ گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF بدلیل ملزم نبودن مجموعه برای طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی توسط بازرس مرجع ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو با هزینه کم درمدت زمان کوتاهی انجام می‌شود.

  نکته: مرکز سیستم کاران بااعمال بهترین مشاوره‌ها توسط کارشناسان مجرب با‌توجه بنوع زمینه فعالیت شرکت و میزان بودجه شرکت و مدت زمان و میزان عجله مدیریت شرکت بجهت دریافت گواهی ایزو و همچنین بسته بتعداد گواهینامه‌های درخواستی ازطرف شرکت متقاضی، بهترین پیشنهادها و توصیه‌هایی رابا ارائه مشاوره‌های رایگان برای متقاضیان و مشتریانش دارد. مثلا مرکز سیستم کاران باانجام مشاوره راه‌ حل‌های مناسبی راارائه کرده است مثلا سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازجمله استانداردهای عمومی درحوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشند. وقتی که سازمانی بدنبال اخذ همزمان سه گواهینامه فوق باشد بخاطر صرفه‌جویی درهزینه‌ها و صرفه‌جویی درزمان بصورت مجزا طراحی و پیاده سازی استانداردهایISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 رالازم نیست انجام دهد و می‌تواند بااخذ گواهینامهIMS بانام سیستم مدیریت یکپارچه تمامی الزامات و مستندات تکراری رایکبار انجام دهد. همچنین هرمجموعه و سازمانی می‌تواند بجای اخذ دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامهHSE-MS راتحت عنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست اخذ نماید و بصورت همزمان دو سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادرخواست و اخذ نماید.

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزوISO ازدو نوع مرجع صدور گواهینامه ایزوIAF و غیرIAF

  IAF نام نهاد و انجمن اعتبار دهنده به مراکزAB می‌باشد.AB بنماینده هرکشورکه عضو سازمانISO و انجمنIAF است می‌گویند.IAF درواقع نام یک نهاد اعتبار دهنده بالادستی برای اعتباردهی بهAB ها و درنتیجه بهCB هاست. باتوجه بفعالیتAB‌ ها سطح اعنبارCB ها متفاوت می‌شود.AB و نهادهای اعتبار دهنده هم بصورت خصوصی و هم بصورت رسمی و دولتی فعالیت می‌کنند.AB هایی که زیر نظر سازمانIAF فعالیت می‌کنند بعنوان یک نهاد رسمی و قانونی وAB هایی که زیر نظرIAF فعالیت نمی‌کنند بعنوان یک نهاد خصوصی به مراجع صدور گواهینامه ایزوCB ها اعتبار می‌بخشند. بنابراینCB هایی که تحت اعتبار یکAB عضو انجمنIAF فعالیت می‌کنند سطح اعتبارشان بین‌المللی و بالا می‌باشد و برای اهداف و چشم اندازهایی همچون صادرات کالا و محصولات و خدمات و رشد و توسعه روزافزون باید ازاین مراجع جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام نمود.CB هایی که تحت اعتبار یکAB خصوصی بدون عضویت درانجمنIAF فعالیت می‌کنند سطح اعتبارشان بدون اعتبار بین المللی و داخلی می‌باشد و برای اهدافی همچون تبلیغات و بازاریابی و برندسازی و حضوردر مناقصات درکشور ایران مورد درخواست بسیار زیادی ازمؤسسات و‌ سازمان‌ها می‌باشند. سطح اعتبار و اصالت هردو‌ نوع مرجع صدور گواهینامه ایزوIAF و غیرIAF قابلیت استعلام و ریجستر دارد.

   

  مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزوApplication form و تهیه نمونه مستندات ( عمومی و تخصصی ) گواهینامه ایزو دو مدرک لازم و مورد نیا زبرای گرفتن گواهی ایزو هستند. فرم ثبت نام ایزو چجوری است؟ فرم درخواست و ثبت نام گواهینامه ایزو راازکجا تهیه کنیم؟ فرم ثبت نام ایزو یک فرم بسیار ساده ولی مهم برای شروع کار صدور گواهینامه ایزو می‌باشد‌. مرکز سیستم کاران فرم ثبت نام ایزو رابعد ازاعلام درخواست مشتری بصورت فایلWORD ازطریق واتساپ و تلگرام و ایمیل و با بصورت حضوری دراختیارش قرار می‌دهد. مشخصات داخل فرم درخواست گواهینامه ایزو چبست؟ ابتدای صفحه بصورت دو آیتم فارسی و انگلیسی نام مدیر عامل و نام شرکت، زمینه فعالیت شرکت بهمراه شماره تلفن‌های ثابت و همراه و کد پستی و آدرس دفتر مرکزی و آدرس کارگاه‌ها درج و سؤال شده است. درقسمت بعدی فرم نام مرجع صدور گواهینامه ایزو و نوع گواهینامه ایزو درخواست شده و میزان اعتبار و میزان هزینه صدورشان قید شده است.

  مستندات گواهینامه‌های ایزو یکی دیگراز مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو می‌باشد. استانداردهای سازمان جهانی ایزو بصورت استاندارد‌های عمومی و استانداردهای تخصصی تدوین و‌ ارایه شده‌اند. کلیه استانداردهای ایزو چه بصورت عمومی و چه بصورت تخصصی قوانین و دستورالعمل‌ها ( مستندات ) مرتبط باخود رادارند. نمونه مستندات عمومی ایزو بصورت مشترک نگارش شده است ولی مستندات تخصصی ایزو بایدبرای هرمجموعه‌ای متناسب بافرآیندهایش و متناسب با فعالیت‌هایش تهیه و نگارش شود.

  گواهینامه ایزو رااز کجا بگیریم؟ متقاضیان و درخواست کنندگان انواع گواهینامه‌های ایزو درایران بهنگام جستجو و سرچ مراکز و مراجعی که بتوانند گواهینامه مورد نیازشان رادریافت کنند ممکن است بانامCB ها وAB هایی همچونNACI ازکشور ایران،ACCREDIA ازکشور ایتالیا،SCC ازکشور کانادا،SAS ازکشور سوئیس،CCPL ازکشور نروژ،CORFAC ازکشور فرانسه،DAKKS ازکشور آلمان،UKAS‌‌ ازکشور انگلیس مواجه شوندکه متاسفانه درکشور ایران گواهینامه‌های ایزو معتبر و اصل ازطرف سه نهاد اعتبار دهندهNACI وDAKKS وBRSM تحت اعتبارIAS آمریکا صادر می‌شوند.

  گواهی ایزو راچگونه بگیریم؟ شما درخواست کننده و‌ مشتری گواهینامه ایزو بعداز اینکه مراجع و مراکز صدور گواهینامه ایزو راشناختید بدنبال جستجوی اطلاعاتی درمورد مراحل اخذ و چگونگی گرفتن ایزو درفضای مجازی عناوینی همچون مراحل گرفتن گواهینامه ایزو چجوری است؟ راه و روش دریافت گواهینامه ایزو چگونه است؟ گواهینامه‌های ایزو راچگونه بگیریم؟ ثبت و صدور گواهیISO چگونه انجام می‌شود؟ راجستجو می‌کنید.

  اولین مرحله مشخص نمودن اهداف سازمان و مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو می‌باشد. مشخص شدن اهداف هرسازمانی نوع مرجع صدور گواهینامه راتعیبن می‌کند. مرحله دوم انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بازمینه فعالیتهای سازمان می‌باشد. مرحله سوم تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو می‌باشد. مرحله چهارم باتوجه بنوع مرجع صدور گواهینامه ایزو شامل دو قسمت می‌شود. اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF باشد سازمان ملزم به طراحی الزامات و پیاده سازی استانداردهای ایزو درسطح مجموعه و فرآیندهایش می‌باشد و بعداز آن باانجام یک ممیزی داخلی توسط کارشناس داخلی مجموعه و رفع عدم انطباقات و انجام اقدامات اصلاحی وارد مرحله ممیزی نهایی توسط ممیز و‌بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌شود و باتأیید ممیز رأی به صدور گواهینامه ایزو داده می‌شود ولی اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF باشد، طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو الزامی نیست و می‌تواند بصورت اختیاری توسط کارشناسان یاپرسنل داخل مجموعه انجام شود و بایک ممیزی داخلی و بدون هیچ گونه سختگیری و‌ ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود.‌

  اعتبار گواهینامه ایزو

  مدت اعتبار گواهینامه ایزوISO چند ساله است؟

  مدت اعتبار انواع گواهینامه‌های ایزو ۳ سال است. البته شرط اعتباربه اتفاق افتادن چند عامل بستگی دارد. شرط اعتبار سه ساله گواهینامه‌های ایزو درگرو‌ تمدید سالیانه می‌باشد. چنانچه سازمانی درطول مدت این سه سال هرسال ممیزی مراقبتی انجام ندهد و همچنین نتوانداز استقرار سیستم‌های مدیریتی نگهداری کند گواهینامه‌اش ازاعتبار ساقط می‌شود. همچنین اگر درحین انجام فرآیندها، قوانین و دستورالعمل‌های پیاده شده رابدرستی انجام ندهد و ممیز مرجع صدور گواهینامه ایزو نواقص و عدم انطباقاتی راپیدا کندتا رفع نواقص و انجام اقدامات اصلاحی اعتبار گواهینامه ایزو رابتعلیق می‌اندازد و چنانچه درمدت زمان تعیین شده نواقص و معایب رابرطرف نکند گواهینامه ایزو باطل می‌شود و سازمان یا شرکت مربوطه باید کلیه عموم رادرجریان ابطال گواهینامه ایزو قرار دهد.

   

  ارتباط اخذ گواهینامه ایزو با دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

  هر سازمان و‌ مجموعه‌ای مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری بجهت حضوردر مناقصات دولتی و خصوصی با دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو مخصوصا گواهینامه عمومی ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند برای مجموعه‌اش امتیاز کسب کند. البته گواهینامه‌های دیگری همچون گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامهHSE‌ نیز بسیار مهم و کاربردی هستند و اخذ هرکدام‌ ازاینها موجب گرفتن امتیاز برای اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) می‌شود.

  Read more
 • اصول سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

   

  اصول سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) برای شرکت ها در هر اندازه و در همه بخش ها اولویت اصلی است. گزارش حوادث جدی یک تعهد قانونی است و کاهش خطرات کارگران یک امتیاز اخلاقی، اخلاقی و قانونی برای همه سازمان‌ها است. به همین دلیل است که شرکت‌های بیشتری نسبت به قبل به طور فعال به دنبال راه‌هایی برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود هستند یا در صورت نداشتن مقررات فعلی، یکی را پیاده‌سازی می‌کنند.

  سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) بین شرکت ها بسیار متفاوت است. برخی از کسب‌وکارها رویکردی کاملاً مبتنی بر کاغذ با کلیپ‌بردها و فایل‌ها دارند، در حالی که شرکت‌های دیگر روی نرم‌افزار مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که بهترین تدارکات ممکن را دارند. از آنجایی که مقررات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بین شرکت های مختلف بسیار متفاوت است، مقایسه آنها می تواند چالش برانگیز باشد.

  مدیریتOHS فرآیندی برای بهبود و اصلاح مستمر است. حتی کسب‌وکارهایی که به خاطر شیوه‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHS) شهرت بالایی دارند، دائماً کاری را که انجام می‌دهند بهبود می‌بخشند. بنابراین چگونه می دانید که سازمان شما بهترین سیستم ممکن را دارد؟

  یک رویکرد قضاوت درباره مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) بر اساس اجزای کلیدی آن است.

  پس آنها چه هستند؟

  در این پست، 8 جزء کلیدی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) را بررسی خواهیم کرد.

  آن ها هستند:

  برنامه ریزی

  گزارش حوادث

  رابط کاربر پسند

  آموزش

  ارزیابی ریسک

  گواهینامه

  راحتی

  کارایی

  1. برنامه ریزی

  اولین جزء کلیدی هر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) برنامه ریزی است. چه از «بیانیه ایمنی» مبتنی بر کاغذ استفاده کنید یا از نرم‌افزار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHS)، برنامه‌ریزی باید سرلوحه همه کارهایی باشد که انجام می‌دهید.

  اگر می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که سازمان شما از تمام قوانین و مقررات سلامت شغلی و ایمنی شغلی فعلی آگاه است، برنامه‌ریزی ضروری است.

  این شامل مواردی مانند:

  برنامه ریزی برای پیشگیری از حوادث و بیماری ها

  برنامه ریزی برای شیوه ها، منابع و رویه های خط مشیOHS شما.

  برنامه ریزی برای بازبینی خط مشیOHS

  برنامه ریزی باید جزء کلیدی هر سیستم مدیریتOHS باشد زیرا نمای کلی روشنی از هزینه های مربوط بهOHS ارائه می دهد و به شما کمک می کند ریسک ها را با اطمینان مدیریت کنید.

  2. گزارش رویداد

  دومین مؤلفه کلیدی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گزارش حوادث است.

  یک سیستمOHS باید برای همه اعضای یک سازمان، از مدیریت ارشد گرفته تا کارمندان پایین تر، قابل دسترسی باشد تا بتوانند حوادث را به موقع گزارش کنند.

  معمولاً سازمان‌ها از فرم‌های گزارش‌دهی مبتنی بر کاغذ مانند فرم‌های حادثه استفاده می‌کنند. با این حال، بسیاری از شرکت ها به طور فزاینده ای به نرم افزارهای مبتنی بر ابر روی می آورند، جایی که همه اسناد و فایل ها از راه دور بر روی سرورها ذخیره می شوند.

  با نرم‌افزار مبتنی بر ابر، کارمندان می‌توانند از هر دستگاه دارای اینترنت (دسکتاپ، موبایل،iOS یاAndroid) برای ایجاد، ذخیره و دسترسی به اسنادOHS سازمان خود استفاده کنند.

  گزارش رویداد به این معنی است که کارکنان می توانند:

  حوادث و جراحات را گزارش دهید.

  خطرات و خطرات را گزارش دهید.

  دریافت یادآوری برای تکمیل وظایف خاص

  بررسی فرم های خطرات، خطرات و حوادث تکمیل شده (در صورت داشتن مجوز).

  اجزای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  گزارش رویداد همچنین به مدیریت ارشد و سهامداران کلیدی نیز کمک می کند.

  در بالاترین سطوح، گزارش رویداد به روش های زیر کمک می کند:

  در مورد حوادث، حوادث و صدمات گزارش شده به ذینفعان اطلاع دهید.

  گزارش‌هایی از حادثه ثبت‌شده و گزارش‌های خطر ایجاد کنید.

  ارتباط مستقیم با کارکنان برای تفویض وظایف و مسئولیت ها.

  آموزش های دریافت شده توسط کارکنان را بررسی کنید.

  اطمینان از انطباق و بهبود ثبات در چندین محل.

  روش هایOHS را ساده و استاندارد کنید.

  راه حل های مقرون به صرفه را تعیین کنید.

  به همین دلیل گزارش رویداد دومین جزء کلیدی سیستم های مدیریتOHS است.

  3. رابط کاربر پسند

  سومین مؤلفه کلیدی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی این است که یک رابط کاربری واضح و کاربرپسند دارند.

  حتی اگر رویکردی کاملاً مبتنی بر کاغذ برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارید، با فرم‌های گزارش حوادث کاغذی، باز هم باید به این فکر کنید که این فرم چقدر کاربرپسند است.

  ممکن است سوالاتی مانند:

     آیا کارمندان می توانند به راحتی بفهمند چه چیزی مورد نیاز است؟

     آیا دستورالعمل ها واضح و بدون ابهام هستند؟

     آیا کارمندان برای استفاده از فرم آموزش دیده اند؟

  داشتن یک رابط کاربر پسند برای هر نوع سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مهم است، اما اگر از نرم‌افزار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده می‌کنید یا قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، بسیار مهم است.

  با یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر نرم افزار، رابط کاربری باید واضح، ساده و شهودی باشد تا کارکنان در هر بار دسترسی به آن مشکلی در تعامل با آن نداشته باشند.

  چه از طریق یک مرورگر وب یا از طریق یک برنامه به آن دسترسی داشته باشند، رابط باید به آنها کمک کند تا هر کاری را که نیاز دارند انجام دهند.

  وظایف کلیدی عبارتند از:

  ایجاد گزارش حوادث

  انجام ارزیابی ریسک (راهنمایی ایمنی)

  مشاهده اسناد ذخیره شده

  مشاهده سوابق آموزشیOHS کارکنان (احتمالاً برای مدیران).

  کاربرپسند باید جزء کلیدی هر سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مناسبی باشد

  4. آموزش

  چهارمین جزء کلیدی هر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، آموزش است. بدون آموزش، سیستمOHS سازمان شما بدون توجه به اینکه چقدر روی نرم افزارOHS سرمایه گذاری می کنید، به راحتی کار نمی کند.

  کارکنان آموزش دیده ضعیف می توانند سازمان را در معرض خطر قرار دهند. آنها ممکن است خطرات را از دست بدهند، حوادث را گزارش ندهند و حتی به گونه‌ای عمل کنند که خودشان، همکارشان یا عموم مردم را به خطر بیندازند.

  از طرف دیگر، کارکنان آموزش دیده دقیقاً می دانند که چگونه از سیستمOHS سازمان خود استفاده کنند و بخشی از فرآیندهایOHS سازمان خود شوند.

  آنها به یک دارایی برای سازمان خود تبدیل می شوند و می توانند به ایمن تر و ایمن تر کردن محل کارشان کمک کنند.

  در سطح پایه، همه کارکنان باید آموزش ببینند تا از هر سیستمی که سازمانشان در آن وجود دارد استفاده کنند.

  آنها باید بدانند که چگونه:

  ایجاد فرم های گزارش حادثه

  فرم های تکمیل شده را ذخیره یا بایگانی کنید

  اجرای وظایف قابل اجرا (تخصیص داده شده توسط مدیران)

  نرم افزار را مطابق با ترجیحات شخصی آنها پیکربندی کنید (در صورت استفاده از نرم افزار مدیریتOHS)

  آموزش کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که همه کارکنان دقیقاً می دانند که چگونه وظایف اساسی مانند ایجاد و ارسال گزارش های حادثه را در صورت مشاهده تصادف انجام دهند. بسته به فرآیندهایی که دارید، این ممکن است به معنای دست نویسی یک فرم و ارسال آن به یک سرپرست باشد، یا ممکن است به معنای دسترسی به نرم افزار از طریق دسکتاپ یا دستگاه تلفن همراه و سپس ایجاد فرم ارسال فرم از طریق نرم افزار باشد.

  آموزش خوب کارکنان به افزایش سطح تعامل کارکنان کمک می کند و این به میزان زیادی از توانایی سازمان برای دستیابی به اهدافOHS حمایت می کند.

  با این حال، آموزش برای مدیران و سهامداران کلیدی نیز مهم است. کارکنان ارشد باید بدانند که چگونه کارهایی مانند:

     ایجاد گزارش

     تجزیه و تحلیل داده ها

     تجزیه و تحلیل روند را انجام دهید

  گزارش ها به سازمان ها کمک می کند تا از داده ها برای درک علت حوادث، فراوانی آنها و هزینه های مربوط به آنها استفاده کنند. این به ذینفعان کلیدی داده های لازم را برای کاهش احتمال وقوع حوادث تکراری می دهد. این به یک سازمان کمک می کند تا یک فضای کاری امن برای کارکنان خود ایجاد کند و ریسک ها را با اطمینان بیشتری مدیریت کند.

   

  5. ارزیابی ریسک

  پنجمین جزء کلیدی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، ارزیابی ریسک است. این بدان معناست که سیستم باید به مدیریت ارشد سازمان کمک کند تا ارزیابی ریسک را انجام دهد و در مورد یک اقدام مناسب تصمیم گیری کند.

  اگر سازمان از سیستمOHS مبتنی بر کاغذ استفاده کند، ارزیابی ریسک مستلزم کار دستی بسیار بیشتری برای کارکنان است. برای شرکت‌هایی که از نرم‌افزار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده می‌کنند، بسیاری از این کارها خودکار است.

  مثلا:

  مدیریت می‌تواند تمام گزارش‌های خطرات، خطرات، حوادث و آسیب‌ها را همانطور که در زمان واقعی ثبت می‌شوند، مشاهده کند. سپس نرم‌افزار این داده‌ها را پردازش می‌کند و گزارش‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند برای ایجاد یک ارزیابی ریسک یا توسعه یک دوره اقدام بیشتر استفاده شود.

  این به طور چشمگیری زمانی را که کارکنان باید برای مدیریت صرف کنند کاهش می دهد و می تواند دقت گزارش ها را افزایش دهد.

  به عنوان مثال، با تجزیه و تحلیل علت ریشه، نرم افزار ممکن است تشخیص دهد که تعدادی از حوادث در بخش خاصی از محل یک سازمان رخ می دهد. سپس این نرم‌افزار به مدیریت هشدار می‌دهد تا ارزیابی‌های ریسک این منطقه را انجام دهد و آنها را به انجام بررسی‌های ایمنی منظم ترغیب کند.

  این نرم افزار به مدیران کمک می کند تا حوادث را در کل کسب و کار خود طبقه بندی و مدیریت کنند و استراتژی های مقرون به صرفه ای را به کار گیرند که به مدیریت و به حداقل رساندن ریسک محل کار کمک می کند.

  6. گواهینامه

  ششمین مؤلفه کلیدی هر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامه است. سیستم باید توسط یک شخص ثالث قابل اعتماد تأیید شود تا از مناسب بودن آن برای هدف اطمینان حاصل شود.

  داشتن یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قوی به سازمان کمک می کند تا در بین کارکنان و مشتریان خود اعتماد ایجاد کند.

  گواهینامه ها به کارکنان و مردم نشان می دهد که یک سازمان به ایمنی محل کار متعهد است. این کمک می کند تا ثابت کنید که در حال تنظیم یا بهبود روش های خود برای مدیریت خطرات ایمنی و بهداشت شغلی خود هستید.

  داشتن گواهینامه رسمی می تواند مجموعه ای از مزایای مهم مانند حفظ کارکنان بهبود یافته، اعتماد مصرف کننده و بهره وری بیشتر را ارائه دهد. در نهایت، این به افزایش درآمد یک سازمان کمک می کند.

  7. ارتباطات

  هفتمین جزء کلیدی سیستم های مدیریتOHS ارتباطات است. این سیستم باید به کارکنان کمک کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به سازمان کمک کند تا ارتباطات را تقویت کند.

  چرا ارتباط حیاتی است؟

  کارکنان باید در جریان وظایف خود باشند.

  آنها باید بتوانند با همکاران و مدیران خود ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را به اشتراک بگذارند.

  ذینفعان کلیدی باید بتوانند با مدیران و کارکنان ارتباط برقرار کنند تا به آنها کمک کنند تا چشم انداز خود را برای شرکت دنبال کنند.

  اما ارتباط از راه های دیگری نیز کمک می کند.

  با ارتباط خوب، کارکنان می توانند از تغییرات ایجاد شده در هر سند یا پرونده مطلع شوند.

  8. دسترسی به داده ها

  هشتمین مؤلفه کلیدی سیستم های مدیریتOHS دسترسی به داده ها است. هر سیستمOHS مقادیر قابل توجهی داده تولید می کند و هدف سیستم مدیریت باید به اشتراک گذاری و استفاده از آن باشد.

  برای شرکت‌هایی که از سیستم مدیریتOHS مبتنی بر کاغذ استفاده می‌کنند، دسترسی به داده‌ها می‌تواند به سادگی دانستن گزارش‌های رخداد کابینت بایگانی ذخیره شده باشد تا کارکنان بتوانند در صورت لزوم آنها را پیدا کنند.

  برای شرکت های متوسط ​​و بزرگ، به ویژه آنهایی که دارای چندین محل هستند، دسترسی به داده ها می تواند چالش برانگیزتر شود. به همین دلیل است که بسیاری به سمت نرم افزار مدیریتOHS مبتنی بر ابر تغییر می کنند.

  دیجیتالی کردن اسنادOHS به شرکت‌ها کمک می‌کند مدلی را ایجاد کنند که به عنوان یک مدل «فرایندهای متصل» شناخته می‌شود. این امر دسترسی به داده ها را آسان می کند زیرا هر عضو یک سازمان می تواند به جای جستجوی اسناد کاغذی، از ابر به اسناد دسترسی داشته باشد. مدل فرآیندهای متصل به این معنی است که نرم‌افزار می‌تواند نیازهای مدیریتOHS سازمان را با مکالمه قطعات مختلف داده با یکدیگر برطرف کند.

  خب این چگونه کار میکند؟

  بیایید بگوییم که یک کارمند یک گزارش حادثه ایجاد و ارسال می کند. در شرکتی که از رویکرد مبتنی بر کاغذ استفاده می کند، وظیفه اطلاع رسانی به مدیریت ارشد بر عهده کارکنان است. با رویکرد نرم افزاری مبتنی بر ابر، همه مدیران و ذینفعان مربوطه بلافاصله مطلع خواهند شد.

  نتیجه

  اکنون که 8 مؤلفه کلیدی سیستم های مدیریت و بهداشت حرفه ای را مشاهده کردید، در موقعیت مناسبی قرار خواهید گرفت که کدام راه حل به بهترین وجه نیازهای سازمان شما را برآورده می کند.

  هیچ «بهترین» راه حل واحدی برای هر کسب و کاری وجود ندارد زیرا هر سازمان نیازها و الزامات منحصر به فرد خود را دارد.

  در هر مرحله ای از فرآیند که هستید، چه در حال حاضر سیستم مدیریتOHS را در جای خود دارید و به دنبال شروع آن هستید، یا قبلاً یکی دارید و به دنبال تغییر از یک سیستم مبتنی بر کاغذ به یک الکترونیکی هستید، سیستمی که وارد می شوید.at باید شامل 8 جزء کلیدی باشد که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • ایزو

  این مجموعه ایزو متصل به منوی ایزو درمنوی اصلی هست

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی و قوی شدن عصر ارتباطات باعث شده است سازمانها و شرکتهای زیادی به دنبال درخواست استانداردهای جهانی باشند تا بتوانند اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان را بهتر جلب نمایند و با قدرت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت کنند.

  استانداردهای جهانی شامل گواهینامه‌های ایزوISO ، گواهینامهHSE ، گواهینامهCE ، گواهینامهHACCP ، گواهینامهGMP ، گواهینامهSFBB‌‌ می‌شوند.

   

  گواهینامه ایزو را چگونه بگیریم؟

  قبل از اقدام به دریافت گواهینامه‌های ایزو باید با یکسری نام و‌ اصطلاحات آشنا شوید تا برای اخذ گواهینامه ایزوبه صورت معتبر و اصیل آگاهی‌های لازم را داشته باشید. به مراکزی که کار صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهندCertification Body مراجع صدور گواهینامه ایزو یا اصطلاحاCB می‌نامند. نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو را راAccerdiation Body یا در اصطلاحAB می‌گویند و مراکزی که به نهادهای دولتی ایزو اعتبار می‌دهندInternational Accreditation Forum انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یاIAF می‌گویند.

  مراجع صدور گواهینامه ایزوISO

  مراجع صدور گواهینامه ایزو را به دو صورت فعالیت صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند. یکسری مراجع به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند یعنی تحت اعتبار یک نهادAB نیستند و اصالت و اعتباری نسبت به انجمنIAF ندارند. به صورت تخصصی ‌ترCB که تحت اعتبارAB عضوIAF نیست یکCB خصوصی محسوب می‌شود وCB که تحت اعتبارAB عضوIAF باشد یکCB بین المللی محسوب می‌شود. مدت زمان و هزینه اخذ گواهینامه‌های ایزو از دو مرجع صدور کاملا با هم متفاوت می‌باشد و هر سازمانی با توجه به نوع اهدافش مرجع مناسبش را انتخاب می‌کند.

   

  انواع گواهینامه‌های ایزوISO

  گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو هم برای سیستم‌های مدیریتی و هم برای محصولات و خدمات برای تمام مشاغل و کسب و کارها تهیه و تدوین شده‌اند. استانداردهای ایزو در دو حوزه عمومی و تخصصی صادر می‌شوند. ایزو ۲۲۰۰۰تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و ایزو ۱۳۴۸۵ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و ایزو‌ ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی از سری استانداردهای تخصصی ایزو هستند که فقط مختص به یک شغل خاص می‌شوند. ولی یکسری استانداردهای ایزو هستند که به صورت عمومی شامل حال تمامی مشاغل و کسب و کارها می‌شوند. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سه استاندارد مهم و پرکاربرد عمومی هستند.

   

  متن مستندات گواهینامه ایزوISO

  هر استانداردی را که سازمان ایزو تدوین نموده با تمام قوانین و دستورالعمل‌هایش منتشر نموده است. در واقع هر استانداردی متن استاندارد مربوط به خودش را دارد. برای مثال در مورد الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ صحبت می‌کنیم. مستندات ایزو ۹۰۰۱ شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، چارت سازمانی و اهداف کیفیت می‌‌شود. همچنین نمونه روشهای اجرایی شامل روش اجرایی برای انجام مدیریت و کنترل سوابق کیفیت، روش اجرایی ممیزی داخلی و انجام اقدامات اصلاحی و نمونه روش‌های اجرایی برای آموزش و یکسری فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیز داخل متن استاندارد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌باشند.

  الزامات سیستم مدیریت کیفیت طی یک چرخهPDCA در مورد کلبه فرآیندها به کار گرفته می‌شوند. چرخهPDCA چرخه طرح ریزی و اجرا و بررسی و اقدام در کنار هم می‌باشد.

  Plan به معنای طرح و برنامه یعنی تعیین اهداف سیستم و فرآیندهای مربوطه ‌منابع مورد نیاز برای منطبق شدن با خط مشی کیفیت و الزامات مشتری و دستیابی به چشم‌اندازهای متعالی.

  Do به معنای اجرا کردن و انجام دادن و استقرار آنچه که طراحی و برنامه ریزی شده است.

  Check به معنای بررسی و پایش و اندازه گیری فرآیندها و محصولات و خدمات در مقابل خط مشی‌ها و اهداف و طرح‌های برنامه ریزی شده.

  Act به معنای عمل کردن و انجام اقداماتی اصلاحی بر مبنای تفکر مبتنی بر ریسک برای بهبود عملکردها برای توسعه مستمر.

  تمامی الزامات و متن استانداردهای ایزو بر اساس این چرخهPDCA طراحی و عملی می‌شوند.

   

  گواهینامه ایزورا چگونه بگیرم؟

  مرحله بعد از انتخاب مرجع صدور گواهینامه و انتخاب گواهینامه ایزو و تهیه نمونه مستندات اگر مرجع صدور بین‌ المللی باشد طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو انجام می‌شود و مرحله ممیزی ابتدایی توسط کارشناس داخلی و ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌گیرد و ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود.

  اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی باشد پروژه اخذ بعد از تهیه نمونه مستندات به صورت اختیاری نیازی به پیاده سازی استانداردهای ایزو ندارد و مرجع صدور گواهینامه ایزو را ثبت می‌نماید. شما متقاضیان محترم می‌توانید نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو را به صورت رایگان از مرکز سامان کاران دریافت نمایید.

   نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  گواهی ایزو

  اخذ گواهی نامه ایزو ، گواهی ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، نحوه گرفتن گواهی ایزو ، راه گرفتن گواهینامهISO و نحوه گرفتن ایزو از از جمله درخواستهای سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در هر نوع کسب و کاری می‌باشد. متقاضیان گواهینامه‌های ایزو فکر می کنند که جهت ثبت نام برای اخذ مدرک ایزو سایت و درگاهی وجود دارد ولی ثبت نام گواهینامه ایزو به شکل و‌ صورت دیگری توسط مراجع ذیصلاح سازمان ایزو انجام می‌شود.

   

  سایت ایزو

  www.iso.org نشانی آدرس سایت سازمان بین‌المللی استاندارد است. مطالب و عناوینی که در سایت ایزو منتشر شده است مربوط به نام استانداردهای ایزو و قوانین و دستورالعمل‌هایی که برای آنها تدوین شده است می باشد. لیست منتشر شده از استانداردهایی که سازمان ایزو تهیه و تدوین نموده است شامل استانداردهای مرتبط با سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات می‌باشد. استانداردهای حوزه سیستم‌های مدیریتی به دو صورت عمومی و خصوصی تهیه شده‌اند.

   

  استانداردهای عمومی پرکاربرد در حوزه سیستم‌های مدیریتی

  استانداردهایی که در حوزه سیستم‌‌های مدیریتی تدوین شده‌اند شامل حال تمام مشاغل صنعتی و غیر صنعتی، تولیدی و غیر تولیدی، خوراکی و غیر خوراکی، درمانی و آموزشی، پیمانکاری و تبلیغاتی و بازرگانی و کشاورزی می‌شوند. استانداردهای مرتبط با سیستم‌های مدیریتی شامل فرآیندهای مجموعه‌ها می‌شوند و به محصولات و تولیدات مربوط نمی‌شوند.

   

  ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک استاندارد عمومی با اجرای یک سیستم مدیریتی مدون کلیه فرآیندها و عملکردهایش را طوری طراحی و اجرا می‌کند که موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. ایزو ۹۰۰۱ از خانواده استاندارد ایزو ۹۰۰۰ می‌باشد.

   

  ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

  ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان یک استاندارد عمومی با اجرای یک سیستم مدیریتی در مجموعه به حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست در طول اجرای تولید کالا و محصولات و خدمات می‌پردازد. هر سازمانی با طراحی و اجرای مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ حفظ و صیانت از محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی را اثبات می‌کند

   

  ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان یک استاندارد عمومی با اجرای یک سیستم مدیریتی در مجموعه به رعایت اصول ایمنی در محیط کار می‌پردازد و با افزایش سطح بهداشت شغلی سلامت و ایمنی پرسنل و کارکنان را حفظ می‌کند. تمامی سازمانها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری با طراحی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه فرآیندها و زیر ساختهای شرکت را طوری مدیریت می‌کنند که کلیه پرسنل با توانمندی بیشتری در بالاترین از سطح ایمنی و بهداشت فعالیت کنند.

  سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ از مهم‌ترین و اساسی‌ترین استاندارد‌های سازمان ایزو‌ هستند. حدود ۲۴۰۰۰ استاندارد برای انواع مشاغل و حرفه‌ها و برای انواع خدمات و محصولات تدوین شده است که به جهت دسترسی به اسامی تمامی استانداردهای ایزو یا می‌توانید از طریق سایت رسمیWWW.ISO.ORG در قسمت جستجو نام محصول یا خدمت یا سیستم مدیریتی که نیاز را دارید را سرچ کنید و از لیست منتشر شده نام استاندارد مورد نیازتان را پیدا کنید. یا اینکه از طریق سایتهای رسمی مراکز مشاوره ایزو ( مرکز سیستم کاران ) که در حوزه صدور گواهینامه‌های ایزو فعالیت می‌کنند می‌توانید ایزوی مورد نظرتان را به صورت رایگان بیابید. سرچ استانداردهای ایزو از سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه دارد.

   

  صدور گواهینامه ایزو برعهده چه مرکزی هست؟

  وظیفه سازمان استاندارد جهانیISO تدوین استانداردهای ایزو می‌باشد و یک نهاد رسمی و بین المللی به نامIAF را برای ثبت و صدور گواهینامه ایزو و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو ایجاد کرده است. انجمنIAF تنها نهاد رسمی و معتبری است که تمام نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایزوAB ها توسط آن اعتباردهی می‌شوند. یکسری مراکز به نامCB هستند که با گرفتن اعتبار و اصالت ازAB ها در نهایت ثبت و صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند. البته تمامCB ها با اعتبار انجمنIAF فعالیت نمی‌کنند و برخی بصورت مستقل و غیر رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند. بنابراین ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزوCertification Body که در اصطلاحCB نامیده می‌شوند به دو صورت خصوصی و بین المللی انجام می‌شود.

   

  چطوری گواهینامه ایزو را بگیرم؟

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب با فعالیت مجموعه

  انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو (CB با اعتبارIAF وCB بدون اعتبارIAF )

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی ابتدایی و ممیزی نهایی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  IMS CER

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریتیکپارچه IMS

  بیشتر ارگان ها و شرکت ها متقاضی پیاده سازی واقعی سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست، ایزو 14001و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 که همان سیستم مدیریت یکپارچه IMSمی باشد، هستند به دنبال مشاوره ایزو حرفه ای جهت پیاده سازی هستند که بتواند این سیستمها را برایشان مشاوره داده، طراحی ، مستند سازی پیاده سازی نماید و فارغ از موضوع گرفتن گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 به دنبال پیاده سازی واقعی این استانداردها هستند برای همین از گوگل به دنبال مشاور می گردند. در پایین ما قصد داریم یک طرح جامع و خلاصه که به نوعی نقشه راه هست، جهت استقرار واقعی سیستم به کشورها ارائه می دهیم چون اکثر شرکتهای متقاضی خودشان نمی دانند نقشه راه چیست و از این بابت مورد اغفال سود جویان و افراد متقلب که خود را مشاور می دانند، افتاده و گول آنها را می خورند.

  مرکز ثبت و صدور و ارتقا سازمانی بین المللی سامان کاران در راستای رسالتی که دارد به طور رایگان این طرح را ارائه می نماید.

  گام های مشاوره ی پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر اساس استاندارد ISO45001:2018به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

  گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

  یک نماینده از هر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

  گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

  (بند 4.2 )

  گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (بند 4.3 )

  گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

  گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.1 )

  گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (بند 5.2 )

  گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.3 )

  گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.1 )

  گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

  گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.3 )

  گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.1 )

  گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.2 )

  گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 )

  گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.4 )

  گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.5 )

  گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.1 )

  گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات (بند 8.2 )

  گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

  گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.4 )

  گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

  گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

  گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

  گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوژه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

  گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

  گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

  گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

  گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.1 )

  گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.2 )

  گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.3 )

  گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.2 )

  گام 32 : مشاوره ی بهبود مستمر سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.3 )

  گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

  گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB،ABو اطلاعات مربوطه

  مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

  شرکتهای متقاضی استقرار سیستم ایزو واقعی در گوگل با ذکر عناوین زیر به دنبال اهداف خود هستند:

  پیاده سازی ایزو 9001

  مشاور پیاده سازی ایزو

  مشاوره و پیاده سازی استاندارد مدیریتی ISO

  مشاوره استقرار ایزو

  خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

  کارشناس پیاده سازی ایزو

  شرکت مشاور ایزو

  شرکت مشاوره ایزو

  مشاوره و پیاده سازی ایزو

  مشاور ایزو گواهینامه ایزو روند پیاده سازی

  مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO 9001

  لیست شرکتهای مشاوره ایزو

  لیست شرکتهای مشاور ایزو

  هزینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر است؟

  چگونه یک مشاور ISOمناسب برای اخذ ایزو انتخاب کنیم؟

  هزینه مشاور ایزو

  لزوم استقرار ایزو

  مرکز ثبت و صدور و ارتقا برند سازمانی بین المللی سامان کاران0 به عنوان یک مرکز استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با حضور مشاورین خبره بین المللی با مناسب ترین هزینه در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. این مرکز همچنین خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزواز مراجع معتبر را به متقاضیان اخذ ایزو معتبر ارائه می دهد. جهت پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید

   

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  WHERE IS GIVE ISO CERTIFICATION

  گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزوISO چیست؟

  گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، مدرک ایزو ، آرمISO ، برچسبISO ،Certificate ISO سندیست دال بررعایت اصول و الزامات تهیه شده ازطرف سازمان بین‌المللی استاندارد.Certificate ISO عنوان کلیه مدارک ایزو می‌باشد و درپایین این عبارت اسم استاندارد درخواست شده قید شده است.

  ISO متشکل است ازحروف اول سه کلمهInternational سازمان وStandardiztion استاندارد وOrganisation جهانی. عبارتInternational Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان بین المللی استاندارد است که درشهر ژنو سوئیس مستقر است و تهیه و تدوین انواع استانداردهای جهانی مرتبط باانواع مشاغل و حرفه‌ها راانجام می‌دهد.

   

  مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهی‌نامه‌های ایزو را از کجا باید بگیرم؟

  استانداردهای ایزوISO برای هرنوع کسب و کاری ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. متن قوانین و الزامات یکسری استانداردهای ایزو بقدری کامل و جامع هست که مورد استقبال اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند

   

  ISO 9001 – ایزو ۹۰۰۱ – سیستم مدیریت کیفیت

  شناخته شده ترین و پرکاربردترین استاندارد درجهانISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بعنوان استاندارد مرجع عمومی ‌ترین استاندارد پرمصرف درحوزه ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات مطرح است.

   

  ISO 14001 – ایزو ۱۴۰۰۱ – سیستم مدیریت زیست محیطی

  اکثر سازمانها و شرکت‌ها درحوزه رعایت الزامات و قوانین محیط زیستISO 14001‌ سیستم مدیریت زیست محیطی راتقاضا می‌کنند. ایزو ۱۴۰۰۱ جهت اثبات حفظ و صیانت ازمحیط زیست و منابع طبیعی مطرح می‌باشد.

   

  ISO 45001 – ایزو ۴۵۰۰۱ – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

  ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بعنوان استاندارد مورد نیاز اکثر سازمانها و شرکتها درحوزه رعایت الزامات و قوانین ایمنی و بهداشت کارکنان و پرسنل شاغل مطرح می‌باشد. ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ مکمل یکدیگر هستند و همیشه بدنبال هم درخواست می‌شوند

   

  گواهینامه‌HSE-MS - سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  گواهی نامهHSE-MS مورد تقاضای اکثر سازمانها و شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه‌هایی استکه رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی و حفاظت ازمحیط زیست برایشان الزامی می‌باشد.Health، Safety and Environmental Manegment systems تلفیق دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.

  مهم‌ترین و اساسی‌ترین نوع گواهی‌نامه‌های ایزو را چگونه باید بگیرم؟

  جهت اخذ و دریافت انواع گواهی‌نامه‌های ایزو بایدبه دنبال مراجع صدور و شرکت‌هایی باشیم که مورد تایید سازمانISO هستند. البته سازمان ایزو ازآنجاییکه وظیفه تهیه و تدوین استانداردهای ایزو رادارد و وظیفه اعتباردهی برروی مراجع صدور گواهینامه ایزو رابرعهده یک نهاد معتبر و رسمی بنامIAF گذاشته است.

  IAF بالاترین و معتبرترین نهاد رسمی و قانونی درجهان می‌باشد و بازهم بطور مستقیم وظیفه ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام نمی‌دهد و وظیفه نظارت و کنترل برروی نمایندگان قانون گذار درهر کشور رابرعهده دارد. نمایندگان قانون گذار رابعنوان مراکزAB معرفی می‌کنند. تعداد مراکز و شرکت‌های زیادی ادعای ثبت و صدور گواهیISO رادارند ولی آن مراجعی که زیر نظر مراکزAB فعالیت می‌کنند ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رامعتبر و رسمی انجام می‌دهند. نام مراجع صادر کننده گواهی ایزوCB نام دارند.

  IAF مخففInternational Accreditation Forum انجمن اعتبار دهندگان بین المللی وAB مخففAccerdiation Body مرکز اعتبار دهنده ( نماینده رسمی هرکشور عضو انجمنIAF ) وCB مخففCertification Body بعنوان مراجع اصلی ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند.

   

  آیا ارزش و اعتبار تمام مراجع صدور گواهینامه ایزو یکسان است؟

  امروزه باپیشرفت عصر ارتباطات، فناوری و تکنولوژی تقاضای اخذ و گرفتن گواهیISO توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. بالطبع مراکز و شرکت‌های زیادی درحوزه مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند و همگی مدعی معتبرترین و اصیلترین مراجع صدور ایزو هستند. ولی تبلیغات و شعار ملاک سنجش اعتبار مراکز و شرکت‌ها و مراجع صدور گواهی نیست. سنجش و تشخیص اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو چگونه است؟

  مدیران و مسئولان آگاه سازمان‌ها و شرکت‌های خواهان ایزو تشخیص اعتبار مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامی‌توانند ازچند روش انجام دهند. روش اول مراجعه حضوری به سازمانNACI مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران یامراجعه بسایتNACI بنشانی www.naciportal.isiri.gov.ir می‌باشد. مرکز ملی تأیید صلاحیت ایرانAB رسمی و قانونی کشور ایران عضو انجمنIAF می‌باشد.

  روش دوم استعلام و ریجستری اصالت مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ازطریق سایت رسمی انجمنIAF است. نشانی سایت انجمن اعتبار دهندگان بین المللی www.iaf.nu می‌باشد. شما می‌توانید بعداز وارد شدن درقسمت جستجو نامAB مورد نظر راسرچ نمایید و درصورت صحت نامAB رامشاهده می‌کنید. بعد بررویAB کلیک نمایید و درقسمت جستجو نامCB مورد نظر راسرچ نمایید. درصورت صحت اسمCB رامشاهده می‌نمایید.

  روش سوم برقراری تماس بامرکز سامان کاران می‌باشد. مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص مرکز سامان کاران بصورت ۲۴ ساعته جهت خدمت گذاری و ارائه مشاوره رایگان و استعلام اصالت و اعتبار مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و گواهینامه‌های ایزو حاضر می‌باشند.

  فواید اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو چیست؟

  مزایا و فواید گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو بیشمار می‌باشند. مهمترین و اصلیترین ثمره اخذ و دریافت گواهینامه ایزو افزایش تعهد مدیران و مسئولان سازمانها و شرکت‌ها جهت ارائه محصولات و خدمات باکیفیت‌تر و جلب اعتماد و رضایت مشتریان و سلامت افراد جامعه می‌باشد.

  توان رقابتی مجموعه‌های متقاضی گواهینامه ایزو بادریافت استانداردهای ایزو افزایش پیدا میکند و حضور درمناقصات راحت‌تر انجام می‌شود و بابهبود مستمربه بهترین شیوه راههای ورودبه بازارهای بین المللی شناخته می‌شود و انجام صادرات باقدرت بیشتری صورت می‌پذیرد.

  اخذ و دریافت مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو موجب مشخص شدن فرآیندهای کاربردی و جلوگیری ازکارهای تکراری می‌شوند و باافزایش کیفیت محصولات و خدمات، محصولات برگشتی و عدم رضایت خدمات کاهش پیدا می‌کند و شکایات مشتریان نیز بالطبع کم می‌شود.

  استانداردهای ایزو موجب محافظت ازمحیط زیست و حمایت ازنسل آینده می‌شوند. کاهش ضایعات و پسماندها و خرابی‌ها و معایب دریک مجموعه موجب جلوگیری ازلطمه زدن به محیط زیست می‌شود. ازطرف دیگر کاهش آلودگی‌های محیط زیست موجب کاهش بیماریها و حمایت ازسلامت افراد جامعه می‌شود.

  استانداردهای ایزو بحث ایمنی و بهداشت کارکنان اهمیت ویژه میدهند و با‌اجرای استاندارد سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای حوادث و اتفاقات محیط کار کاهش پیدا میکند و باجلوگیری ازحوادث ناگوار اعتماد کارکنان و توانمندی نیروی شاغل افزایش پیدا میکند و محصولات و تولیدات با کیفیت بهتری ارائه می‌شوند.

  مراحل ثبت نام گواهینامهایزو

  مراحل ثبت نام گواهی ایزو باتوجه به انتخاب نوع مرجع صدور گواهی نامه ایزو راه و روش متفاوتی پیدا می‌کنند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAFو بدون اعتبارIAFدرحوزه صدور انواع گواهی نامه‌های ایزو فعالیت می‌کنند. مشخص شدن اهداف هرمجموعه درانتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بسیار مؤثر می‌باشد.

   

  راه و روش ثبت نام گواهی نامه ایزو توسط مراجع ثبت و صدور گواهی‌نامه ایزو تحت اعتبارIAF

  آماده سازی مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه ایزو

  مدارک مورد نیاز برای گرفتن مدرک ایزو شامل تکمیل فرم درخواست گواهی ایزو و تهیه نمونه مستندات ایزو می شود.

  فرم درخواست گواهی نامه ایزوApplication form توسط مرکز مشاوره ایزو درخدمت شما قرار داده می‌شود. مرکز سامان کاران درهمان ابتدای کار فرم مربوطه راازطریق واتساپ یاتلگرام دراختیارتان می‌گذارد. جهت تکمیل مشخصات فرم نگران نباشید مشاوران و کارشناسان متخصص بصورت رایگان و باصبر و حوصله برای تکمیل فرم ثبت نام ایزو شمارا کمک و مشاوره می‌دهند.

   

  آماده سازی مستندات ایزو

  تهیه نمونه مستندات ایزو هم باتوجه بنوع گواهینامه انتخاب شده باید آماده شود. نمونه مستندات ایزو درواقع همان قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده برای هراستاندارد می‌باشند‌. آماده سازی نمونه مستندات ایزو کاری تخصصی و زمان‌بر می‌باشدکه باید توسط افراد متخصص و تحصیلکرده تهیه شوند. مرکز سامان کاران جهت جلب رضایت و اعتماد مشتریان و اقدامی خداپسندانه کلیه مستندات انواع گواهی نامه‌‌های و پرکاربرد راتهیه کرده و دریک فایل بافرمتWORD ثبت کرده و بصورت رایگان دراختیار تمامی متقاضیان قرار داده است.

   

  نمونه مستندات ایزو

  نمونه خط مشی کیفیت، نمونه اهداف کیفیت، چارت سازمانی و نظامنامه کیفیت، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و گزارش‌ها، نمونه فرم شرح وظایف، نمونه روش اجرایی ممیزی، نمونه روش اجرایی آموزش، نمونه روش اجرایی کنترل مستندات، نمونه روش اجرایی کنترل سوابق مدیریت، نمونه روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، نمونه روش اجرایی کنترل عملیات ، نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت و نمونه روش‌های اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی، نمونه روش اجرایی رسیدگی بمشتریان و نمونه طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست و غیره.

  اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  نام مرجع صادر کننده بااعتبارIAF بانام گواهی‌نامه یا انواع گواهی‌نامه‌های ایزو درفرم ثبت نام قید می‌شود. باتوجه باینکه نوع مرجعIAF دار است سازمان متقاضی ملزم به اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌باشد.

  سازمان خواهان ایزو باتوجه بنوع سخت‌گیری مرجع صدور گواهینامه ایزو باید تک تک اصول و قواعد استاندارد مورد نظر رادر سطح مجموعه اجرا نماید. پیاده سازی می‌تواند توسط افراد کارشناس داخل مجموعه و یاتوسط کارشناسان مرکز سامان کاران انجام شود. مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو توسط مرکز سامان کاران بصورت رایگان ارائه می‌شود.

   

  ممیزی اولیه و ممیزی نهایی و ثبت و صدور گواهی‌نامه ایزو

  ممیزی یعنی بازرسی و نظارت برروی اجرای درست قوانین و مقررات استاندارد ایزو می‌باشد. ممیز یایک فرد کارشناس درسطح مجموعه ابتدا باید یک ممیزی اولیه جهت رفع عدم انطباقات و برطرف کردن عیوب و نواقص راانجام دهد و بجهت سخت‌گیری مرجع صدور گواهینامه ایزو مجموعه رابرای انجام ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور آماده سازد.

  ممیز و بازرس مرجع و شرکت صادر کننده گواهیISO بعداز بازدید و رؤیت نکردن هیچ مشکلی رأی بثبت و صدور گواهی نامهISO ، مدرک ایزو می‌دهد. ولی اخذ و دریافت گواهی ایزو توسط مراجع تحت اعتبارIAF پایان کار یک مجموعه نیست و نگهداری و مراقبت ازاعتبار مدرک دریافتی بسیار مهم‌تر و سخت‌تر ازگرفتن خود مدرکISO می‌باشد.

  ثبت و نگهداری گواهینامه ایزو بشرط تمدید سالیانه و انجام ممیزی مراقبتی سالیانه بمدت سه سال اعتبار دارد.

   

  راه و روش ثبت نام گواهینامه ایزو توسط مراجع بدون اعتبارIAF

  سازمان متقاضی بایدبا یک مرکز مشاوره ایزو معتبر ( گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران ) ارتباط برقرار نماید و بعداز انتخاب نوع گواهینامه ایزو و نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF ،مستندات ایزو راتهیه کند. اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو دراین روش الزامی نمی‌باشد و باانجام یک ممیزی اولیه ازطرف مراجع و شرکت صادر کننده ، گواهی یا گواهینامه‌های ایزو درخواستی صادر می‌شوند.

  Read more
 • گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

   گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

  گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

  گواهی نامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، مدرک ایزو ، گواهیISO یکی ازپرکاربردترین و مهم‌ترین مدارک بین المللی پرطرفدار سازمانها و مؤسسات و تمام مشاغل دردنیا می‌باشد. باتوجه بتقاضا و درخواست زیاد این نوع گواهی مرکز مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو تعدادشان بسیار زیاد شده است.

  جهت صدور انواع گواهینامه‌های ایزو بخاطر جذب مشتریان و جلب اعتمادشان وارد یک بازار گرم و پر رقابت شده‌اند و هرکدام باتبلیغات و شعارهای متنوعی بمعرفی کسب و کارشان پرداخته‌اند. شعار ثبت و صدور گواهینامه ایزو بامناسبترین قیمت، ثبت و صدور گواهی ایزو فوری و ارزانبعنوان یکی ابزارهای تبلیغاتی مؤثر برای جلب متقاضیان و درخواست کنندگان انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد.

   

   

  آیا گواهینامه ایزو فوری و ارزان معتبر است؟

  گواهی نامه ایزو ارزان و فوری ازکجا بگیریم؟ مشتریان و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو باچنین سؤالاتی درمیان سایتهابه جستجو و سرچ می‌پردازند. صحت و سقم اعتبار و سطح اعتبار مراکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو ارزان و فوری رابا محتوا و مطالب این مقاله بسنجید.

  مراکز صادر کننده گواهی نامه ایزو

  مراکز ، مراجع و شرکت‌های صادر کننده انواع گواهینامه‌هایISO بصورت مراجعIAF دار و مراجع غیرIAF فعالیت می‌کنند. البته دراین میان شرکت‌هایی هستندکه تحت هیچ اعتباری مدعی ثبت و صدور انواع گواهینامه‌های معتبرو رسمی هستند و حتی گاها دیده شده درتبلیغاتشان مراجع صدور ایزو رقیب راجعلی و نامعتبر معرفی کرده‌اند. شرکتهای نامعتبر ایزو باترفندهای حرفه‌ای فتوشاپ و چاپ عکس رنگی و زدن برچسب و لوگو و مهر برجسته کاملاً حرفه‌ای متاسفانه ازاعتماد مشتریان سوء استفاده می‌کنند.

  مراکز ثبت و صدور گواهی ایزوIAF

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB می‌نامند.CB های معتبر و قانونی تحت اعتبار نهادهای اعتبار دهنده‌ای بنامAB فعالیت می‌کنند و همچنین نهادهای اعتبار دهنده معتبر و قانونی عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF هستند. بنابراین وقتی ریشه و بنیاد یکCB به انجمنIAF برسدبه مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزوCB های تحت اعتبارIAF میگویند.

  مراکز ثبت و صدور گواهی ایزو غیرIAF

  مراکز و مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو یاCB ها هنگامی که تحت اعتبار یکAB بدون عضویت درانجمنIAF فعالیت می‌کنند بعنوان مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF نامیده می‌شوند.‌ این مراجع سطح اعتبار بین المللی ندارند ولی درداخل ایران برای اهدافی همچون مناقصات، تبلیغات و برند سازی و بازاریابی بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌اند. مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF ، مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری نیز نامیده می‌شوند.

  شرایط گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکتها چگونه است‌؟

  شرایط گرفتن گواهی نامه ایزو برای شرکتها و سازمانها باتوجه به اهداف و برنامه‌هایشان و میزان حجم فرآیندها و تعداد پرسنل و کارکنانشان و همچنین بتعداد مدارک ایزو درخواستی و نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو و همکاری و مشارکت مدیریت و کارکنان مجموعه متفاوت می‌شود ولی بصورت کلی هرسازمان و مجموعه‌ای نیازی به داشتن شرایط ویژه و خاصی نداردکه بتواند انواع گواهینامه‌های ایزو رااخذ نماید. وجود یک دفتر مرکزی و وجود یک مجموعه متشکل ازافرادی که درحال انجام فرآیندی هستند کافیست تایک سازمان متقاضی گرفتن انواع گواهینامه‌هایISO شود.

  کاربرد انواع گواهینامه‌های ایزو در چیست؟

  سازمان بین‌المللی استانداردISO جهت همسوسازی و یکسان سازی تمامی قوانین و الزامات مجزا درهر کشوربه طراحی و تدوین انواع استانداردهای ایزوپرداخته است. دامنه مزایا و فواید و اثرات استاندارد‌های ایزو بقدری گسترده است که هرسازمان و شرکتی صرف نظراز اندازه و حجم و هرنوع فرآیندی میتواند براحتی انواع گواهینامه‌های ایزو رامتناسب بازمینه فعالیتشان اخذ نماید.

  صادرات با ایزوISO ، مناقصات با ایزوISO ، تبلیغات با ایزوISO ، برندسازی باایزوISO ، کسب نام و شهرت با ایزوISO ، طراحی و اجرای واقعی استانداردهای ایزوISOازجملهمهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربردهای ایزوISO می‌باشند.

  لیست اسامی استانداردها و انواع گواهینامه‌های ایزو

  لیست کامل استانداردهای ایزو درسایت رسمیISO سازمان بین‌المللی استاندارد بنشانی WWW.ISO.ORG منتشر شده است. کاربران و متقاضیان محترم ایزو می‌توانندبا پرداخت هزینه و ثبت نام درسایت ایزو نام محصول یا خدمت و‌ زمینه فعالیتی راکه دارند بنویسند و استانداردهای ایزو مربوطه راجستجو نمایند.

  مرکز سامان کاران بعنوان یک مرکز مشاوره باسابقه و فعال درحوزه صدور انواع گواهینامه‌هایISO وHSE-MS وIMS وCE لیست کاملی ازمهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو راتهیه کرده و بصورت رایگان درسایت رسمی مرکز منتشر نموده است.

  استانداردهای ایزو درتمام زمینه‌های سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات تهیه و تدوین شده‌اند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین گواهینامه‌های ایزو درحوزه سیستم‌های مدیریتی اخذ می‌شوند. سیستم‌های مدیریتی ایزو شامل دو بخش عمومی و تخصصی هستند.

  بخش عمومی شامل استانداردهایی ازقبیل گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و غیره می‌باشد.

  بخش تخصصی شامل استانداردهایی ازقبیل گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ، گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی و غیره می‌باشد.

  سازمانها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو چند نوع گواهینامه ایزو می‌توانند بگیرند؟

  اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو درهرسازمان و مجموعه‌ای محدودیت ندارد. یعنی یک مجموعه می‌تواند بطور همزمان چند استاندارد ایزو راانتخاب و درسطح فرآیندهایش طراحی و اجرا نماید. مثلا مجموعه‌هایی که درحوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند می‌توانند بطور همزمان گواهیISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 وHSE وISO 29001 و گواهیIMS رادرخواست کند و بگیرد.

   

  مدارک مورد نیاز گواهی نامه ایزو راچگونه آماده کنیم؟

  سازمانها و شرکتهای گواهی ایزو لازم نیست برای فراهم سازی مدارک سردرگم باشند. هرمرکز مشاوره ایزو و ثبت و صدور گواهیISO موظف است مدارک لازم رابرای شما تهیه و فراهم کند و دراختیار شما بگذارد. مدارک مورد نیاز جهت اخذ و دریافت گواهینامه ایزو رااز مرکز سامان کاران دریافت نمایید.‌

  اولین مدرک مورد نیاز تکمیل یک فرم بنام فرم ثبت نام یاApplication form است. مرکز سامان کاران فرم ثبت نام ایزو رادراختیارتان قرار می‌دهد و به شما کمک میکندتا تمام آیتم‌ها و گزینه‌هایش رابدرستی تکمیل نمایید.

  دومین مدرک مورد نیاز تهیه نمونه مستندات ایزو است. مجموعه‌ها و سازمانهای متقاضی بایدبا توجه بنوع فعالیتی که دارند قوانین و الزامات همان استاندارد راتهیه کنند. مرکز سامان کاران بخاطر اینکه شرایط سخت و پراسترس تهیه نمونه مستندات راازدوش مشتریان و متقاضیان ایزو بردارد دریک اقدام مشتری پسندانه کلیه نمونه مستنداتISO و مستنداتHSE و مستنداتIMS راتنظیم نموده و درقالب فرمتWORD تهیه نموده و هم درکانال رسمی تلگرام و هم درسایت بصورت رایگان منتشر نموده است.

  مستندات ایزو‌ISO

  نمونه مستندات ایزو شامل دو بخش عمومی و تخصصی می‌شوند. نمونه مستندات ایزودرواقع همان قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده سازمان بین‌المللی استاندارد هستندکه هرمجموعه‌ای متناسب بافرایندهایش جهت اخذ و دریافت گواهینامه ایزو باید تهیه و اجرا نماید. نمونه مستندات عمومی برگرفته ازقوانین و الزامات استانداردهای عمومی ایزو هستند و بصورت عمومی درتمام مشاغل و کسب و کارها قابلیت اجرایی دارند.

  نمونه مستندات تخصصی برگرفته ازقوانین و الزامات استانداردهای تخصصی هستند و بصورت مجزا برای هرمجموعه‌ای متناسب بافعالیتش تهیه و تنظیم می‌شود. مثلاً نمونه مستندات گواهینامه ایزو ۹۰۰۱تحت عنوان استاندارد عمومی سیستم مدیریت کیفیت شامل خط مشی کیفیت، چارت سازمانی، اهداف کیفیت، نظامنامه کیفیت ، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و گزارش‌ها و نمونه روش‌های اجرایی برای کنترل سوابق مدیریت، نمونه روش اجرای آموزش و غیره بصورت مشترک برای هرمجموعه‌ای اجرا می‌شود.

   

  استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزوISO

  چگونه گواهی نامه ایزو بگیریم؟ باپیاده سازی استاندارد ایزو چگونه است؟ معنای متفاوتی دارد. وقتی کسی بدنبال گرفتن گواهی نامه ایزو هست دو حالت رامی‌تواند مدنظر داشته باشد. حالت اول می‌تواند فقط اخذ و دریافت مدرک ایزو باشد و حالت دوم بهمراه گرفتن مدرک ایزو بدنبال طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو نیز هستند.‌

  سازمانها و شرکت‌هایی که بدنبال استقرار و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو و دریافت مدرک ایزو هستند دردرجه اول باید یک مشاور متخصص و کاربلد رااستخدام نمایند. پیاده سازی استانداردهای ایزو درواقع استقرار و تثبیت تک به تک قوانین و الزامات تدوین شده ازسوی سازمان بین‌المللی استانداردISO می باشد. بحث پیاده سازی و اجرای مستندات نیازمند حوصله، وقت گذاشتن و پرداخت هزینه می باشد.‌

  عوامل فرار اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها از پیاده سازی استانداردهای ایزو چیست؟

  کشور ایران دارای سازمانها و شرکت‌های متعددی درزمینه انواع کسب و کارها می‌باشد. اما متاسفانه یکسری عوامل همچون تعادل نداشتن اقتصاد کشور و بی‌ثباتی قیمت‌ها، ناکارآمدی رئیسان و بیسواد بودن اکثر مسؤلان بخش‌های دولتی و هزینه بربودن بخش استقرار استانداردهای ایزو و نداشتن زمان کافی و میزان سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهینامه ایزو باعث شده اکثر سازمانها و شرکت‌ها مرحله طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو راازمراحل گرفتن گواهی نامه ایزو فاکتور بگیرند و‌بدنبال راه میانبری باشندتا گواهی نامه ایزو بدون انجام پیاده سازی مستندات ایزو یعنی گواهی ایزو ارزان و فوریرادریافت نمایند.

  ممیزی ابتدایی، ممیزی خارجی و ممیزی نهایی ایزو‌ چیست؟

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرآنچه درمرحله پیاده سازی مستندات ایزو سخت گیری داشته باشند درزمان ممیزی و بازرسی نیزبه همان میزان سختگیری نشان می‌دهند. انجام مراحل ممیزی در دریافت گواهی نامه ایزوتوسط مراجع صدور ایزو بااعتبارIAF بعداز پیاده سازی استانداردهای ایزو دردو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول ممیزی ابتدایی یا داخلی که توسط کارشناس داخلی مجموعه انجام می‌شود. ممیزی خارجی یا نهایی که توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود.

   

  ممیزی داخلی ابتدایی چیست؟

  ممیزی داخلی یک بازرسی درون سازمانی توسط کارشناس داخلی می‌باشدتا قبل ازانجام مرحله ممیزی نهایی معایب و نواقص باقی مانده و عدم انطباقات مستندات مستقر شده رابرطرف نماید. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوغیرIAF نسبت به سطح سخت گیری و انجام ممیزی سخت گیر نیستند و دراین مرحله کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند.

   

  ممیزی نهایی خارجی چیست؟

  ممیزی نهایی یاخارجی یک بازرسی برون سازمانی است. یعنی بازرس و ممیز مرجع صدور گواهی ایزو درمحل اجرای مستندات ایزو حاضر می‌شود و نسبت به اعمال درست مستندات ایزو بازرسی‌های لازم راانجام میدهد و درنهایت اگر مشکلی باقی مانده باشد گوش زد میکند تابرطرف شود و دوباره برای ممیزی حاضر میشود و اگر مشکلی نبود رأی نهایی به ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌دهد.

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطریق دو مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوIAF و غیرIAF انجام می‌شود و ازطریق این دو مرجع می‌توانیم گواهینامه ایزو بگیریم.

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای رستوران

  گواهینامه ایزو برای رستوران

  گواهینامه ایزو برای رستوران

  رعایت نکردن اصول ایمنی در آماده سازی و تولید مواد غذایی بسیار خطرناک می‌باشد. یکی از مهم‌ترین صنایع مورد نیاز در هر کشوری صنعت مواد غذایی می‌باشد. تمام مشاغلی که در حوزه زنجیره تامین مواد غذایی فعالیت می‌کنند را جزء صنایع غذایی می‌دانیم. از کشاورزی و دامپروری و صید جانوران دریایی گرفته تا شیوه‌های آماده سازی و تولید مواد غذایی و افزودنی‌های مواد غذایی تا ارائه انواع غذاها و فست‌فودها و انواع مواد غذایی دیگر در رستوران‌ها و همچنین غذاهایی که از نظر ژنتیکی تغییر داده می‌شوند و حتی نوع مصرف و تاریخ مصرف غذاها همگی در زنجیره تامین مواد غذایی قرار داده شده‌اند. حفظ سلامت و امنیت افراد جامعه در گرو مصرف غذای سالم و ایمن می‌باشد به همین خاطر مخصوصا در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته توجه به اصول و قواعد ایجاد یک زنجیره سالم و ایمن در مواد غذایی بسیار مهم می باشد. اخذ گواهینامه و استانداردهای ایزو اصول و قواعد مورد نیاز را برای ما اجرا و طراحی می‌کنند. هر یک از مراکز مرتبط با صنعت مواد غذایی و رستوران‌‌ها با توجه به اهدافی که دارد بدنبال اخذ انواع گواهینامه‌ها و چیست

   

  استانداردهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی

  اهداف رستوران‌ها و مراکز مرتبط با صنایع غذایی از اخذ انواع گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو چیست؟

  اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات، جهت تبلیغات و برند سازی، جهت کسب رضایت مشتریان و حضور موفق در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی جهت صادرات، شناسایی مناطق مشکل‌دار و ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود، استفاده بهتر از منابع و کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌های خرابی، افزایش اعتماد بین مشتریان و تأمین کنندگان و مقامات کنترل رسمی در کشور و از همه مهم‌تر اجرا و طراحی و پیاده سازی واقعی مستندات و افزایش ایمنی محصولات و جهت ارائه خدمات برتر به مشتریان و مصرف کنندگان می‌باشد.

   

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو‌ برای رستوران

  درخواست گواهینامه ایزو و تکمیل فرم ثبت‌ نام یاAPPLICATION FORM

  مشخص نمودن اهداف سازمان و رستوران از اخذ گواهینامه ایزو

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو مناسب

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو

  انجام ارزیابی اولیه و راهنمایی و مشاوره مدیریت و کارکنان

  طراحی، اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  انجام ممیزی اولیه توسط کارشناس مرتبط در رستوران

  انجام ممیزی نهایی و نظارتی و تأیید بهبود مستمر و بسته شدن عدم انطباقات

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو با اعتبار سه ساله و مراقبتی سالیانه

  مراقبت و نگهداری از سیستم پیاده شده در رستوران

   

  انواع گواهینامه ‌های ایزو برای رستوران کدامند؟

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان استانداردISO 9001 بعنوان اولین و مهم‌ترین نوع گواهینامه ایزو از میان استانداردهای ایزو می‌باشد. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی تحت عنوان استانداردISO 14001 از مهم‌ترین گواهینامه‌های مرتبط به حوزه زیست محیطی برای هر سازمان و رستورانی می‌باشد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تحت عنوان استانداردISO 45001 از مهم‌ترین گواهینامه‌های مرتبط با اصول ایمنی در کار در تمام سازمان‌ها و مراکز مرتبط با مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو در یک رستوران باعث می‌شود یک سیستم مدیریت یکپارچه در سطح مجموعه ایجاد شود. گواهینامهIMS نام سیستم مدیریت یکپارچه برای سازمان فوق می‌باشد. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان تحت عنوانISO 10002 نیز اولین گواهینامه مرتبط در حوزه سنجش رضایت مشتریان می‌باشد. گواهینامه‌های فوق از دسته گواهینامه‌های عمومی ، مدیریتی سازمان ایزو می‌باشند. تک تک طراحی و پیاده سازی هریک از استانداردهای فوق مزایا و فواید زیادی را متوجه مجموعه و رستوران متقاضی می‌گرداند.

  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی تحت عنوانISO 22000 از جمله گواهینامه‌های تخصصی سازمان ایزو می‌باشد. قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ادغامی از ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و استانداردHACCP و سیستم مدیریت برنامه‌های پیش نیاز به همراه یک ارتباط تعاملی می‌باشد. گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ با توجه به جنبه خصوصی اعلام می‌دارد که بصورت عمومی برای تمامی مشاغل و حرفه‌ها در صنایع غذایی مرتبط می‌شود و به کار برده می‌شود. مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ اول جهت بهبود مستمر و توسعه پایدار و بازسازی عیوب و کاهش فرسایش مشتریان و کارمندان می‌شود. با الطبع با بهبود مستمر و توسعه پایدارافزایش رضایت مندی مشتریان و کاهش هزینه‌های عملیات را اخذ گواهینامه ایزو برای رستوران را می‌توان انجام داد.

  مرکز سیستم کاران بعنوان یک بانک اطلاعاتی قوی در حوزه صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو صادر می‌نمایید. تمامی مشاوره‌ها جهت اخذ گواهینامه ایزو برای رستوران بصورت رایگان و با طرح این سؤال مراحل پیاده سازی و بقیه اطلاعات به اطلاع رسانی همگان ارزش دارد .

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • لیست گواهینامه های ایزو

  ایزو ISO

  لیست گواهینامه های ایزو

  لیست گواهی های ایزوiso بسیار مختلف و متنوعند و تعداد بسیار زیادی از این گواهی نامه های ایزوiso موجود هستند که در داخل سازمان جهانی ایزوiso تهیه و تدوین شده اند. ایزو هاiso الزامات و استانداردهای مورد نیاز و مورد درخواست سازمانهاست و این استانداردها در درون سازمان جهانیiso تهیه و تدوین شده است. سازمان جهانی ایزو درون ژنو سوئیس واقع شده است و استانداردها تماما درون همین سازمان ایزو تهیه و تدوین شده اند. همه ی کشورها داخل این سازمان جهانیiso عضویت دارند. الزامات بیان شده درون این سازمان و در واقع همان استانداردها هنگامی که تدوین می شوند و در قالب گواهی منتشر می شوند و وقتی درون سازمانی طراحی و پیاده سازی می گردند و سپس استقرار میابند در قالب گواهی به سازمانها ارائه خواهند شد. گواهی هایiso با توجه به تنوع و تعدد نوع فعالیت سازمانها متعدد هستند و هر سازمانی بر مبنای فعالیت خودش یک استاندارد برایش تعریف و تبیین و تدوین شده است و هر استانداردی یک کد و یک مشخصه چهار الی پنج رقمی دارد که آن کد مختص همان استاندارد و همان گواهی است. استاندارد هایiso را اگر بخواهیم تعریف کنیم به طور کل آنها دو گروه می شوند: گواهی ایزوiso عمومی ، گواهی ایزوiso تخصصی .

  لیست گواهی های ایزوiso یک اصطلاح و عنوان و عبارت و واژه ای متعارف هست که شرکتها باهاش درون گوگل جستجو می کنند و اما اساسا و اصولا چنین لیستی وجود ندارد و منظور از لیست گواهی های ایزو همان انواع گواهیهایiso هست.

  گواهی های ایزوiso عمومی شامل: گواهی سیستم مدیریت کیفیتiso9001ایزو 9001، گواهی سیستم مدیریت زیست محیطیiso14001 ایزو14001و گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایiso45001 ایزو45001 وhse سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی هست. همچنین گواهینامه های مشتری مداری را می توان در داخل لیست گواهی نامه های عمومیiso قرار داد. گواهیiso10001 ایزو10001سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتار سازمانی ، گواهیiso10002 ایزو10002سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، گواهیiso10004 ایزو10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و گواهیiso10003 ایزو10003سیستم مدیریت کیفیت ، حل اختلاف مشتریان .

  گواهی های ایزو تخصصی شامل گواهیiso 31000 ایزو31000 سیستم مدیریت ریسک ، گواهیiso28001 ایزو28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، گواهیiso10006 ایزو10006سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهیiso22000 ایزو22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، گواهیiso29001 ایزو29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، گواهیiso21500ایزو21500سیستم مدیریت پروژه ، گواهیiso16949 ایزو16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، گواهیiso15189 ایزو15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، گواهیiso13485 ایزو13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، گواهیiso27001 ایزو27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، گواهیiso50001 ایزو50001 سیستم مدیریت انرژی ،iso10015 ایزو10015 سیستم مدیریت آموزش ، گواهیiso20000 ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و انواع گواهیهای ایزو دیگر میشود.

  گواهی هایiso بسیار متنوع و متعدد و متفاوت هستند و برای هرنوع زمینه کاری و فعالیت، گواهی و یا استانداردهای خاصی تعریف شده است. اما سه گواهی نامهiso9001 ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت، گواهیiso14001 ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهی ایزو45001iso45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی عمومی ترین و مهمترین گواهیهای موجود هستند که به جهت تمامی مشاغل و با هر نوعی از زمینه ی فعالیت کاربرد دارند و مورد استفاده قرار می گیرند. لازم بذکرست هنگامی که یک سازمانی سه گواهیiso9001 و گواهیiso14001 و گواهیiso45001 را برای سازمانش طراحی و پیاده سازی می نماید اصطلاحا می گویند آن سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه و یا همانims هست. در این بین ایزو9001 عمومی ترین گواهی و مادر تمامی گواهیها محسوب می گردد و جهت تمامی مشاغل و بهبود روند کیفی و ایجاد یک نظم سیستماتیک در یک سازمان بسیار مثمر ثمر هست.

   

  مراجع ثبت و صدورiso

  مراجع صادر کننده ایزو مبحث دیگری می باشد که در حیطه ی لیست گواهی هایiso حائز اهمیت بالایی هست. همان طور که در بالا بیان شد، سازمانiso وظیفه تدوین استانداردها را برعهده دارد و در سایتiso به آدرسwww.iso.org تنها مرجعی که جهت صدورiso قابلیت دارد و معتبر هست نهاد بین المللیiaf هست که یک نهاد جهانی هست و تمامی کشورها درون آن اعضایی دارند که همانab ها هستند وab های اعتبار دهنده به ایزو ها همگی درون سایتiaf قابل مشاهده هستند و هرab تعداد مشخص و معینی گواهی را می تواند مجور صدور بدهد و یکab نمی تواند مجوز تمامی استانداردها را صادر کند.ab ها خودشان گواهیiso صادر نمی کنند و این وظیفه را بر عهده نهاد دیگری می گذارند که همانcb های مراجع ثبت و صدور ایزو هستند و تعداد زیادیcb تحت نظر هرab فعالیت می کند. با این تفاسیر بایستی چنین بیان کرد که گواهی هایiso از طریق مراجع ثبت و صدور ایزو (cb ) هایی صادر می شوند که تحت اعتبار یکab فعالیت کرده و مجوز صدورiso می گیرند که خود اینab ها تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوانiaf فعالیت می کنند و اجازه فعالیت می گیرند. گواهیiso صادر شده به این روش دارای بالاترین سطح اعتبار هست. اما یکسری دیگر از مراجع نیز هستند که غیرiaf هستند یعنی تحت اعتبارiaf صادر نمی شوند وcb ها وab های داخلی هستند و ساختگی هستند و اصطلاحا مراجع خصوصی هستند و اما اعتبار دارند و همگی دارای یک سطح اعتبار هستند و بابت مقاصد مختلف سازمانها از اخذISO کاربرد لازم را دارند و مورد تایید هستند.

   

  مراحل دریافت گواهی هایISO

  مراحل دریافت ایزو به این شکل تعریف می گردد:

  1-    انتخاب هدف از دریافت گواهی ایزوiso ( دریافت ایزو جهت شرکت در بازارهای جهانی و یا همان صادرات ، دریافتiso جهت مطرح شدن در بازارهای جهانی ، گرفتن ایزو جهت شرکت در بازارهای داخلی و یا همان مناقصات، دریافتiso جهت تبلیغات ، دریافت گواهی ایزو جهت رقابت در میان رقبا ، دریافت استانداردiso جهت پیاده سازی واقعی و گرفتن ایزو به هر منظور سری که خود سازمان می داند. )

  2-    انتخاب مرجع ثبت و صدور ایزوiso ( مراجعiaf و مراجع غیرiaf ) که در بالا به اختصار به آن پرداخته شد.

  3-    مستند سازی و پیاده سازی گواهیهای ایزوiso مطابق استاندارد درخواستی

  4-    ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزوiso ( شناخت انطباقها و عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها با کمک مشاوره و شخص ممیز )

  5-    ممیزی نهایی ایزوiso ( در ممیزی نهایی ممیز با یک بررسی کلی و در صورت عدم مشاهده عذم انطباقها اجازه صدور ایزو را صادر می کند ).

  6-    ثبت و صدور گواهی ایزوiso ( در این مرحله با مجوز ممیز گواهی ایزوiso از طریق مراجع ثبت و صدور ایزوiso صادر می گردد).

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران با وجود مشاورین خبره و آگاه و خدمات مشاوره رایگان، تمامی انواع گواهیهای ایزو را شناخته و متقاضیان را جهت دریافت ایزوiso متناسب نوع فعالیت سازمان راهنمایی می کند و جهت دریافت گواهی های ایزوiso متناسب نیاز و وقت و هزینه سازمان همراه شماست.

  با ما در تماس باشید

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو صفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • مزایای پیاده سازی IMS

  IMS

  مزایای پیاده سازی IMS

  اخذ گواهینامه ISO9001

  گواهینامه ISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

  سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

  افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

  مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

  کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

  فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

  کاهش هزینه ها

  ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

  ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

  افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO14001

  گواهینامه ISO14001سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

  سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

  کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

  کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

  ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

  افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO45001

  گواهینامه ISO45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

  از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

  ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

  آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

  شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

  ایمنی سازی محیط کار

  ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

  شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

  افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

   

  هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

  هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرح HSEیا همان HSEPLAN مبلغ........... اعلام می گردد.
  هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

  مزایای پیاده سازی IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • مهندس مجید کریمی علویجه

  مهندس مجید کریمی علویجه

  آقای مهندس مجید کریمی علویجه یکی از بزرگترین مشاوران حرفه ای و با تجربه در حوزه سیستم های مدیریتی مطابق با استانداردهای ایزو و همچنین در حوزه های عارضه یابی سازمانی و افزایش بهره وری در سطح ایران مطرح می باشند.

  مهندس مجید کریمی علویجه در سال 1353 در یکی از محله های شهرری متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان خود را در همان شهرری سپری نمودند. پس از انجام خدمت مقدس سربازی در رشته کارشناسی مهندسی صنایع با گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به ادامه تحصیلات عالیه پرداختند. ایشان در طول کسب تحصیلات دانشگاهی در خیلی از مشاغل مختلف مشغول بکار شدند و در حین کسب تحصیلات اقدام به تجربه کردن و فراگیری علوم و دانش مختلف در حوزه انواع کسب و کارها پرداختند.

  آقای مهندس مجید کریمی علویجه در سال 1379 از طریق آزمون استخدامی بعنوان کارمند در راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت شدند. در نهایت در سال 1385 با سمت کارشناس برنامه ریزی و همچنین کارشناس و مسئول واحد مدیریت کیفیت اقدام به بازخرید کردن خود نموده و در همان سال با توشه ایی از علم و دانش و تجربه در حوزه ی کسب و کار و همچنین استانداردهای سیستم های مدیریتی ایزوISO نسبت به بنیان گذاری سازمان سیستم کاران نمودند.

   

  مجید کریمی

  سیستم کاران از سال 1385 با مدیریت و درایت شخص مهندس مجید کریمی علویجه با موضوع فعالیت مشاوره علوم مدیریتی آغاز بکار کرد.

  مهندس مجید کریمی علویجه علاوه بر تصدی مدیریت سازمان مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، بعنوان یکی از برترین مشاوره ها در حوزه سیستم های مدیریتی و سایر الگوها و نظامهای مرتبط با ارتقای سازمان و همچنین در زمینه افزایش بهره وری مطرح می باشند. صدها شرکت و سازمان از خدمات مشاوره آقای مهندس مجید کریمی علویجه در مسائل مختلف استفاده کردند.

  قطعأ اکثر این شرکتها و سازمان ها با بکارگیری تحلیل ها ، مشاوره ها ، تکنیکها و روشهای ارائه شده از سوی آقای مهندس مجید کریمی علویجه از رشد چشم گیری در سطح بهره وری جامع برخوردار شدند. جهت اطلاع از بهره وری به تعریف و تعبیر آقای مهندس مجید کریمی علویجه اینجا کلیک بفرمایید.

  آقای مهندس مجید کریمی علویجه علاوه بر مشاوره بهره وری ، مشاوره ی سیستم های ایزو شاملISO9001 سیستم مدیریت کیفیت وISO14001 سیستم مدیریت محیط زیست وISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه وHSE سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست وiso10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان وiso10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و سایر سیستم های مدیریتی می باشد. شرکتهای فراوانی پس از دریافت مشاوره های آقای مهندس مجید کریمی علویجه موفق به اخذ گواهینامه هایISO برای سازمان خود شدند. خدمات شایان و ارزنده ی آقای مهندس مجید کریمی علویجه در خصوص ارتقای سطح دانش و شرکتها و سازمانها در مورد ایزو بهره وری بر کسی پوشیده نیست.

   

  مهندس مجید کریمی

  پدر ایزو پدرISO ایران

  بدون شک آقای مهندس مجید کریمی علویجه بعنوان پدر ایزو (پدرISO) ایران شناخته شده و حدود سه هزار مجموعه، شرکت و سازمانی که از خدمات مشاوره ایشان استفاده کرده اند مبین این موضوع است. پدر ایزوی ایران قطعأ شخص آقای مهندس مجید کریمی علویجه می باشند. ایشان همچنین در طول ده ها سال خدمت به کشور اسلامی ایران عزیزمان تعداد خیلی زیادی دستیار و شاگرد داشتند که الان هر کدام از این شاگردان از نقطه به نقطه ایران در حال ارائه خدمت به جامعه می باشند و رشد و تعالی خود را مدیون پدرISO ایران آقای مهندس مجید کریمی علویجه می دانند.

  مهندس مجید کریمی علویجه با فروتنی و خشوعی که دارند شماره تلفنهای خود را همواره در اختیار همگان قرار داده تا علاقه مندان و دوستداران سیستم های مدیریتی و مدلها الگوها و نظامهای رشد دهند بهره وری از دانش ایشان استفاده نمایند. شماره تلفن همرا ایشان به شماره همیشگی 09123572091 در اختیار است. ایشان با صبر و حوصله به تمامی پیامهای ارسال شده به خودشان را با کمال دقت و حوصله مطالعه و پاسخگویی می نمایند. پیامهای ارسال شده از طریق تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و..... را دونه به دونه بررسی و پاسخ می دهند.

  از افتخارات ایشان عضویت در کمیته فنی متناظر سازمان ملی استاندارد و حضور در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سخنران کنفرانسها و سمینارهای مختلف می باشد.

  آقای مهندس مجید کریمی علویجه، رسیدن جامعه را به نظم نوین مدیریتی را از آرزوهای خود می داند و امیدوار است که دانشجویان و جوانان این مرز و بوم این دانش را فرا گرفته و با بهبود مستمر این دانش ادامه دهنده راه آقای مهندس مجید کریمی علویجه باشند.

  با آرزوی سلامتی برای آقای مهندس مجید کریمی علویجه، امیدواریم که همچنین گذشت ایشان گامهای موثری در ارتقاء بهره وری جامع در کلیه سطوح مملکت باشند و ما خود قدردان زحمات بی شائبه ایشان میدانیم.

  سازمان سیستم کاران نیز تحت مدیریت مدبرانه آقای مهندس مجید کریمی علویجه با کادری مجرب و نیروهای مخلص و متخصص در حوزه های مختلف در حال ارائه خدمات به متقاضیان و علاقه مندان در حوزه ایزوISO وCE وHSE و بهره وری و سایر امور مربوط ارتقاء سازمانی و مهندسی سازمان می باشند.

    مهندس مجید کریمی علویجهصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • نحوه دریافت گواهینامه IMS

  IMS

  نحوه دریافت گواهینامهIMS

  امروزه اخذ گواهینامهIMS به یکی از پرطرفدارترین گواهینامه‌ها تبدیل شده است. اکثر سازمانها و شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری اخذ و دریافت گواهینامهIMS برایشان بسیار مهم و کاربردی شده است. دلایل بسیار زیادی هستند که به اخذ گواهینامهIMS رونق بخشیده است.IMS مخفف عبارتIntegrated Manegment systems به معنای سیستم مدیریت یکپارچه می‌باشد. بنابراین اخذ گواهینامهIMS اثبات می‌کند سازمانها و شرکتهای مربوطه در سطح مجموعه خود یک سیستم مدیریتی یکپارچه و منسجم را اجرا نموده‌اند. اولین فایده دریافت گواهینامهIMS طراحی و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های سیستم‌های مدیریتی استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بصورت همزمان می‌باشد‌. مسلما هنگامی که پکیجی کامل از الزامات و قوانین سیستم‌های مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در یک مجموعه اجرا و یا حتی پیاده سازی شود بر روی تمامی عملکردهای سازمان اثرات مثبتی را اعمال می‌نماید. کاهش مدت زمان طراحی و اجرای قوانین و مستندات و کاهش هزینه‌ها به خاطر جلوگیری از کارهای تکراری و همچنین عملکرد بهتر فرآیندها و افزایش بهره وری و عملکرد بهتره کارکنان و کارگران و افزایش مسئولیت پذیری آنها و همچنین افزایش ایمنی کاهش خطرات و ریسک‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و افزایش قدرت تجارت در بازارهای داخلی و خارجی همگی از عوامل بسیار مهم و مفیدی هستند که موجب افزایش تقاضای گواهینامهIMS از طرف سازمان‌ها و شرکتها با هر نوع زمینه فعالیت و کسب و کاری شده است.

   

  مراجع ثبت و صدور گواهینامهIMS

  مراجع ثبت و صدور گواهینامهIMS همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو می‌باشند. در واقع هنگامی که سازمانی بصورت همزمان سه گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 را اخذ نماید در نهایت توسط مرجع صادر کننده گواهینامه ایزوISO یک گواهینامهIMS نیز برای سازمان متقاضی صادر می‌گردد. گواهینامهIMS جز استانداردهای تدوین شده از طرف سازمان استاندارد جهانی نمی‌باشد و در لیست گواهینامه‌های منتشر شده در سایت سازمان ایزو نمی‌باشد. گواهینامهIMS صرفا مدرکی است که گواهی می‌دهد سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی و اجرای همزمان سه استاندارد عمومی و پر کاربرد سازمان ایزو در حوزه سیستم‌های مدیریتی را در مجموعه‌شان انجام داده‌اند. مراجع ثبت و صدور گواهینامهIMS به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر سازمانی با توجه به اهداف و برنامه‌هایش یک نوع مرجع را انتخاب می‌نماید. در هر کشوری تعداد زیادی مراجع صدور گواهینامهISO و گواهینامهIMS فعالیت می‌کنند ولی یکسری از آن‌ها بصورت خصوصی و غیر رسمی و یکسری بصورت رسمی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. مراجع ثبت و صدوری که زیر نظر یک نهاد اعتبار دهنده رسمی عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی فعالیت کنند مراجعی کاملا معتبر و رسمی هستند که نام آنها در لیست سازمان ایزو وجود دارد و این گونه مراجع طراحی و اجرای مستندات و‌ پیاده سازی استانداردهایISO وIMS را ضروری و لازم می‌دانند ولی مراجع ثبت و صدوری که زیر نظر هیچ نهاد اعتبار دهنده‌ای نیستند و در انجمن اعتبار دهندگان بین المللی عضویت ندارند نامشان در لیست سازمان ایزو وجود ندارد و چون بصورت خصوصی فعالیت می‌کنند سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامهISO و گواهینامهIMS را ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و مستنداتIMS نمی‌کنند.

   

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامهIMS

  مراحل گرفتن گواهینامهIMS بصورت کلی شامل دو بخش می‌شود. بخش اول آماده سازی مدارک و مستندات مرتبط با گواهینامهIMS و بخش دوم مرتبط با انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامهIMS و طراحی و اجرا و پیاده سازی مستندات می‌شود. آماده سازی مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامهIMS بسیار ساده می‌باشد. اولین مدرک دریافت فرم درخواست گواهینامهIMS و تکمیل فرم ثبت نام گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه می‌باشد. آیتم‌های فرم به دو صورت فارسی و انگلیسی نگارش شده‌اند و بیشتر مرتبط با مشخصات حقوقی سازمان و مشخصات شخص مدیر عامل می‌شوند. دومین مدرک مورد نیاز آماده سازی و تهیه نمونه مستندات گواهینامهIMS بسته به تعداد فرآیندهای اجرایی در هر سازمان می‌باشد‌. سازمانها و متقاضیان اخذ گواهینامهIMS می‌توانند مدارک مورد نیاز را براحتی و بدون پرداخت هزینه از مرکز سامان کاران دریافت نمایند. در مرحله بعد مدیران و مسئولان مجموعه‌ها با دریافت مشاوره با توجه به اهداف سازمانی مرجع صدور گواهینامهIMS را انتخاب می‌نمایند. اگر مرجع صادر کننده خصوصی باشد مرحله طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی گواهینامهIMS اختیاری می‌باشد و با یک ممیزی ابتدایی و داخلی توسط کارشناس مجموعه ثبت و صدور گواهینامهIMS انجام می‌شود. ولی اگر مرجع صادر کننده بین‌المللی باشد مرحله طراحی و اجرای مستنداتIMS الزامی می‌باشد و در ابتدا با انجام یک ممیزی داخلی توسط کارشناس مجموعه و رفع عدم انطباقات ، ممیزی نهایی نیز توسط بازرس مرجع صادر کننده انجام می‌شود و‌ در نهایت بعد از تأیید بازرس ثبت و صدور گواهینامهIMS انجام می‌شود

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • نحوه دریافت گواهینامه ISO 45001

  نحوه دریافت گواهینامه ISO 45001

  نحوه دریافت گواهینامهISO 45001

  گواهینامهISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی، کاهش حوادث ناشی از کار و محافظت از شهرت خود

  بین سال‌های 2018 تا 2019 ، 147 کارگر در محل کار کشته شدند و تخمین زده می‌شود که 0.6 میلیون کارگر به دلیل فعالیت‌های کاری صدمات غیرکشنده‌ای را متحمل شدند. استانداردISO 45001 برای ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S  ) راه حلی را برای مدیریت بهتر خطرات ایمنی و بهداشت و در عین حال کاهش هزینه های مرتبط به سازمان ها ارائه می دهد.

  بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار ، روزانه بیش از 7600 نفر بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم بیش از 2.78 میلیون نفر در سال است. هزینه انسانی این مصیبت روزانه بسیار زیاد است و بار اقتصادی...

  بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار ، روزانه بیش از 7600 نفر بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم بیش از 2.78 میلیون نفر در سال است. هزینه‌های انسانی این مصیبت روزانه بسیار زیاد است و بار اقتصادی ناشی از شیوه‌های ضعیف ایمنی و بهداشت شغلی 3.94 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در هر سال برآورد می‌شود. آیا از هزینه های بیماری ها و حوادث ناشی از کار در سازمان خود اطلاع دارید؟

  مرحله 1: با استاندارد آشنا شوید و آن را درک کنید

  اگر می خواهید سلامت و ایمنی را در سازمان خود به خوبی مدیریت کنید، برای شروع به یک چارچوب سیستماتیک نیاز دارید. استانداردISO 45001 ، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده، یک استاندارد بین المللیISO است که چنین چارچوبی را ارائه می دهد. این به هر نوع سازمانی کمک می کند تا از مرگ و میر، جراحات و بیماری های ناشی از کار جلوگیری کند، الزامات قانونی را برآورده کند، و به طور سیستماتیک عملکرد ایمنی را بهبود بخشد و به اهداف تنظیم شدهOH&S برسد. اگرچه ممیزی مستقل توسط یک نهاد صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی شما در برابر استانداردISO 45001 اجباری نیست، اما این تنها راه برای اطمینان از صدور گواهینامه است. از طرف دیگر، برای اجتناب از هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه، می‌توان خود اعلامیه انطباق را انتخاب کرد. شرکای تجاری ممکن است تامین کنندگان و پیمانکارانی را که دارای گواهینامهOH&S مطابق باISO 45001 هستند، بخواهند یا ترجیح دهند.

  ISO 45001:2018 جایگزینOHSAS 18001 شد که در پایان دوره انتقال سه ساله در 12 مارس 2021 پس گرفته می شود. زمان کمی برای انتقال بهISO 45001 برای سازمان هایی که طبق 1OHSAS 1800 گواهینامه دارند باقی مانده است. ، اگرچه به دلیل چالش های ناشی ازCOVID-19 تمدید 6 ماهه اعطا شده است.

  این استاندارد از همان ساختار سطح بالا مانند استاندارد مدیریت کیفیتISO 9001 و استاندارد زیست محیطیISO 14001 استفاده می کند، همانطور که در ضمیمهL، ضمیمهSL سابق تعریف شده است. ساختار سطح بالا با سه بند اطلاعات مقدماتی شروع می شود و به دنبال آن هفت بند بر اساس چرخه برنامه - انجام - بررسی - عمل می شود.

   

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو 45001

  چگونه سازمان من برایISO 45001 گواهی می شود؟ مراحل زیر را در نظر بگیرید:

   

  1-    با استاندارد آشنا شوید

  2 - یک تیم پروژه شایسته، مشتاق و نماینده راه اندازی کنید و تیم را درگیر کنید. از آموزش تیم پروژه و حسابرسان داخلی اطمینان حاصل کنید. مدیریت خط و نماینده کارگران را درگیر کنید.

  3 - تجزیه و تحلیل شکاف سیستم مدیریتOH&S موجود را در مقایسه با الزاماتISO 45001 انجام دهید.این کار را با تراز کردن تمام عناصر سیستم مدیریتOH&S موجود با استانداردISO 45001 انجام دهید و مشخص کنید که شکاف ها کجا هستند. حتی اگر سازمان شما مطابق باOHSAS 18001 گواهینامه نداشته باشد، قوانین ملی بهداشت و ایمنی شغلی در کشور شما سازمان شما را ملزم می‌کند که از قبل عناصر زیادی را در اختیار داشته باشد.

  4 - تصمیم گیری در مورد طرح پروژه، از جمله تاریخ ممیزی با همکاری تیم پروژه و نماینده سازمان صدور گواهینامه خود تصمیم بگیرید.

  5 - شکاف ها را ببندید. به طور معمول، شکاف ها، بندهای جدید ذکر شده در این استاندارد جدیدISO 45001 هستند. مسئولیت هایی را برای پر کردن شکاف ها، مستندسازی فرآیند، اطلاع رسانی و آموزش سازمان خود در مورد فرآیندهای جدید و پیگیری پیشرفت ها تعیین کنید. اطمینان حاصل کنید که فرآیندهای اصلاح شده اجرا می شوند.

  6 - یک ممیزی داخلی انجام دهیدو هرگونه عدم انطباق را قبل از ممیزی مهاجرت ببندید

  7 - ممیزی را ترتیب دهید و گواهینامه را دریافت کنید

  8 - تیم کوچکتری را برای حفظ و بهبود سیستم مدیریتایزو 45001 ، شامل نمایندگان مدیریت خط، کارگران و ممیزان داخلی تشکیل دهید.

   

   نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  iso14001 certification

  نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  گواهینامهISO 14001:2015 چیست؟

  استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ دارای قوانین و الزاماتی می‌باشد که در تمام سازمان‌هایی که فعالیت آنها بر روی محیط زیست اثر می‌گذارد به کار برده می‌شود. اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی در یک مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی که بر روی محیط زیست اثر می‌گذارند را شناسایی می‌کنند و برای کاهش اثرات عوامل تاثیرگذار و مخرب راهکارهایی طبق قوانین ملی و بین المللی ارائه می‌کند. سیستم مدیریت زیست محیطی تحت عنوان گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد مورد نیاز اکثر شرکت‌ها و سازمانها در حوزه رعایت الزامات و قوانین محیط زیست مطرح می‌باشد.

   

  استقرار استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

   طراحی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی در هر سازمانی بسته به نوع عملکردها و فرآیند‌هایش متفاوت می‌باشد. میزان اجرا و سختگیری سیستم مدیریت زیست محیطی ممکن است در دو سازمان با یک محصول مشابه متفاوت باشد یعنی اینکه هر سازمان بسته به حجم و میزان فرآیندها و دستگاه‌ها و تجهیزاتی که دارند و با توجه به میزان سختگیری مراجع صدور انتخاب می‌کنند متفاوت می‌شود و سطح آن متغیر می‌گردد. سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اجرا و طراحی یک سیستم مدیریت زیست محیطی به صورت مشترک بر روی چهار اصل رفتار می‌کنند و با طی کردن این چرخه با انجام تغییرات و بهبود مستمر فرآیندها در کسب و کارها رونق ایجاد می‌کنند. استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی نیز هم با وجود چرخه PDCA موجب ایجاد رونق و بهبود مستمر در یک سازمان می‌شود. P مخفف کلمه plan به معنای طرح و برنامه ریزی و A مخفف کلمه Act به معنای عمل کردن و D مخفف کلمه DO به معنای انجام دادن و C مخفف کلمه Check به معنای بررسی می‌باشند. اصل اول طراحی و برنامه ریزی و اصل دوم اعمال برنامه ریزی طرح‌های داده شده و اصل سوم انجام طرح‌ها و اصل چهارم بررسی و چک عملکردها می‌باشد. در واقع می‌توان گفت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند سیستم مدیریت زیست محیطی Environmental Manegment systems را با اجرای چرخه Plan-Do-Check-Act به صورت کاملا صحیح و اصولی در سطح مجموعه‌شان مستقر کنند.

  هدف از دریافت گواهینامهISO 14001 چیست؟

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد بین المللی و مهم و پرکاربرد می‌باشد که در کنار اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت می‌توانند یک سیستم تقریبا یکپارچه‌ای را ایجاد نمایند. در واقع هنگامی که سازمانی به همراه افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتش به قوانین و اصول حفاظت از محیط زیست متعهد باشد سیستم مدیریتی اجرا شده موجب ایجاد توسعه‌ای پایدار در سازمان می‌شود. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با طراحی قوانین و دستورالعمل های بین المللی برای سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دستاوردهای زیادی را به همراه می‌آورد. اولین و مهمترین دستاورد استفاده از سیستم مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در برابر آثار نامطلوب و مخربی است که از طرف فرآیندها به وجود می آیند. سیستم مدیریت زیست محیطی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند مطابق با قوانین بین المللی در برابر محیط زیست رفتار کنند و عملکرد مثبت و موثر سازمانی خود را نسبت به محیط زیست افزایش دهند و از طرف دیگر با مسئولیت پذیری کارکنان مجموعه نسبت به انجام درست و اصولی فرآیندهای سازمان کنترل می شوند و از طراحی تا تولید و از توزیع تا مصرف و از دفع پسماندها همگی تحت الشعاع سیستم مدیریت زیست محیطی قرار می‌گیرند. اجرای ملزومات گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ باعث ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می‌شود و نام و شهرتی جهانی را برای سازمان به ارمغان می‌آورد. سازمان‌ها با رعایت الزامات این گواهینامه می‌توانند مصرف صحیح انرژی را مدیریت کنند و مدیریت انرژی منجر به مدیریت منابع طبیعی می‌شود. عملکرد بهتر و مثبت فرآیندها موجب افزایش سود آوری می‌گردد.

   

  مدارک و شرایط لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  کلیه صنایع و مشاغلی که متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ هستند به مدارک و شرایط خاص و پیچیده‌ای نیاز ندارند. هر سازمان و مجموعه‌ای که در حال انجام فرآیندهایی باشد با هر حجم و اندازه‌ای و با هر نوع کسب و کاری می‌توانند برای اخذ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱نیز در ابتدا تکمیل فرم سفارش و ثبت نام گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و مدرک دوم تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد. اکثر مراکز مشاوره ایزو در قبال تهیه نمونه مستندات از متقاضیان و مشتریانشان مبالغ زیادی را دریافت می‌کنند ولی مرکز سامان کاران این مژده را برای تمام کاربران و مشتریان محترم خود دارد که می‌توانند کلیه نمونه مستندات هر نوع گواهینامه ایزویی را بصورت رایگان در قالب فایل WORD از مرکز سامان کاران دریافت نمایند. همچنین کلیه مشاوره‌های مرکز بصورت ۲۴ ساعته و‌ رایگان می‌باشد.

   نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  ایزو 14001

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  کاربردهای ایزو

  قوانین و الزامات تدوین شده از سوی نمایندگان سازمان جهانی ایزو به نحوی تنظیم شده‌اند که اکثر مشاغل و کسب و کارها را پوشش می‌دهند. تمام سازمانها و ارگانها با زمینه فعالیت‌های صنعتی، تولیدی، پیمانکاری و خدماتی، آموزشی و درمانی هرکدام استانداردهای مخصوص به خود را دارند و یک سری از استانداردهای ایزو هم هستند که به صورت عمومی طراحی شده‌اند و قابلیت اجرا در تمام حرفه‌ها را دارند. دامنه کاربرد‌های استانداردهای ایزو خیلی وسیع می‌باشد و با توجه به اهداف و چشم اندازهای مدیران و مسئولان سازمان‌ها و یا الزامات کارفرمایان مورد استفاده قرار می‌گیرند. گواهینامه‌های ایزو برای حضور موفق در مناقصات و جلب رضایت کارفرمایان هم در قراردادهای دولتی و هم در قراردادهای خصوصی بسیار کاربرد دارند. شرکتها و سازمانهایی که قصد پیاده‌سازی واقعی استانداردهای ایزو را برای حضور موفق در بازارهای داخلی و بازارهای بین المللی را دارند متقاضی گواهینامه ایزو هستند. داشتن گواهینامه اصلی ایزو امر صادرات را سهل و آسان می‌کند. اخذ استانداردهای ایزو ابزار قدرتمندی برای انجام تبلیغات و معرفی محصولات و تولیدات و خدمات هر سازمانی می باشد و نام سازمان ها و مجموعه ها را به یک برند تبدیل می‌کند. ارگانها و موسساتی که قصد دارند در لیست تامین کنندگان مجار در لیست وندور لیست (Vendor List ) بگیرند از انواع استانداردهای ایزو استفاده می‌کنند. استفاده از گواهینامه‌های ایزو اثربخشی در بازاریابی را بیشتر می‌کند.

   

  اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو با سیستم کاران

  ما با گرد هم آوردن چندین مشاور و کارشناس تحصیل کرده و متخصص و حرفه‌ای در زمینه انواع گواهینامه‌های ایزو یک مجموعه قدرتمند به نام سیستم کاران را تاسیس نموده‌ایم. مرکز ما توانسته است تا به حال مدیران و کارشناسان زیادی را آموزش و تعلیم دهد و در ارائه انواع گواهینامه‌های ملی و بین المللی روانه بازار کند و توانسته است به عنوان مرکز اصلی نمایندگان زیادی را در شهرهای مختلف مشغول به‌کار نماید. مرکز سامان کاران صداقت و مشتری مداری را سر لوحه تمام اموراتش قرار داده است و به همین خاطر توانسته مشتریان زیادی را پوشش دهد و مورد اعتماد سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی قرار گرفته است. خدمات سازمان مرکز سامان کاران ارائه انواع گواهینامه های‌ISO ، گواهینامهHSE ، گواهینامهCE ، گواهینامهIMS ، گواهینامهHSE-MS ،HSE PLAN و ارائه گواهینامه‌های شخصیISO وHSE و... و همچنین ارائه خدمات و مشاوره‌ در زمینه گواهینامه‌های ملی مانند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه رتبه انفورماتیک می‌باشد‌. مرکز سیستم کاران به خاطر داشتن چندین سال تجربه و بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان مجرب کلیه نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو را تهیه و جمع آوری نموده و در قالب فایل و فرمتWORD به صورت رایگان در اختیار متقاضیان و کاربران قرار می‌دهد. از دیگر خدمات رایگان مرکز سیستم کاران صدور گواهینامهIMS سیستم مدیریت یکپارچه به صورت رایگان می‌باشد. کلیه مشاوره‌های کارشناسان از طرف مرکز سیستم کاران در زمینه تکمیل فرم درخواست گواهینامه ایزو و انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو و مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو کاملا حرفه‌ای و رایگان خدمت متقاضیان و مشتریان ارائه می گردد.

   

  کدام استانداردها بیشتر به کار می‌آیند؟

  کلیه استانداردهای ایزو با توجه به نوع هر کسب و کاری ویژگیها و اهمیت منحصر به فرد خودش را دارد. ولی سازمان ایزو سه گواهینامه به نامهایISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت وISO 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را تهیه و تدوین نموده است. قوانین و دستورالعمل‌های این سه استاندارد به صورت عمومی تنظیم شده‌اند و قابل استفاده در تمام فرآیندها و عملکردها می‌باشند. اگر در هر کسب و کاری فرآیندها با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مشخص شود و کارهای تکراری حذف گردد و سطح کیفیت محصولات و خدمات افزایش پیدا کند و در کنار آن مجموعه به اصول حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پایبند باشد و امنیت و ایمنی محیط کار را نیز تضمین نماید تا پرسنل و کارگران با اعتماد و رضایت بیشتری کار کنند مسلما بهره وری و سود آوری و توسعه پایدار آن مجموعه به طور صد درصد تضمین می‌شود.

  نحوه دریافت گواهینامه‌های ایزو از جمله گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بسیار پیچیده نمی‌باشد و با انتخاب درست مرجع صدور گواهینامه ایزو و نوع مناسب گواهینامه ایزو با توجه به اهداف سازمان و با انجام طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی‌های ابتدایی و نهایی ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی انجام می‌شود

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تمام جنبه های سیستم ها، فرآیندها و استانداردهای یک سازمان را در یک سیستم هوشمند ترکیب می کند. این ادغام به یک کسب و کار اجازه می دهد تا با پرداختن به تمام عناصر سیستم مدیریت به عنوان یک کل، مدیریت خود را ساده کند، در زمان صرفه جویی کند و کارایی را افزایش دهد.

  یکIMS موفق، زحمت و کار غیر ضروری سیستم های مدیریتی متعدد را کاهش می دهد. به عنوان مثال، به جای برگزاری ممیزی برای هر استاندارد، فقط باید یکی را برگزار کنید. یکIMS اجازه می دهد تا این فرآیندها به گونه ای ترکیب شوند که به طور همزمان همه الزامات خاص استاندارد را پوشش دهند.

  یکپارچه سازی اکنون به لطف ساختار سطح بالای یکپارچه است. استانداردهای مبتنی برSL ساختار مشابهی از 10 بند دارند که دیدن شباهت‌ها و فرآیندهای مشترک هر استاندارد را بسیار آسان‌تر می‌کند.

   

  مزایایIMS چیست؟

  کارایی

  رویه های ساده و بهبود مستمر می تواند به پیشرفت کسب و کار شما با کیفیت بهتر، بهبود سلامت و ایمنی و افزایش بهره وری کمک کند.

  سرعت و مقرون به صرفه بودن

  مدیریت یکپارچه با وظایف و فرآیندهای مشترک به این معنی است که هزینه ها و زمان مورد نیاز برای پیاده سازی و نگهداری سیستم شما می تواند کاهش یابد. با انجام تنها یک ممیزی و یک بررسی مدیریتی، می توانید در زمان و هزینه صرفه جویی کنید و کارکنان ارشد می توانند به کارهای ضروری دیگر بروند.

  ثبات

  یکپارچه سازی سیستم های شما پیچیدگی را از بین می برد. با سیستم های هم تراز و فرآیندهای مشترک، می توانید رویه های خود را منطقی تر و منسجم تر کنید. این باعث می شود تا اهداف تجاری متداول برجسته شود و به کسب و کار شما اهداف واضح تر و تعریف شده تری برای موفقیت ارائه دهد.

  QMS چه گزینه هایIMS ارائه می دهد؟

  در اینجا درQMS ما سه محصولIMS را ارائه می دهیم که دارای ترکیبات زیر از استانداردها هستند:

  ISO 9001 وISO 14001

  اینIMS سیستم مدیریت کیفیت را با سیستم مدیریت محیطی ترکیب می کند. علاوه بر تمرکز قوی بر مشتری و اجرای شیوه های تجاری موثر برای ثبات و کیفیت، نقش رهبران و نیاز به نظارت و ارزیابی مورد نیاز هر دو است.

   

  ISO 9001 وISO 45001

  اینIMS سیستم مدیریت کیفیت را با سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ادغام می کند. برای دستیابی به هر دو باید نشان دهید که چگونه قصد بهبود، اجرای عملیات برای اندازه گیری و بهبود سیستم مدیریتی خود را دارید، و هم اقدامات تجاری خود را نظارت و ارزیابی کنید.

   

  ISO 9001 ،ISO 14001 وISO 45001

  برای یک سیستم کاملاً کارآمد که تمام نیازهای اصلی مدیریتISO شما را برآورده می کند، می توانید سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ترکیب کنید.

   

  IMS چیست و چه چیزی ممکن است به گواهینامهIMS نیاز داشته باشید؟

  IMS ( سیستم مدیریت یکپارچه ) فرصتی برای ترکیب استانداردهای مختلف با یک دستی و تنها یک ممیزی به منظور ایجاد یک سیستم بر اساس بیش از یک استاندارد می دهد. یک سیستم مدیریت یکپارچه استفاده از ترکیب دو یا سه گانه استانداردهایISO 9001 ،ISO 14001  و یاISO 45001 را با یک کتابچه راهنمای کیفیت واحد و مجموعه ای از رویه ها امکان پذیر می کند.

  پذیرش یک سیستم مدیریت یکپارچه واحد نسبتا ساده تر از پذیرش سیستم های مختلف توسط کارکنان است

     رویکرد یکپارچه به بهبود ارتباطات، آموزش و آگاهی کمک می کند. و بهره وری، بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار، افزایش رضایت مشتری و درک نقاط قوت و ضعف را هدایت می کند.

     استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در واحدها مزیت فنی را از نظر مقررات محلی و تعهدات قانونی ایجاد می کند

     نهادهای مشتری مدار اعتبار فنی و تجاری به دست می آورند

  چگونه می توانید درخواست دهید یا بیشتر بیاموزید؟

  برای درخواست یا درخواست اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامهIMS می توانید مستقیماً با مرکز سامان کاران با یکی از متخصصان ما تماس بگیرید.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family