ایزو چیست؟

گواهی ISO 9001 - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • IMS

   IMS

  IMS

  گواهینامهIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازانواع گواهینامه ایزو پرکاربرد بخصوص مورد نیاز شرکتها درون مناقصات میباشدکه البته گواهی نامه مجزا و مستقل نیست بلکه اصطلاحا وبه اشتباه گواهینامه نامیده میشود.IMS از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی متولد میشود وبه وجود میاید بدان معناکه چنانچه سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر سازمانش بطور یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان دست پیداکردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ویا بعبارت دیگر هنگامیکه سازمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر سازمان خود اجرایی کند و اخذ نمایدبهIMS دست یافته و مراجع غیرIAF اغلبIMS رابدنبال طراحی و پیاده سازی سه گواهی رایگان ارائه میکنندبه سازمانها.

  مزایای پیاده سازی و طراحی گواهی نامهIMS بسیارند و تمامی مزایای تعریف شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارد و ازجمله مزایایIMS میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش موارد ( حجم مستنداتIMS بواسطه اشتراکات بسیارش باسه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، زمان طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS بواسطه اشتراکات زیاد الزامات تعریف شدش باسه استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت و زیست محیطی ، هزینه طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه مشاور بابت مشاوره طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه اخذIMS سیستم مدیریت یکپارجه ، پرداختن و توجه بموضوعات سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه و همزمان ، جلب توجه نهادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و همینطور غیر دولتی ، جلب نظر و رضایت مشتریان و کارفرمایان و تامین خواسته های کارفرمایان و مشتریان ، حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه و اخذ امتیاز ازکارفرمای مناقصه گزار بواسطه اخذ گواهیIMS ، افزایش انگیزه پرسنل و کارمندان و کارگران و کارکنان مجموعه دارای مدرک و گواهی و استانداردIMS .

  IMS درحقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک اصطلاح هست وبه اشتباه گواهی نامه نام گرفته و مراجع غیرIAF یک گواهینامه بااین نام بوجود آوردند وبه رایگان دراختیار مراکزی قرار میدهندکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و اخذ میکنند. دراینجا توضیح بسیار مختصر درخصوص سه گواهی بالا میدهیم تااینکه سازمانها بتوانند بهتراین گواهی نامه و مزایایش رادرک کنند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومیترین استاندارد میباشدکه الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خود دارد و برطرف میکند و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها کاربرد دارد و شناخته شده است و تمامی استانداردها بدان نیاز دارند.
  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان و تعریف میکند و ازعمومی ترین استانداردها و مورد نیاز تمامی شرکتهاست و جهت مناقصات ازسازمانها و شرکتها و نهادها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست میگردد. ایزو 14001 الزامات محیط زییست رابابت داشتن محیط زیست پاک تامین میکند و سازمانها راراهنمایی میکندکه چگونه عمل کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد.

  گواهی نامه ایزو 45001 که قبلا باعنوانOHSAS18001 مطرح بود و ویرایشهایی خورد و امروزه باعنوان ایزو 45001 مطرح گردیده وبه معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست و الزامات ایمنی درون محیط کار رابررسی میکندو اینکه سازمانها چکار کنندکه محیط ایمن جهت پرسنل مهیا شود و خسارات مالی و جانی بحداقل برسد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید

  Read more
 • ISO 10002

   گواهینامه ایزو 10002

  ISO 10002

  گواهینامهISO 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ازسری استانداردهای 10000 یعنی سری استاندارد مشتری مداری هست. استاندارد 10002 شرکتها رادر جهت جلب رضایت مشتری کمک میکندو البته یک راهنماست وبه اشتباه بدان گواهینامه اطلاق میشود و درقالب گواهینامه صادر میشود و اصلا استاندارد و گواهینامه نیست بلکه بعنوان یک راهنما شرکتهارا جهت جذب و جلب مشتری یاری میکند و باراه اندازی یکسری ترفندها و الزامات تعریف شده درون ایزو 10002 ازمیزان رضایت و حتی شکایت مشتری آگاه میشود. قطعا میان نظر مشتری و سازمان اختلافاتی هست و متاسفانه سازمانها ازاین عدم رضایت باخبر نمیشوندتا زمانیکه ممکنست کاربه شکایت بکشد و آنوقت عواقب خوبی نداشته باشد و سازمان اعتبارش زیر سوال برود و درنتیجه مشتریانش رااز دست بدهد اماکه سازمان بااجرایی کردن و طراحی و پیاده سازی و مستند سازی سیستمهای مدیریتی مشتری مدار همچونISO 10002 میتواند مشتریان خودرا حفظ کرده و مشتریان بیشتری جلب کند و ازرقبایش پیشی بگیرد.

  سازمانهای دارای گواهینامهISO 10002 با اخذ استاندارد ایزو 10002 چند نکته رانشن میدهند و القا میکنندکه درراستای خدمات و فرآیندشان مشتری و نظر مشتری برایشان ازدرجه اهمیت بسیار بالایی برخوردارست و میتوانند بااطلاع ازچند و چون شکایات و میزان رضایت مشتریان ازنظرات آنها درهرچه بالاتر بردن سطح کیفی سازمان بهره ببرند و شکایات آنها مبدل شودبه رضایت و فرصتهای بهتر جهت جذب مشتری بیشتر.

  گواهی نامهISO 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان الزامات مشترک بسیاری داردبا دیگر سیستمهای مدیریتی مشتری مداری یعنیایزو 10001سیستم مدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی وایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری . بهمین جهت توصیه میشود سازمانها بطور همزمان و کنار یکدیگر سه استاندارد رابه اجرا درآورده و طراحی و پیاده سازی نمایند همچنین میتوانندبه مرور و دریک بازده زمانی آنهارا اجرایی کرده و پیاده سازی نمایند و البته ملزم بدین کار نیستند اما بهترست اینکار رابکنند. درکنار اینها سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نیز الزامات کیفی درون استاندارد ایزو 10002 راجهت بالا رفتن سطح کیفی فرآیندشان تعریف میکند و سازمانها جهت بالا بردن کیفیت پیاده سازی انواع استاندارد بخصوص سیستمهای مشتری مداری نیازمنداین هستندکه ایزو 9001 رابه حیطه طراحی و پیاده سازی بکشند والبته الزام نیستند و اما بهترست و توصیه میشود ابتدااین سیستم مدیریت کیفیت یعنی ایزو 9001 رادریافت و اخذ کنند زیرا بنوعی پیش نیاز استاندارد ایزو هادیگر میباشد درالویت اخذ ایزو 9001 توصیه میشود و بکار گیرند و سپس جهت اخذISO 10002اقدام کنند.

  مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی رسیدگی شکایاتISO 10002 عبارتند از: افزایش مشتریان بوسیله و واسطه رسیدگی شکایتشان (زمانیکه مجموعه شکایات مشتریان رارسیدگی میکند و مشتریان توجه مجموعه رامیبینند قطعا بدان مجموعه اعتماد میکنند و جزو مشتریان اصلی و دائمیش میشوند، سود دهی و بهره وری بالا بوسیله افزایش تعداد مشتریان ، ارزش و احترام به مشتریان بواسطه اهمیت بنظرشان ، درک ضعفها و فهمیدن نواقص کیفیتی کالا و خدمات بواطه نظر مشتری و قطعا زمانیکه مشتری درخصوص کالا و خدمات شکایتی میکند سازمان متوجه ضعفهایش درراستای کیفیت میشود، ایجاد انگیزه و افزایش انگیزه پرسنل و کارکنان بواسطه رضایت مشتری و تشویقشان بابت عملکرد درست و صحیح ، بالا رفتن و بهبود و پیشرفت کیفیت کالا ویا خدمات باعلم نظر مشتری و درک نواقص و بسیاری مزایای دیگرکه البته تمام سیستمهای مشتری مداری بواسطه پیاده سازی سیستمهای مشتری مداری برایشان ارمغان میاورد.
  کلیاتISO 10002 بیان کننده اینست زمانیکه شکایتی ازطرف مشتری بشود و مشتری ازعملکرد و خدمات و محصولات شرکت شکایتی داشته باشد اززمان شکایت و اعلام شکایت تازمان نتیجه و اقدامات لازمه اصلاحی و پیشگیرانه شکایت بایستی تماما تحت کنترل مجموعه باشد و آنرا مدیریت کند.

  گروه سامان کاران باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ISO 10004

  گواهینامه ایزو 10004

  ISO 10004

  گواهیISO 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان الزامات لازمه جهت رضایت مشتری و سنجش رضایت مشتری رابیان میکند و درحقیقت یک راهنماست جهت سازمانها بابت جلب مشتری و جذبش و سنجش رضایت مشتریان و سازمانها راراهنمایی میکندتا بابه کار بردن ترفندهای لازم رضایت مشتریانشان تامین گردد.

  استاندارد ایزوISO 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری الزامات مشترک بسیاری داردبا دیگر استانداردهای مشتری مداری همچون گواهینامه ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی و ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان بهمین جهت توصیه میشود سازمانها بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. همچنین درراستای الزامات کیفیتی محصولات و خدماتشان جهت جلب نظر مشتری نیازبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 دارد بهمین جهت توصیه میشود سازمانها درابتدا ایزو 9001 رابگیرند و سپس جهت اخذ گواهی 10004 و هرنوع گواهی دیگر مشتری مداری اقدام کند.

  گواهینامهISO 10004 دستورالعملهایی رابرای تعریف و اجرای فرایندهابرای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهداین استاندارد صرف نظر ازنوع یااندازش ویا محصولات و خدمات ارائه شده جهت استفاده توسط سازمان درنظر گرفته شده است.تمرکز گواهی ایزو 10004 برروی مشتریان خارجی سازمان هست. توجه: درطول گواهی 10004 ، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجیهای سازمانی و نظر مشتری درنظر گرفته شده.

  ISO 10004 صرف نظر ازنوع ، اندازه ویا کالای ارائه شده توسط سازمانها جهت سنجش رضایت مشتریان درنظر گرفته شده است. تمرکزایزو 10004برروی مشتریان خارجی سازمانست. ایزو 10004 گواهینامه نیست و دراصل یک راهنما میباشدکه راهکارها و راهنماییهایی جهت تعیین و اجرای فرایندهابرای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بااین تفاسیر و همانگونه که بیان شد راهنمای ایزو 10004 سیستم رضایت مشتری صرف نظر ازنوع ، اندازه ویا محصول ارائه شده درسازمانها آنهارا جهت جلب رضایت مشتری و سنجش رضایت مشتری راهنمایی میکنند وتمرکزشروی مشتریان خارجی سازمان هست.
  ISO 10004 جهت نهادها و شرکتها مزایایی دارد و سازمانها باتدوین و تبیین استاندارد 10004 سازمان رادر تعیین و اجرای فرایندها جهت نظارت و سنجش رضایت مشتری راهنمایی میکند. شکایتها رابه رضایت شاکی ازسازمان مبدل میکند یعنی بنوعی ریسکها رابه فرصت تبدیل میکند. شناسایی ضعفهای شرکت ودر نتیجه ازبین بردن دلایل شکایت، تشویق پرسنل بمنظور ارتقاء مهارتهای خوددر کار بامشتریان ، مبنای بررسی مداوم و تحلیل روند رسیدگی شکایات و جلب مشتری و ارتقا سازمان نسبت برقبا.
  استانداردISO 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، الگوی رضایت سنجی مشتریان رااینگونه تعریف میکندکه رضایت مشتری بااختلاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری از محصول ارائه شده توسط سازمان تعیین میشود بدان معناکه رضایت مشتری اینگونه بدست مایدکه اولا انتظار مشتری ازمحصول مورد نظر چیست و سپس درک مشتری ازنوع محصول انتخابیش. بجهت جلب رضایت مشتری و دستیابی رضایت مشتری ، ابتدا سازمان بایستی انتظارات مشتری راشناخته و درک کند واین انتظارات ممکنه صریح و آشکار باشدیا درمواقع خاص باشد ویا کاملاً بیان نشده و دور ازنظر. انتظارات مشتری ، همانطورکه توسط سازمان قابل درکست ، پایه اصلی کالا و خدمات ارائه شده سازمان میشود و سازمان برمبنای همین نظرات و سنجش رضایت مشتری کالا و خدماتش راارائه میدهد. طبیعی هست دید سازمان و رضایت مشتری متفاوتند و نظر مشتری و سازمان درجاهایی متمایز ازهم باشد امامهم میزان رضایت مشتری هست ازنوع و کیفیت کالا تا دیدگاه سازمان بابت کیفیت و نوع محصول ارائه شده.

  گروه سامان کاران، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ISO 9001

   گواهینامه ایزو 9001

  ISO 9001

  گواهی نامهISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومی ترین و کاربردی ترین استاندارد ایزو مطرح شده توسط سازمان استاندارد ایزو میباشد و مادر و پیش نیاز تمامی استانداردهای ایزو میباشدکه الزامات کیفی مورد نیاز تمامی شرکتها و انواع استاندارد رابیان میکند. خانوادهایزو 9000جنبه های مختلف مدیریت کیفیت رادر نظر میگیرد و دربر میگیرد و حاوی الزامات بیان شده انواع استاندارد ازلحاظ کیفی میباشد بخصوص معروفترین استانداردهای ایزو همچون ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ،HSE . همچنین همراه استانداردهای مشتری مداری بابت شرکتها و سازمانهایی میباشدکه میخواهند اطمینان حاصل کنندکه محصولات و خدماتشان نیاز مشتری رابرطرف میکند و راهنماییها و ابزارهایی راارائه میدهدتا کیفیت سازمان تضمین و بطور مداوم بهبود یابد.

  گواهیISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت قبلا باعنوان تضمین کیفیت و کنترل کیفیت مطرح بود و طی ویرایشهای مختلف نظر بدینکه کشورهای عضو سازمان ایزو معتقد بودند کیفیت نباید تضمین ویا کنترل شود بلکه بایستی مدیریت شود.

  گواهینامهISO 9001 همچنین درکنار ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بایکدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند و زمانیکه سه استاندارد بیان شده بطور همزمان و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شوند میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمان راه اندازی کند.

  استانداردISO 9001 ازانواع گواهی نامه مورد نیاز درون مناقصات میباشدکه کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازسازمانها و نهادها و شرکت کننده در مناقصه درخواست کند. شرکتها فارغ ازنوع فعالیت و گستردگی سازمان و شرایطشان نیازمند دریافتISO 9001 هستند و درون مناقصات بهمین جهت ازاغلب شرکتها درخواست گواهی ایزو 9001 میشود. شرکتها باهر نوع فعالیت چنانچه بدنبال اخذ گواهی ایزو هستندکه برایشان بالاترین و بیشترین بهره وری راداشته باشند اول ازهمه بهشان توصیه میشود ایزو 9001 رابگیرندتا ضمن بالا رفتن سطح کیفی فرآیندها و محصولات و خدماتشان بهره کامل راازآن ببرند و ازلحاظ بسیاری هزینه ها برایشان بصرفه هست وهر زمان خواستند گواهی ایزو دیگری بگیرند بعنوان پیش نیاز ایزو 9001 راداشته باشند. ایزو 9001 همچنین زمانیکه سازمانها بخواهند هرنوع گواهی ایزو رادریافت کنند توصیه میشود ازطریق مراجع صادر کننده و مراکز مشاوره تاآن رادرابتدا بگیرند و سپس هرنوع سیستم مدیریتی دیگررا طراحی و پیاده سازی کنند.
  گواهیISO 9001 رااز کجا بگیریم و ازکجا شروع کنیم تابتوانیم گواهی ISO 9001بگیریم سوالی هست که اغلب متقاضیان دریافت و اخذ ایزو باآن مواجه میشوند. مراجع صادر کننده انواع گواهی ایزو منجمله ایزو 9001 رادر اختصار و اصطلاحCB میگویندکه خودشان تحت اعتبارAB فعالیت میکنند و درراسشانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان بدان اعتبار میبخشد بدین نوع گواهینامهIAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست و جهت صادرات و حتی مناقصه ( بنابر سطح سختگیری و صلاحدید مناقصه گزار ) و یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF و بیش از500 و حدود 600 مرجع هستند و باعث ایجاد برندهای زیادی شده اندکه دارای قیمتهای متفاوتی هستند و اختلاف قیمت برندها بدلیل همین تعددشان هست و تمامشان دارای یک سطح اعتبار و دارای اعتبار داخلی هستند.

  گواهیISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت یار و همراه همیشگی شرکتهاست فرقی ندارد خواه شرکتهای خدماتی ، خواه شرکتهای پیمانکاری ویا شرکتهای انفورماتیکی و غیره. جهت دریافت انواع گواهی ایزو همچون ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 27001 ، ایزو 29001 ، ایزو 50001 ، ایزو 16946 ، ایزو 100015 ، ایزو 17025 ، ایزو 28001 ، ایزو 13485 وانواع دیگر ایزو همه و همه درابتدای راه نیازبه طراحی و پیاده سازی ایزو 9001 دارند.

  گروه بین المللی سامان کاران باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ایزو

  این مجموعه ایزو متصل به منوی ایزو درمنوی اصلی هست

  Read more
 • ایزو چیست؟

   ایزو چیست

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو بااهداف گوناگونی گرفته میشود بطور مثال  ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا اینکه میخواهند صادرات انجام داده و تبلیغات کنند ویا جهت رقابت درمیان رقبای همکار خودبا زمینه فعالیت یکسان دلایلی میباشدکه شرکتهای مختلف اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو . البته شرکتها نمیدانند چگونه گواهینامه ایزو بگیرند و ازطریق کدام مراجع اقداک کنندبه اخذ استاندارد ایزو ویااینکه اصلا کدام نوع ایزو بکارشان میاید. دراولین گام پس شرکتها بایستی بدانند هدفشان ازاینکه میخواهند ایزو بگیرند چیست و سپس متوجه شوندکه ازطریق کدام مراجع میتوانند اقدام کنند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو اولین موضوعی میباشدکه شرکتها بایستی بدانند. بطور کل مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو شامل موارد زیر میشود: انتخاب هدف ، انتخاب مرجع صادر کننده ، پیاده سازی و ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین مشاوره و مشاوره درتمام مراحل نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند. درادامه مختصرا هرکدام ازاین مراحل راتفسیر کرده و توضیح میدهیم.

  گواهی ایزو در مرحله اول جهت اخذ انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو درکل و بطور کلی دو گروه میشوند یااینکهIAF هستند ویااینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB فعالیت میکنند و درنهایت درراس آنها یک نهاد بین المللی باعنوانIAF قرار داردکه گواهی ایزوIAF دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هست و تمامی کشورها نمایندگانی دراین نهاد دارندکه تنها نمایندهIAF ایرانNACI میباشد و هرمرجعIAF ،AB های تحت نظر خودرا داردکه درون سایتIAF هستند و شرکتهای دریافت کننده ایزوIAF میتوانند درون سایتIAF مراجعه کنند وبررویAB انتخابی کلیک کرده و جهت استعلام و رجیستری گواهی ایزو خودشان مطمئن شوند.جهت صادرات گواهی نامه ایزوIAF کاربردیست. نوع دیگر گواهی ایزو غیرIAF میباشدکه تحت نظرAB وCB داخلی هستند و درون ایران صادر میشوند و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد دارد و دربرخی موارد هم ممکنست کارفرمای مناقصه گزار سختگیر و آگاه باشد و درخواست ایزوIAF کند واما غالبا جهت مناقصات و رقابت و تبلیغات و دیگر مقاصد گواهینامه غیرIAF کفایت میکند. لازم بذکرست گواهینامه ایزو غیرIAF ازطریق سایتIAFCB قابلیت رجیستری و استعلام دارد.

  اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم استقرار و پیاده سازی میباشدکه بنابر نوع گواهی ایزوIAFویا غیرIAF فرق دارد. درخصوص مراجعIAF ضروریست و همچنینن ممیزی و رفع عدم انطباقها بسیار سختگیرانه انجام میگیرد و هزینه و زمان زیادی میطلبد. درخصوص مراجع غیرIAF پیاده سازی بنابر درخواست شرکت متقاضی صورت میگیرد و ممیزی بصورت صوری انجام میگیرد. غالبا مدیران ازاین پیاده سازی شانه خالی میکنند زیراکه پیاده سازی زمانبر و هزینه بر میباشد. همچنین مدیران بدین آگاهی نرسیدندکه پیاده سازی تاچه حد دربهره وری و پیشرفت مجموعه شان مهم و حیاتی هست. دراین مرحله بعداز پیاده سازی ممیزی انجام میگیرد بدین معناکه ممیز میاید و انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و بعداز رفع عدم انطباقها باکمک ممیز طی مراحل مختلف شخص ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.

  گواهینامه ایزو درنهایت صادر میشود هنگامیکه مرجع انتخاب شد و ممیزی صورت گرفت و ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهیISO صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو درکل یااینکه عمومی هستند ویااینکه تخصصی . ازانواع عمومی گواهی ایزو میتوان بدین گواهینامه ها اشاره کرد: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه واین 5 گواهینامه عمومیترین انواع استاندارد ایزو هستند و همچنین سیستمهای مشتری مداری : ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان نیزاز انواع عمومی ایزو هستند. انواع تخصصی نیزبا توجه تخصص شرکت متقاضی مشخص میگردد. درخصوص صنایع غذایی ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع گواهی نامه تخصصی دیگرکه برمبنای نوع فرآیند شرکت تعیین میگردد.

  مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی جهت اخذ ایزو روبرو میشوند:

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

  چگونه و ازکجا ایزو بگیرم؟

  جهت اخذ ایزو برای مناقصات از کجا شروع کنم؟

  مراجع صادر کننده ایزو جهت مناقصات

  مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو جهت صادرات

  مراجع و شرکتها و مراکز صدور گواهی نامه ایزوISO

  مراحل و مدارک و شرایط و ضوابط اخذ گواهینامه ایزوISO

  هزینه و مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو

  نحوه پیاده سازی و استقرار ایزوISO

  مشاوره ایزوISO

  ممیزی ایزوISO

  متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ،',HIDKHLI HDC,، گواهینامه ISO،',HIDKHLI ISO، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

  گروه سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO، HSEو CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEبعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

  Read more
 • سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامه ایزو 9001

  سیستم مدیریت کیفیت

  ایزو 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سازمانها برای بهتر شدن عملکرد فرآیند تهیه و تدوین گردیده و در حوزه محصولات تمرکز بر روی مدیریت کیفیت نهادینه شده است. برای رقابت رقبا در بازار کار و کیفیت بالا برای رضایت مشتری سیستم مدیریت کیفیت با تمرکز بر روی کیفیت سازمانها راهنمایی می کند. استاندارد گواهینامه ایزو9001 درخواست بسیاری از متقاضیان بوده و شرکتهای بسیاری گواهی نامه ایزو 9001 می خواهند این سازمانها برای پیشرفت سازمان خود تمایل دارند اخذ ایزو 9001 دریافت کنند. برای رضایت مشتری و برآورده کردن انتظارات و درخواست نیاز مشتری و افراد صاحب نفع ایزو9001 می تماند کمک کننده باشد.زیرا مشتریان محصول با کیفیت خواسته که نیازشان برطرف شود.

  مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

  با قدرت و توانایی می توان محصولات و خدمات را با رعایت الزامات قانونی و رضایت مشتری فراهم کرد.
  فراهم کردن رضایت مشتری و ایجاد فرصت ها
  برای انجام ریسکها و فرصتها با توجه تناسب محیط و هدف شرکت
  مجموعه باید برای سیستم مدیریت کیفیت و انطباق توانایی داشته باشد.

  اهمیت سیستم مدیریت کیفیت

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بنام ایزو9001 شناخته شده بوده و مادر تمام الزامات کیفی می باشد برای دریافت گواهینامه ایزو9001 صادر کنندگان اول طراحی و پیاده سازی ایزو 9001 انجام داده و بعد دریافت هر نوع استاندارد دیگر انجام شود. برای اثربخشی سازمان و کارسازی سازمان گواهی نامه ایزو9001 دریافت شود. برای دریافت یک گواهینامه سازمانها میتوانند ایزو9001 گرفته و بعد به سراغ گواهی نامه ایزو14001 و ایزو45001 که سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی همراه می باشد دریافت کنند. این سه استاندارد کنار هم می تواند کاربرد داشته باشد. وقتی این سه استاندارد با هم دریافت شود بهIMS سیستم مدیریت یکپارچه نامگذاری می شوند. وقتی سازمان می تواند سیستم مدیریت یکپارچهIMS برای سازمانش پیاده سازی کند که این استاندارد طراحی و پیاده سازی کند و همچنین سیستم مدیریتی هم در سازمانش بکار گرفته باشد. برای شرکت کردن در مناقصات ایزو 9001 می تواند کاربرد داشته باشد.

  مراحل اخذ سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  هدف از انتخاب گرفتن گواهینامهISO9001
  چه مرجعی صادر کننده گواهیISO9001 باشد
  پیاده سازی گواهی نامهISO9001 همچنین مستندسازی
  ممیزی ها داخلی و خارجی
  ممیزی آخر
  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 9001

  برای دریافت گواهینامه ایزو9001 قبل دریافت باید هدف مشخص باشد وقتی هدف مشخص شد مرجع مورد نظر انتخاب شود. اگر اخذ گواهینامه ایزو9001 برای شرکت کردن در مناقصات باشد مراجع غیرIAF میتواند کاربرد داشته باشد. اما اگر بخواهند صادرات انجام دهند باید گواهی نامه ایزو 9001 از مرجعIAF دریافت کنند. مرکز ما بهمراه گواهی نامه مستندات به شرکت متقاضی ارائه می کند این مستندات می تواند در پروژه پیاده سازی اثر گذار باشد مستندات بصورت رایگان به مشتری تحویل داده می شود. ممیزی داخلی و خارجی هم انجام شده و وقتی ممیزی توسط شخص ممیز انجام شد برای صدور گواهینامه ایزو مجوز داده می شود.

  توصیه مهم برای اخذ گواهینامه ایزو 9001

  برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 توصیه میشود مرجع صادر کننده انتخاب شود گواهینامه های دیگر که مرجع صادر کننده اهمیت داشته برای ایزو 9001 این اهمیت دارد. متقاضیان باید بدانند که مراجع صادر کننده تقلبی مشغول فعالیت بوده و گواهی ایزو 9001 صادر می کنند همچنین لوگو و برچسب هم بر روی گواهی نامه چسبانده و ظاهر زیبا برای ایزو درست کرده که این گواهی نامه اعتبار نداشته و از طریق فتوشاپ صادر می گردد. متقاضیان دریافت ایزو بر این باورند که گواهی ایزو اعتبار داشته و فریب ضاهر گواهی خورده و نمیدانند ایزو که برایشان صادر شده ارزش نداشته هیچ اعتباری ندارد. مراجع تقلبی مراجع ساختگی داشته همچنین می گویند گواهی نامه قابل استعلام می باشد با سیتهای دیگران و جابجا کردن و تغییر سایت برای خودشان سایتی درست کرده مشتریان فریب داده و گواهی نامه برایشان صادر می شود. اگر می خواهید مرجع صادر کننده انتخاب نمایید با آگاهی جهت دریافت ایزو9001 اقدام نمایید مرکز سیستم کاران مشاوره بصورت رایگان ارائه داده و تمامی خدمات مشاوره گواهینامه ایزو انجام داده و گواهینامه معتبر برای سازمان ارائه می کند.

  Read more
 • شرایط اخذ ایزو ارزان .

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  گرفتن گواهی ایزو ارزان شاید درابتدا اسم مقرون بصرفه ای بنظر بیاید اما منظور ازاینکه میخواهم گواهنامه ایزو ارزان بگیرم تنها بحث هزینه گرفتن استاندارد ایزو مطرح نیست و بحث اینست،گه گواهینامه ایزو و استاندارد ایزو ارزان و معتبر میخواهیم و مدرک ایزو گرفته شده نیز همچنان اعتبارش دراولویت قرار داشته، یعنی استاندارد ایزو دریافت شده درکنار ارزان بودن معتبر هم باشد، اخذ ایزو ارزون بدلایلی میتوان گفت کاملا شدنیست. دلایل بسیاری باعث ایجاد موج تقاضا دربحث استاندارد ایزو ارزان شده و ازجمله دلایل اخذ ایزو ارزان میتوان بافزایش تعداد مراکز و یاموسسات صادرکننده گواهی نامه ایزوارزان یاهمان شرکتهای ثبت وصدور گواهی نامه ایزو درکشور میباشد. باافزایش چشمگیر و ناگهانی لیست مراکز شرکتهای ثبت وصدور گواهینامه ایزو ارزان وهمچنین تمایل بسیار زیاد متقاضیان دریافت گواهی ایزو ارزان باعث شده مراجع ویا موسسات صدور استاندارد ایزو درایران به اصلی ترین مراجع صدور استاندارد ایزو ارزان درکشور تبدیل شوند ومراجع وشرکتهایCB صادرکننده گواهینامه با اعتبارIAF تقربیا ازدور خارج گردند. شاید الان اینسوال برای کسانیکه بابحث استاندارد ایزو اشنایی کاملی ندارند مطرح شودکه استاندارد ایزو ازکجا صادر میشود وCB یاIAF مطرح شده درمقاله چه معنایی دارد، گواهی ایزوISO توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردinternational standard organization بطور مخففISO صادر میشود، وظایف سازمان ایزو به بخشی خاص یاوظیفه مشخص محدود نمیشو ودر حوضه و بخشهای زیادی استاندارد وظایفش راگستردگی داده اما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکلها منباب بهترشدن مجموعه ویکسان سازی قوانینی راکه خود تدوین نموده درجهانست، اگرمدیر مجموعه بخواهد تاثیر استاندارد ایزو رادر مجموعه خود ببیند باید تمام الزامات استاندارد ایزو راکامل اجرا کند و الزامات استاندارد ایزو رادر مجموعه خود تبدیل بقوانین ملزم باجرا کند و انگاه میتوان تاثیرات بسزای استاندارد ایزو درمجموعه خودرا ببیند، ایزو باعث ترقی مجموعه میشود. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارند بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو نیز ازاعضای مهمCB هادرایران میباشند،CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهاهم محسوب میشود موسساتی بنامAB مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هستکه هرکشورAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحدی هستند و براین موسسات نظارت دارند بانامIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی و انجمنIAF نیزبرای هرکشورAB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمنIAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرده و البته انجمنIAF برایران نیزنظارت دارد البته. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF میباشد.

   

  ISO3

  شرایط اخذ ایزو ارزان درایران با کشورهای دیگر متفاوت است بواسطه عدم وجود بازرسی های سختگیرانه جهانی

   

   

  شرایط اخذ ایزو ارزان ازطریق مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ارزان بدلایلی رواج پیدا کرده و ازعمده ترین دلایل میتوان به شرکت درمناقصات ویا اخذ استاندارد ایزو جهت اهداف تبلیغاتیست و البته عدم کنترل دقیق سازمانها و ارگانهای ناظر براستاندارد کشور و عدم آگاهی جاهاییکه متقاضیان گواهی نامه ایزو منباب انجاها اقدامات لازم اخذ استتاندارد ایزو راانجام داده قصد دارندکه گواهی نامه ایزو راکه میگیرند به انها ارائه نمایندهمچنین با قوانین و قواعد ساده جهت اخذ ایزو وهمچنین موارد فنی و حقوقی و هزینه بسیار پایین بنسبت گواهینامه عضو انجمنIAF باعث شده تاموضوع اخذ ایزو ارزان باب شود .و جای خودرا درمیان موسسات و مراجع صدور ایزو بازکند.

   

   

  استانداردهای ایزو

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

   

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و وسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکنندهISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهایCB درایران تمامی مراجع وCB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهایCB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یکCB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامهISO ، گواهینامهHSE گواهیIMS و غیره تصمیم گیری کنند. طبعا هزینه وزمان مهمترین عامل درتصمیم گیری متقاضیان واقعی گواهیISO ویاHSE-MS بوده واهداف واقعی وخواستهای واقعی استانداردهای ایزو ویاHSE دردرجه دوم میباشد ومتقاضیان مدرکISO ویامدرکHSE متاسفانه جهت دریافت گواهینامه ایزو به نوع برتر ویا نام مرکز صادرکننده اصلا توجهی نمیکنندکه همین امرپای افراد سودجو و کلاهبردار رانیزبه بحث صدور ایزو بازکرده است و گواهینامه ایزو نامعتبر و غیرقابل رجیستر نیززیاد شده درسطح کشور، مهمترین عامل تصمیم افرادی که کورکورانه بدون استعلام گواهینامه ایزو دریافت میکنند اینست که فقط تنها هدف چنین افرادی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هست. بهتراست قبل ازهر اقدامی منبب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز سامان کاران استفاده کنید.

  Read more
 • فرق گواهینامه ISO 9001 شرکتی و فردی

   

  فرق گواهینامه ISO 9001شرکتی و فردی

  هنگام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (QMS)با استفاده از استاندارد بین المللیISO 9001 ، اصطلاح گواهینامه ISO 9001بسیار ظاهر می شود ، اما این به چه معناست؟چگونه گواهینامه ISO 9001را دریافت می کنید؟

  گواهینامه ISOبرای شرکتها و افراد استفاده می شود ، اما برای هر یک معنای متفاوتی دارد.فرایند صدور گواهینامه برای یک شرکت شامل پیاده سازی فرایندهایی برای برآوردن تمام الزامات استاندارد ISO 9001و سپس ممیزی یک سازمان صدور گواهینامه خارجی و تأیید برآورده شدن همه الزامات است.این شامل تمرکز بر رضایت مشتری و برآوردن الزامات قانونی است.

  برای یک فرد ، فرآیند صدور گواهینامه شامل گذراندن دوره های آموزشی خاصی است که معمولاً شامل گذراندن یک آزمون کتبی است.

   

  منظور از گواهینامه ISO 9001چیست؟

  بنابراین ، گواهینامه ISO 9001چیست؟برای یک شرکت ، این بدان معناست که آنها می توانند تبلیغ کنند که ممیزان خارجی تأیید کرده اند که آنها تمام الزامات استاندارد ISO 9001را دارند و بنابراین ،QMS آنها مطابق با این الزامات در سطح جهانی است.ISO 9001 به استاندارد بین المللی برای تضمین کیفیت در سازمانهای تجاری تبدیل شده است.

  برای افراد ، گواهینامه ISO 9001به این معنی است که آنها دانش لازم برای پیاده سازی یا ممیزیISO 9001  را کسب کرده اند و می توانند این دانش را در سیستم مدیریت کیفیت به کار گیرند.

   

  شرایط صدور گواهینامه ISO 9001چیست؟

  فرایند صدور گواهینامه برای شرکت ها با تصمیم گیری برای استفاده از ISO 9001به عنوان پایه ای برای QMSآغاز می شود.برای اینکه سازمانی دارای گواهینامه ISO 9001باشد ، شرکت باید کلیه فرایندهای مورد نیاز استاندارد ISO 9001را با استفاده از رویکرد فرآیندی پیاده سازی کند ، و سپس به ممیزان یک سازمان صدور گواهینامه (که گاهی اوقات ثبت کننده نیز نامیده می شود) نشان دهد که الزاماتبرآورده شده اند.برای افراد ، صدور گواهینامه ISOمستلزم تکمیل مجموعه آموزشی ISO 9001و گذراندن امتحان شامل آن آموزش است

  گواهینامه QMSچیست؟

  پس از اجرای الزامات ISO 9001 ، شرکت باید سیستم مدیریت کیفیت را برای مدت طولانی حفظ کند.در این مدت ، پرسنل شرکت باید ممیزی های داخلی و حداقل یک بازبینی مدیریتی در سیستم را انجام دهند.پس از این ، ممیزان اصلی از یک سازمان صدور گواهینامه سیستم را بر اساس الزامات ISO 9001ارزیابی می کنند. اگر شرکت گواهینامه ISO 9001معتقد باشد که سیستم دارای استاندارد است و تمام الزامات صدور گواهینامه ISO 9001برآورده شده است ، پس ISO 9001گواهی صادر می شود که نشان می دهد QMSشرکت مطابق با استاندارد قابل قبول است.سپس این شرکت دارای گواهینامه ISO 9001در نظر گرفته می شود.

   

  ممیزی QMSچیست؟

  ممیزی QMSیک مرور برنامه ریزی شده و سیستماتیک از فرایندهای QMSاست که به آنچه در واقع برای هر فرآیند در مقایسه با اسناد و الزامات استاندارد انجام می شود ، نگاه می کند.هدف ممیزی این است که تأیید کند که ترتیبات برنامه ریزی شده واقعاً برآورده شده است.به عبارت دیگر ، آیا این شرکت در واقع فرآیندهای خود را همانطور که برنامه ریزی کرده بودند ، انجام می دهد یا خیر.علاوه بر این ، ممیزی به بررسی اثربخشی و کارایی QMSمی پردازد

  3نوع ممیزی چیست؟

  سه نوع ممیزی با این تفاوت است که چه کسی ممیزی را درخواست می کند ، چه کسی تحت ممیزی قرار می گیرد و چه کسی ممیزی را انجام می دهد.ممیزی شخص اول (که ممیزی داخلی نیز نامیده می شود) زمانی است که یک شرکت ممیزان را برای ممیزی فرایندهای خود استخدام می کند.ممیزی شخص ثالث زمانی است که مشتری یک ممیز (بازدیدکنندگان) را استخدام می کند تا تامین کننده خود را ممیزی کند.سرانجام ، ممیزی شخص ثالث زمانی است که یک شرکت یک طرف خارجی مستقل را استخدام می کند تا فرایندهای خود را بر اساس استاندارد ISO 9001ممیزی کند تا بتواند تأیید کند که فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت با استاندارد مطابقت دارد

  آیا یک فرد می تواند دارای گواهینامه ISO 9001باشد؟

  یک فرد می تواند با شرکت در آموزش ایزو 9001 و گذراندن امتحان دارای گواهینامه ISO 9001باشد.گواهینامه های ISO 9001 برای افراد برای به دست آوردن شایستگی ها و دانش مورد نیاز برای استفاده از ISO 9001برای ایجاد و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت (که اغلب QMSنامیده می شود) برای یک شرکت ضروری است.این گواهینامه های فردی همچنین به افراد درگیر اجازه می دهد تا با اثبات مهارت های خود به کارفرمایان بالقوه ، حرفه ای در زمینه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت پیش ببرند

  چگونه می توانم گواهینامه QMSرا دریافت کنم؟

  افراد نمی توانند دارای گواهینامه QMSشوند ، اما می توانند دارای گواهینامه ISO 9001باشند.افراد می توانند این کار را با گذراندن آموزش ISO 9001مناسب و گذراندن هرگونه آزمون مربوطه انجام دهند.دوره های زیادی در دسترس است ، از جمله دوره های دو روزه نحوه اجرای ISO 9001، دوره های ISO 9001ممیز داخلی که دو تا سه روز است و آموزش ISO 9001 Auditor Lead، که معمولاً در قالب پنج روزه و شامل یک آزمون استبهدوره ممیز سرب فقط می تواند توسط شرکتی ارائه شود که خود دارای مجوز ارائه خدمات آموزش ممیزان ISO 9001بوده است.با گواهینامه ISO 9001 Auditor Lead، می توانید توسط یک سازمان صدور گواهینامه استخدام شوید تا سیستم مدیریت کیفیت شرکت را مطابق با استاندارد ISO 9001ممیزی کند.

   

  دریافت گواهینامه ISO 9001چقدر هزینه دارد؟

  هزینه صدور گواهینامه ISO 9001برای یک فرد بسیار ساده است - این قیمت دوره ای است که توسط ارائه دهنده آموزش اعلام شده است ، به علاوه هزینه سفر در صورت عدم شرکت در یک دوره آنلاین

  با این حال ، پیش بینی هزینه صدور گواهینامه برای یک شرکت از ابتدا دشوار است.این به این دلیل است که هر QMSباید متناسب با سازمان فردی باشد که برای آن ایجاد شده است ، بنابراین برخی از شرکت ها فرآیندهای بیشتر یا فرآیندهای پیچیده تری نسبت به سایرین خواهند داشت.برخی از مقوله های اصلی هزینه که باید در نظر بگیرید شامل یادگیری ISO 9001 ، کمک خارجی ، هزینه زمان کارکنان ، هزینه های صدور گواهینامه و در نهایت ، هزینه های حفظ QMSشما است.

   

  دریافت گواهینامه ISO 9001چقدر طول می کشد؟

  مانند هزینه صدور گواهینامه ، تشخیص مدت زمان دریافت گواهینامه برای یک شرکت دشوار است.اگر اسناد بیشتری برای نوشتن و مراحل توسعه دارید ، انجام این تغییرات بیشتر طول می کشد.اگر افراد بیشتری روی پیاده سازی کار می کنند ، سریعتر از تعداد کمتری خواهد بود.یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید این است که پس از اجرا ، ممکن است سازمان صدور گواهینامه بخواهد تا قبل از اینکه ممیزی برای انجام کار به سیستم شما بیاید ، به مدت طولانی (به عنوان مثال ، سه ماه) از سیستم خود استفاده کنید.

  برای افراد ، مدت زمان دریافت گواهینامه اساساً زمانی است که برای گذراندن دوره آموزشی و آزمون طول می کشد.

   

  چه کسی گواهینامه ISOرا می دهد؟

  گواهینامه ISOشرکتها توسط سازمانهای صدور گواهینامه پس از انجام ممیزی گواهینامه خود اعطا می شود.این شرکت های دارای گواهینامه ISOدارای مجوز برای انجام این ممیزی ها و صدور گواهینامه توسط یک نهاد معتبر در یک کشور خاص هستند.در حالی که ممکن است دارای یک سازمان صدور گواهینامه غیر معتبر باشید ، گواهینامه ایزو 9001 شما در صورت تأیید سازمان صدور گواهینامه به طور گسترده پذیرفته می شود.برای راهنمایی در انتخاب یک سازمان صدور گواهینامه ، این فهرست سوالات رایگان را که از یک سازمان صدور گواهینامه ISO 9001بپرسید ، مشاهده کنید.

   

  چرا گواهینامه ISO 9001مهم است؟

  صدور گواهینامه ISO 9001برای یک شرکت مهم است زیرا به آنها اجازه می دهد تا به مشتریان خود نشان دهند که فرآیندهای لازم برای ارائه محصولات و خدمات را برآورده می کنند که نیازهای آنها را برآورده می کند ، همانطور که توسط یک سازمان مستقل تأیید شده است.گاهی اوقات گواهینامه ISO 9001برای دریافت مشتری جدید ضروری است.

  به همین ترتیب ، صدور گواهینامه افراد به کارفرمایان نشان می دهد که از طریق ابزارهای مستقل ، مهارت و دانش مورد نیاز برای پیاده سازی و ممیزی استاندارد ISO 9001 ISO  را دارند.صدور گواهینامه برای نشان دادن توانایی شما در استفاده از استاندارد ISO 9001به دیگران مهم است.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ممیزی صدور گواهینامه ، این مقاله سفید رایگان را بارگیری کنید: آنچه در ممیزی صدور گواهینامه ISOانتظار می رود: آنچه ممیز می تواند و نمی تواند انجام دهد.و ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محبوب ترین دوره های آموزشی ISO 9001 ، این مقاله را ببینید: آموزشISO 9001 .

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهی ایزو 9000

  استانداردایزو 9000 یک استاندارد میباشد که بین افراد بعضی شرکتها باب شده و تصور می کنند ISO9000گواهینامه دارد. ایزو 9000 اصطلاحی در حوزه ی استاندارد محسوب میگردد. 9000 در حقیقت سری استاندارد گفته می شود. سری استاندارد 9000 ، یک اصطلاح درست است ولی خود ایزو 9000 برایش هیچ گواهینامه ای صادر نمی شود.

  مثلاً گفته می شود ایزو 9001 از سری استانداردهای ایزو 9000ISO9000 یا مثلاً گفته ایزو 9004 یا ISO9004از سری استانداردهای ISO9000  و بین تمامی شماره های استاندارد سری 9000 فقط استانداردایزو 9001قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  اما چون اکثر متقاضیان پیاده سازی استانداردهای ایزو در این باره اطلاع کافی ندارند بجای استفاده از عبارت گواهینامه ایزو 9001 عبارت و اصطلاحات زیر بکار می برند.

  گواهینامه ایزو9000

  گواهینامه ایزو9002

  گواهینامه ایزو9003

  گواهینامه ایزو9004

  گواهینامه ایزوISO9000

  گواهینامه ایزوISO9002

  گواهینامه ایزوISO9003

  گواهینامه ایزوISO9004

  استاندارد 9000

  استاندارد 9002

  استاندارد 9003

  استاندارد 9004

  استاندارد ایزو 9000

  استاندارد ایزو 9002

  استاندارد ایزو 9003

  استاندارد ایزو 9004

  استاندارد ISO9000

  استانداردISO9002

  استاندارد ISO9003

  استاندارد ISO9004

  دریافت گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  شرایط اخذ گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  لیست CBهای صادر کننده گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  شرکتهای صادر کننده ، ثبت و صدور گواهینامه 9000 ISO9000

  مشاور ایزو 9000   ISO9000

  مشاور طراحی و پیاده سازی ایزو 9000 و ISO9000

  و خیلی عبارات و کلمات و جملات دیگر در مورد گواهینامه ایزو 9001 که به اشتباه با عبارات ایزو 9000 و ایزو 9002 و ایزو 9003 و ایزو 9004 و غیر جابجا می شود.

  بنابراین داوطلبان محترم دقت بفرمایند که اگر به قصد اخذ گواهینامه های ایزو ISOرا دارند، حتماً به نام دقیق آن استاندارد توجه فرمایید و از بکار بردن عبارات و اطلاعات مشابه اما غیر اصلی اجتناب نمایند. در زیر چند استاندارد با نام کامل شماره استاندارد آمده است.

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO9001

  سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 ISO14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001    ISO45001

  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ایزو 22000  ISO22000

  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ایزو 29001ISO29001 

  سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی ایزو 15189ISO15189 

  سیستم مدیریت کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEیا  HSE-MS

  سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 ISO13485

  سیستم مدیریت کیفیت یکپارچهIMSو خیلی استانداردهای دیگر که هر کدام از این استانداردها برای یک زمینه فعالیت و حوزه کاری خاصی اختصاص دارد.

  ارگان ها، نهادها و افراد جهت دریافت گواهینامه ایزو مورد نیاز خود می توانند یک سری ایزوهای عمومی بگیرند و یک سری گواهینامه های ایزو تخصصی بگیرند. اگر در انتخاب نوع گواهینامه ایزو خود نیاز به کمک دارید حتماً با مرکز ما تماس گرفته و از خدمات رایگان و اطلاعات کامل کارشناسان ما استفاده نمایید.

  مرکز بین المللی سامان کاران یکی از بزرگترین مراکز خاورمیانه در زمینه فعالیت ایزو میباشدو کارشناس ایزو با تعداد بالا در مرکز بصورت آنلاین پاسخگو تمامی سوالات شما در هر زمینه ای هستند و متقاضیان از کلیه مراحل دریافت ایزو از درخواست ایزو تا دریافت اصل و برگه ی گواهینامه ایزو اصل واقعی و قابل ریجستر از طریق مراجع قانونی و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد مرکزی تأیید صلاحیت ایران NACIآگاه شوند. کسب اطلاعات فنی و حقوقی گواهینامه ایزو و اینکه چطور میشود گواهی ایزو اصلی واقعی و گواهی نامه ایزو غیر اصلی را تشخیص داد برای هر متقاضی دریافت گواهینامه ایزو مدرک ISOواجب است.

  مرکز بین المللی ثبت و صدور و ارتقا برند سازمانی سامان کاران

   

  گواهی ایزو 9000 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهی نامه ISO9001:2015

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهی نامهISO9001:2015

  گواهینامه ایزو 9001 از نظر مدیریت کیفیت راس همه استانداردهای ایزو به شمار می آید.این ایزو به عنوان مقدمه برای کلیه مدل های ایزو می باشد. این ایزو مراحل مختلفی را طی کرده است و در هر مرحله اصلاحاتی روی آن قرار گرفته است. آخرین اصلاحاتی که روی این ایزو قرار گرفت در سال 2015 انجام شد. با وجود طی کردن مراحل گوناگون پیشرفت هایی را برای خود به وجود آورد. گواهینامه ایزو9001 نوع جدیدی از ایزو9000 است و بخش عمده ای از ویژگی ها و خصوصیات ایزو 9000 در این نوع ایزو وجود دارد و از کیفیت بالایی برخوردار است و این کیفیت را در سطح مختلف سازمان اجرا می کند.

  اهمیت اخذ ایزو  9001

  ایزو 9001 جامع و کامل است به گونه ای که همه سازمان ها و موسسات نیاز به گرفتن این ایزو دارند. اخذ ایزو 9001 برای کلیه شرکت ها الزامی است و ارتباطی با فعالیت سازمان های موجود ندارد. اهمیت این ایزو به گونه ای است که امکان دارد در مناقصاتی که برگزار می شود از سازمان ها این ایزو را خواستار باشند تا گواهی ایزو 9001 را تحویل دهند. گرفتن ایزو 9001 برای کارهایی مطرح می شود و پیشنهاد می شود که افراد متقاضی برای انجام این کارها حتما گواهینامه ایزو را داشته باشند. این کارها عبارتند از: صادرات، تبلیغات، رقابت و.....است.

  زمانی که درخواست کننده با موسسه تماس می گیرد و می خواهد برای گرفتن گواهینامه اقدام کند. کارمند مرکز در آغاز به متقاضی پیشنهاد می کندکه مدرک ایزو 9001 اخذ کند. و بعد از گرفتن آن اقدام به اخذ مدرک ایزو 14001که مربوط به مدیریت محیط زیست است را دریافت کند. سپس ایزو 45001 که این ایزو مربوط به مدیریت بهداشتی و ایمنی است اخذ کنند. این سه ایزو مکمل هم هستند و فرد متقاضی می باید این سه ایزو را با هم دریافت کند. زمانی که متقاضی مدرک این سه نوع ایزو را دریافت کرد و هم زمان این سه مدل را پیاده سازی کرد موجب اجرای سیستم مدیریتIMS می شود که یکپارچه و منظم عمل می کند.

  کاربرد ایزو 9001

  گواهی ایزو 9001 برای انواع مختلف سازمان ها مناسب است و هر شرکتی می تواند خواستار دریافت این ایزو باشد. این ایزودر مورد تمامی سازمان های قراردادی، خدماتی و.....و در مورد کیفیت شغل های متفاوت مطالبی را بیان کرده است. صاحبان شرکت ها با استفاده از این سیستم مدیریتی می توانند شرکت خود را براساس این ایزو مدیریت کنند و به پیشرفت هایی برسند. مدیران با طراحی این ایزو در قسمت تولیدات خود می توانند کالاها و خدمات مناسب تری برای مشتریان خود تولید کنند و اینگونه رضایت مشتری ها را به دست آورند. زمانی که بتوانند رضایت مشتری را جذب کنند و بر تعداد مصرف کنندگاه خود بیفزایند می توانند در میان سایر شرکت های رقبا خود را بالا بکشند و امتیازهایی برای خود به دست آورند.

  همان طور که گفته شد هر شرکتی که متقاضی دریافت اهر نوع ایزو است ابتدا نیاز دارد که برای انجام فعالیت های آینده گواهینامه ایزو 9001 اخذ کند و سپس اقدام به دریافت هر نوع ایزویی که متناسب با فعالیت و اقدامات سازمان خود است بپردازد. همه ایزوها زیر مجموعهIAF یا غیرIAF هستند که مدیران با توجه به سطح فعالیت شرکت اقدام به گرفتن یکی از این موارد ایزو می کنند و تولیدات خود را در این زمینه شروع می کنند.

  دریافت گواهی ایزو  9001

  هر شرکتی که خواستار دریافت گواهینامه ایزو9001 است برای گرفتن آن بایستی مراحلی را طی کند. این مراحل عبارت است از:

  انتخاب کردن هدف از کسب گواهینامه ایزو9001
  انتخاب کردن موسساتی گواهینامه ایزو9001 صادر می کنند.
  اجرای گواهینامه ایزو
  ممیزی خارجی و داخلی و ممیزی پایانی
  ثبت کردن گواهینامه و صدور مدرک ایزو9001

   

  در آغاز مدیران بایستی هدف خود را در مورد گرفتن ایزو 9001 مشخص کنند. بدین صورت که هدف آنها از کسب گواهینامه چیست. زمانی که هدف خود را به صورت دقیق مشخص کردند نوبت به انتخاب مرجع مناسب برای صادر کردن گواهینامه ایزو می رسد. سپس به مرحله پیاده سازی ایزو در سطح شرکت می پردازند. زمانی که کار اجرا تمام شد نوبت به ممیزات داخلی و خارجی می رسد که مدیران بایستی به خوبی این مرحله را انجام دهند. در مرحله آخر نوبه به ثبت کردن گواهینامه می رسد که بعد از ثبت آن در مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو به مرحله صادر کردن خواهد رسید. در این مرحله گواهینامه صادر خواهد شد و به مدیران سازمان های متقاضی تحویل داده خواهد شد. بعد از گذراندن این مرحله مدیران می توانند ایزو مرتبط را فعالیت شرکت را انتخاب کنند و فعالیت خود را در این زمینه شروع کنند.

  Read more
 • گواهینامه ایزو9001 چیست؟

  گواهینامه ایزو 9001

  گواهینامه ایزو9001 چیست؟

  ایزو9001چیست؟ استاندارد ایزو9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت برای انواع شرکت ها در هر صنعتی قابل استفاده است ، بر اساس تعدادی از اصول مدیریت کیفیت از جمله تمرکز قوی بر مشتری ، انگیزه و دلالت مدیریت عالی ، رویکرد فرآیند و بهبود مستمر است ISO 9001معیار سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند که بر اثربخشی فرایندهای کیفیت تمرکز می کند و به شما کمک می کند تا کارآمدتر کار کنید و شکست محصول را کاهش دهید.این امر اتخاذ رویکرد فرآیند مبتنی بر ریسک ، تأکید بر الزامات ، ارزش افزوده ، عملکرد و اثربخشی فرآیند و بهبود مستمر از طریق اندازه گیری های عینی را ترویج می کند.آخرین نسخه بر اساس ساختار سطح بالا ISO (HLS)، مجموعه ای از 10 بند است که تمام استانداردهای ISOبر اساس آن ساخته شده است. با اطمینان از ظاهر و احساس یکسان همه استانداردهای سیستم مدیریت ، امکان ادغام بیشتر با رشته های مختلف سیستم ، مانند محیط زیست ، بهداشت و ایمنی شغلی ، امنیت اطلاعات و سایر موارد را فراهم می آورد. گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شما نشان دهنده تعهد شما به ثبات ، بهبود مستمر و رضایتمشتری است. اینها مزایای تجاری ملموسی هستند که نقش مهمی در ایجاد انعطاف پذیری و عملکرد پایدار کسب و کار دارند. استاندارد ایزو 9001 الزامات خاصی را برای یک سیستم مدیریت کیفیت ارائه می دهد که توانایی شما را در ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق با خواسته های مشتری و همچنین مقررات قانونی افزایش می یابد.

  صدور گواهینامه ISO 9001توسط شخص ثالث مستقل نحوه عملکرد سیستم مدیریت شما را تأیید می کند و کار شما را برای اعمال اصول موثر مدیریت کیفیت در سازمان نشان می دهد.در نتیجه:با استفاده از اصول موثر مدیریت کیفیت در سازمان ، به عملکرد سیستم مدیریت خود در داخل و خارج اعتماد کنید.پیاده سازی یک رویکرد ساختارمند برای بهبود مستمر فرایندها و دانستن اینکه در کجا باید تلاش ها را متمرکز کرد.افزایش اعتماد و رضایت مشتری ، که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تجارت شود.با برآورده ساختن هرگونه الزامات تجاری برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت از مشتریان ، تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی به منظور انجام تجارت با آنها ، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب کنید. شروع شدن برای دریافت گواهینامه ، ابتدا باید یک سیستم مدیریت کیفیت مثمر را مطابق با الزامات استاندارد پیاده سازی کنید.سامان کارانیک سازمان صدور گواهینامه شخص ثالث معتبر است و می تواند به شما در طول سفر از آموزش مربوطه ISO 9001تا ارزیابی های خود ، تجزیه و تحلیل شکاف و خدمات صدور گواهینامه کمک کند.

  چه گواهینامه سیستم مدیریت ، محصول یا پروژه باشد ، شواهدی مبنی بر مطابقت شما مطابق با استانداردهای ملی یا بین المللی به مشتریان ارائه می دهد.

  صدور گواهینامه و عملکرد تجاری پایدارتر از کجا باید شروع کنید؟

  کی از مزایای گواهینامه ISO 9001این است که یک چارچوب انعطاف پذیر است.این به مصرف کننده بالقوه نمی گوید که یک روش اداره یک کسب و کار بهتر از هر روش دیگری است.در عوض ، گواهینامه تأیید می کند که یک کسب و کار خاص دارای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001است.همچنین تأیید می کند که روش تولید محصول یا ارائه خدمات آنها برای اطمینان از نتیجه با کیفیت بالا برای مشتری طراحی شده است.ایزو 9001 استاندارد بین المللی را برای شرکت هایی که به دنبال راه هایی برای دستیابی به معیارهای کنترل کیفیت یا فراتر از آن هستند تعیین می کند.در عین حال ، به مصرف کنندگان کمک می کند تا بین شرکت ها تمایز قائل شوند و به آنها این امکان را می دهد که هنگام انتخاب فروشنده ، انتخاب های آگاهانه ای انجام دهند. این کار با شناسایی بهترین شیوه ها برای هر صنعت ، استانداردسازی این شیوه ها و ترویج پایبندی به آن شیوه ها را انجام می دهد.

  آیا گواهینامه ISO 9001برای من مناسب است؟

  هر سازمانی می تواند از اخذ گواهینامه ISO 9001و اجرای ISO 9001: 2015بهره مند شود زیرا الزامات آن بر اساس اصول مدیریت جهانی است:تمرکز بر مشتریرهبریمشارکت مردمرویکرد فرآیندبهبودتصمیم گیری مبتنی بر شواهدمدیریت روابط

  چرا گواهینامه ISO 9001را دریافت کنیم؟

  ساختار Annex SLیک زبان مشترک بین سیستم های مدیریتISO ارائه می دهد که مسیر گواهینامه های مربوط به انطباق را ساده می کند.تمرکز بر ریسک زمینه های مورد توجه را از قبل مشخص می کند و به شما امکان می دهد منابع را در مواردی که بیشترین نیاز را دارند اختصاص دهید.الزامات رهبری شامل مدیریت سطح بالا و تضمین کیفیت بیشتر مطابق با اهداف کلی کسب و کار است.اجزای ارزیابی عملکرد و خودگردانی می توانند نوآوری را تقویت کرده و ارزش بالاتری را برای ذینفعان به ارمغان بیاورند.تأکید بر زمینه سازمانی ، مدیریت کیفیت را از منظری بزرگ مشاهده می کند.

  فرآیندهای خود را تعیین ، مدیریت و مستند سازی کنید یک گام مهم در ایجاد سیستم مدیریتی شما این است که فرایندهای مورد نیاز و تعامل آنها را مطابق با سیاست ها ، استراتژی و اهداف خود تعیین کنید. این فرایندها باید حوزه هایی مانند:تحقق محصول و خدمات (فرآیندهای عملیاتی)برآوردن نیازها و انتظارات مربوط به مشتریان و سایر ذینفعان فرآیندهای مدیریت شامل اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل ، بهبود و نوآوری سیستم مدیریت خود را پیاده سازی کنید ارتباطات و آموزش کلید اجرای موفق است. در مرحله پیاده سازی ، سازمان شما بر اساس فرایندهای تعیین شده و معیارهای متصل به یکدیگر کار می کند تا اثربخشی سیستم مدیریت را مستند و نشان دهد.یک پیش ارزیابی را در نظر بگیرید شما می توانید یک ارزیابی اولیه از پیاده سازی سیستم مدیریت خود توسط یک سازمان گواهی کننده/ثبت کننده را انتخاب کنید. هدف این است که مناطق عدم انطباق یا ضعف ها را شناسایی کرده و به شما اجازه دهد قبل از شروع فرایند صدور گواهینامه معتبر ، این مناطق را اصلاح کنید. دریافت عدم انطباق بدین معناست که ناحیه خاصی از سیستم های مدیریتی شما با الزامات استاندارد مطابقت ندارد.یک سازمان صدور گواهینامه/ثبت کننده را انتخاب کنید رابطه تجاری شما با سازمان صدور گواهینامه/ثبت کننده سالها وجود خواهد داشت ، زیرا گواهینامه شما باید حفظ شود. برای داشتن یک سیستم مدیریت کارآمد ، بهبود مستمر کلید است.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • مدارک مورد نیاز برای ISO 9001: 2015 چیست؟

   

  مدارک مورد نیاز برای ISO 9001: 2015چیست؟

  اطلاعات مورد نیاز برای ISO 9001را می توان به دو نوع تقسیم کرد. الزامات ISO 9001: 2015 چیست؟برای دریافت گواهینامهISO ، یک شرکت یا سازمان باید اسنادی را ارائه دهد که فرایندها ، رویه ها و استانداردهای داخلی آن را گزارش می کند.این اسناد (یا سیستم مدیریت کیفیت) تعیین می کند که یک شرکت قادر به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به طور مداوم است.

  اسناد: اینها شامل خط مشی ها یا اهدافی است که تعیین کرده اید و بعداً قابل اصلاح است.

  سوابق: اینها شواهدی از نتایج به دست آمده است.سوابق نباید تغییر یا تجدید نظر شود زیرا اثبات یک نتیجه است

  مدارک الزامی وجود دارد که برای تأیید گواهینامه ISO 9001باید آنها را تهیه کنید.این شامل:

  محدوده سیستم مدیریت کیفیت

  سیاست کیفیت

  اهداف کیفیت و چگونگی دستیابی به آنها

   

  سوابق الزامی مورد نیاز برای ISO 9001عبارتند از:

  نظارت و اندازه گیری منابع

  نظارت و اندازه گیری سوابق کالیبراسیون تجهیزات

  سوابق شایستگی در کارکنان

  سوابق مورد نیاز محصول/خدمات

  ثبت ورودی های طراحی و توسعه

  سوابق کنترل های طراحی و توسعه

  سوابق خروجی های طراحی و توسعه

  ثبت تغییرات طراحی و توسعه

  معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

  ویژگی های محصول یا خدمات ارائه شده

  سوابق شناسایی و قابلیت ردیابی

  سوابق مربوط به اموال مشتری از جمله هرگونه تغییر

  سوابق کنترل تغییر تولید/ارائه خدمات

  انتشار محصولات و خدمات

  کنترل خروجی های ناسازگار

  نتایج پایش و اندازه گیری

  نتایج ممیزی داخلی

  نتایج بررسی مدیریت

  نتایج اقدامات اصلاحی شامل فرصت های بهبود

  اینها بندهای الزامی هستند که برای تأیید گواهینامه ISO 9001باید اسناد و گزارشات آنها را ارائه دهید.اسناد و مدارک شما انواع مختلفی از جمله صفحات گسترده ، نمودارها ، فیلم ها و محتوای مکتوب را در بر می گیرد.ایزو 9001مستلزم وجود برخی از سیستم هایی است که اسناد شما را کنترل می کند.توجه داشته باشید که برای حفظ مدت زمان نگهداری سوابق ، باید سیاستهای نگهداری را در نظر بگیرید

  ISO 9001: 2015چیست؟

  ایجاد ، پیاده سازی و نگهداری سیستم های مدیریت کیفیت (QMS)یک نیاز مستند مهم برای هر شرکتی است. این دستورالعمل ها و سیاست هایی را ارائه می دهد که کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده توسط یک شرکت را ارتقا می بخشد.یکی از راه های این کار پیروی از استاندارد ISOو اخذ گواهینامه ISO 9001: 2015است.

  استاندارد بین المللی که با نام ISO 9001: 2015شناخته می شود لیستی از الزامات یک سیستم را تعیین می کند که تعیین می کند یک شرکت قادر است محصولات و خدمات با کیفیت بین المللی را به طور مداوم ارائه دهد.

   ISO 9001: 2015 با پیاده سازی استاندارد ، بهبود تجربه و رضایت مشتری را هدف گرفته است.همچنین هدف آن بهبود سیستم داخلی یک شرکت است تا بتواند خدمات و محصولات باکیفیت تولید کند در حالی که فرهنگی را که در جهت رشد و بهبود مستمر است ترویج می کند.ISOاصول مدیریت کیفیت را تصریح می کند ، که در صورت رعایت توسط شرکت های معتبر ، به مشتریان اطمینان می دهد که این شرکت یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب ایجاد کرده است.

  به بیان ساده ، گواهینامه ISOنشان می دهد که می توان به شرکت شما اعتماد کرد.علاوه بر این ، این بدان معناست که محصولات و خدمات ارائه شده توسط یک شرکت دارای کیفیت بین المللی است.هماهنگ با شرکت های مختلف از کشورهای سراسر جهان

  الزامات ایزو 9001 چیست؟

  مانند هر سازمان استاندارد یا نظارتی که گواهینامه اعطا می کند ، می توانید انتظار داشته باشید که الزامات زیادی برای رعایت وجود دارد به ویژه اینکه این یک استاندارد بین المللی است.

  سیستم های مدیریت کیفیت ISO (QMS)، سیستم مدیریت کیفیت (QMS)به مجموعه سیاست ها ، رویه ها و سایر سوابق اشاره دارد که به عنوان راهنمای نحوه ارائه محصولات و خدمات توسط یک شرکت عمل می کند.به عبارت دیگر ، این یک نوع راهنمای داخلی نحوه حفظ کیفیت در شرکت و خروجی آن است. QMSیک سیستم کامل است که با اسنادی که سیاستها و رویه هایی را که کیفیت محصول و/یا خدمات شرکت را ارتقا می دهد ، نشان داده و گزارش می کند.سیستم مدیریت کیفیت یک شرکت سیستم های خود را برای برنامه ریزی و اجرای پروژه های خود نشان می دهد. این شامل نحوه افزایش رضایت مشتری است.به طور کلی ، سیستم های مدیریت کیفیت قصد دارند استانداردهای عملی را در یک شرکت تعیین کنند. با انجام این کار ، یک شرکت امیدوار است بتواند نحوه تولید محصولات و خدمات خود را رسمی و مستند کند. علاوه بر خروجی های شرکت ،QMS همچنین آموزش هایی را که برای رشد مستمر و بهبود کارکنان از طریق آموزش لازم است ، توضیح می دهد.کارکنان نقش اساسی در نحوه عملکرد یک سازمان ایفا می کنند ، بنابراین اطمینان از رشد حرفه ای آنها در داخل سازمان بسیار مهم است.هر شرکتی ممکن است به دلیل ماهیت کسب و کار و نحوه اداره آن ،QMS متفاوتی داشته باشد.در حالی که اکثر شرکتها (نه در همه) قصد تولید محصولات و خدمات با کیفیت را دارند ، سیستم مدیریت کیفیت هر شرکت ممکن است متفاوت از مدیریت کیفیت شرکت دیگر باشد. درخواست گواهینامه ISO 9001: 2015رویه ها و شیوه های بیان شده در سیستم مدیریت کیفیت شرکت را "مشروعیت" می بخشد. شرکتی که گواهینامه ISOرا دریافت می کند به این معنی است که شرکت با الزامات مطابقت دارد

  مزایای صدور گواهینامه  ISO

  رضایت مشتری - برای برآوردن نیازهای مشتری ، شرکت ابتدا باید بازار و نیازهای آن را شناسایی کند. با داشتن بینش در مورد نیازهای بازار خود ، شرکت ها قادر به ارائه مستمر محصولات و خدمات مورد نیاز بازار خود هستند.

  ادغام خط مشی ها و رویه های داخلی - جمع آوری تمام اسناد سیستم های مدیریت کیفیت (QMS)و دارا بودن گواهینامه سازگاری با ISO، هدف از آن ساده سازی فرایندها و رویه های شرکت است.

  بهبود تصویر و شهرت شرکت - گرفتن یا حتی تلاش برای دریافت گواهینامه ISO 9001: 2015کار آسانی نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد ، داشتن این گواهینامه یک شرکت را در ردیف سایر شرکت های سراسر جهان قرار می دهد که از استانداردهای کیفی یکسانی پیروی می کنند. فرهنگ شرکت که به منظور بهبود مستمر در نظر گرفته شده است - شرکتی که از استاندارد ISO 9001: 2015پیروی می کند ، روش هایی دارد که هدف آنها بهبود محصولات و خدمات است. همچنین هدف آن ارتقاء حرفه ای کارکنان و فرهنگ شرکت است.

  فرصت های مشارکت- از آنجا که دریافت گواهینامه ISOنشان دهنده مطابقت با استانداردهای بین المللی عمل است ، شرکت های خاصی وجود دارد که گواهینامه ISO را به عنوان یک الزام برای تبدیل شدن به یک تأمین کننده معتبر در سازمان خود می دانند.

  تمرکز بر مشتری - هدف هر کسب و کاری جلب رضایت مشتری و راضی نگه داشتن او است. تمام مراحل در روند بهبود باید با این هدف انجام شود. از آنجا که یک شرکت ISO 9001را اجرا می کند ، هر تصمیمی با در نظر گرفتن مشتری و رضایت او گرفته می شود.

  رویکرد فرایند - فرض اصلی تأکید بر فرایندی که مورد استفاده قرار می گیرد این است که می توان یک فرآیند را کنترل و تکرار کرد ، در حالی که نتایج تا حد زیادی نتیجه یک فرایند است. با تمرکز بر فرآیندی که ثابت شده است نتایج مطلوب را تولید می کند ، می توانید میزان دستیابی به این نتایج را افزایش دهید

   

   صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.مدارک مورد نیاز برای ISO 9001: 2015 چیست؟

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family